آژانس مسافرتی مهر پرواز، رزرواسیون خرید آنلاین بلیط هواپیما، تور و هتل

اطلاعات-پروازهای-خروجی-فرودگاه-امام-خمینی

هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ ملاحظات
QR8408 Doha 1398/01/30 01:10
7B208 Kiev 1398/01/30 01:55
W51138 Denizli 1398/01/30 02:30
J29006 Baku 1398/01/30 02:25
LH601 Frankfurt 1398/01/30 02:45
XQ5659 Adena 1398/01/30 02:55
IR723 Hamburg 1398/01/30 03:15
TK875 Istanbul 1398/01/30 03:10
OS872 Vienna 1398/01/30 03:45
SU513 Moscow 1398/01/30 03:30
TK901 Istanbul 1398/01/30 04:00
KK6523 Adena 1398/01/30 03:55
PC513 Istanbul 1398/01/30 04:40
WY432 Muscat 1398/01/30 05:25
QR491 Doha 1398/01/30 05:40
TK873 Istanbul 1398/01/30 05:30
W5112 Istanbul 1398/01/30 06:50
KK1185 Istanbul 1398/01/30 06:20
W51152 Beirut 1398/01/30 07:30
QB2217 Najaf 1398/01/30 07:30
W5118 Ankara 1398/01/30 08:00
TK879 Istanbul 1398/01/30 07:35
W5061 Dubai 1398/01/30 08:00
W5116 Istanbul 1398/01/30 09:00
IR810 Mumbai 1398/01/30 07:45
IR751 Milan 1398/01/30 08:50
IR733 Paris 1398/01/30 09:00
IR5397 Beirut 1398/01/30 07:00
I36650 Najaf 1398/01/30 09:40
QB2295 Najaf 1398/01/30 09:00
QB2241 Najaf 1398/01/30 09:00
6Q562 Damascus 1398/01/30 09:50
QB2273 Tbilisi 1398/01/30 10:45
W55060 Erbil 1398/01/30 13:00
IA110 Naserieh 1398/01/30 12:45
QR483 Doha 1398/01/30 12:45
KK1187 Istanbul 1398/01/30 14:00
QB2213 Istanbul 1398/01/30 14:30
TK871 Istanbul 1398/01/30 15:20 Boarding
EP512 Istanbul 1398/01/30 15:00
IA112 Baghdad 1398/01/30 15:50 Boarding
W5065 Dubai 1398/01/30 16:25 Boarding
HH7257 Najaf 1398/01/30 17:00 Check In Gate
W5114 Istanbul 1398/01/30 17:15 Check In Now
IJ4805 Istanbul 1398/01/30 18:00 Check In Now
W5071 Delhi 1398/01/30 18:30 Check In Now
IR729 Cologne 1398/01/30 18:40 Check In Now
EK980/FZ6980 Dubai 1398/01/30 19:10 Check In Now
QB2215 Istanbul 1398/01/30 18:30 Check In Now
IA114 Najaf 1398/01/30 20:30
W5079 Beijing 1398/01/30 20:45
I36660 Najaf 1398/01/30 21:00
G9202 Sharjah 1398/01/30 21:10
W51150 Yerevan 1398/01/30 21:20
IR765 Denizli 1398/01/30 21:50
W5077 Shanghai 1398/01/30 22:00
W5051 Bangkok 1398/01/30 22:10
W5083 Kualalumpur 1398/01/30 22:30
HH7291 Najaf 1398/01/30 22:30
IR759 Izmir 1398/01/30 22:50
CZ6026 Urumqi 1398/01/30 23:30
QR499 Doha 1398/01/30 23:40
هواپیمایی شماره پرواز مبدا تاریخ ملاحظات
7B207 Kiev 1398/01/30 00:35
TK900 Istanbul 1398/01/30 00:55
W55053 Najaf 1398/01/30 01:20
W5115 Istanbul 1398/01/30 01:00
J29005 Baku 1398/01/30 01:25
I36651 Najaf 1398/01/30 00:40
TK874 Istanbul 1398/01/30 01:40
XQ5658 Adena 1398/01/30 02:05
QB2214 Istanbul 1398/01/30 02:20
IR710 London 1398/01/30 02:30
SU512 Moscow 1398/01/30 02:25
KK1184 Istanbul 1398/01/30 02:55
PC512 Istanbul 1398/01/30 03:45
W5050 Bangkok 1398/01/30 03:30
W5082 Kualalumpur 1398/01/30 03:45
QR490 Doha 1398/01/30 04:30
WY431 Muscat 1398/01/30 04:35
TK872 Istanbul 1398/01/30 04:35
W5076 Shanghai 1398/01/30 05:00
TK878 Istanbul 1398/01/30 06:05
KK6522 Adena 1398/01/30 05:20
IR772 Denizli 1398/01/30 04:25
IR784 Denizli 1398/01/30 04:15
IR770 Istanbul 1398/01/30 06:45
6Q561 Damascus 1398/01/30 08:30
W51139 Denizli 1398/01/30 09:50
IA109 Naserieh 1398/01/30 12:00
QR482 Doha 1398/01/30 11:35
KK1186 Istanbul 1398/01/30 13:00
W5119 Ankara 1398/01/30 14:50
TK870 Istanbul 1398/01/30 14:25
IA111 Baghdad 1398/01/30 14:50
IR722 Hamburg 1398/01/30 15:35 Passport Inspection
IR5396 Beirut 1398/01/30 13:20 Passport Inspection
QB2272 Tbilisi 1398/01/30 15:45 Passport Inspection
W5113 Istanbul 1398/01/30 15:45 Ready to Land
HH7258 Najaf 1398/01/30 15:30
W5117 Istanbul 1398/01/30 16:45
W55059 Erbil 1398/01/30 17:15
IR811 Mumbai 1398/01/30 17:30
EK979 Dubai 1398/01/30 17:40
W5060 Dubai 1398/01/30 14:30
QB2216 Najaf 1398/01/30 17:30
IA113 Najaf 1398/01/30 19:30
QB2240 Baghdad 1398/01/30 19:30
QB2294 Najaf 1398/01/30 19:45
I36651 Najaf 1398/01/30 20:00
OS871 Vienna 1398/01/30 20:05
G9201 Sharjah 1398/01/30 20:30
IR750 Milan 1398/01/30 21:00
HH7292 Najaf 1398/01/30 21:00
LH600 Frankfurt 1398/01/30 21:45
CZ6025 Urumqi 1398/01/30 22:10
W5064 Dubai 1398/01/30 22:20
IR732 Paris 1398/01/30 22:20
QB2212 Istanbul 1398/01/30 22:20
QR498 Doha 1398/01/30 22:25
W51153 Beirut 1398/01/30 22:50
EP513 Istanbul 1398/01/30 23:15
TK898 Istanbul 1398/01/30 23:45