مسجد شناور مالزی

کاخ دولما باغچه  مسجد سلت ملاکا زمانی که سطح آب بالا است بصورت شناور دیده می شود. این مسجد از سال 2003 تا 2006 در شهر ملاکا در مالزی ساخته شده است و فقط مسلمانان اجازه استفاده از آنرا دارند.