021-88507190

شرایط اخذ ویزای بلژیک

شرایط اخذ ویزای بلژیک

جهت دریافت ویزای بلژیک همانند دیگر کشورها، شرایطی باید فراهم باشد تا اخذ ویزا با مشکلی مواجه نشود. این شرایط برای کشور بلژیک شامل:

تقاضای روادید بلژیک باید مورد تائید اداره اتباع خارجی وزارت کشور قرار بگیرد. روادید بلژیک هماانند اخذ ویزای سایر کشورها دارای شرایط و ضوابط است. البته آن دسته از کسانی که ویزای شنگن تهیه و دریافت می‌کنند می‌توانند از طریق دیگر کشورها وارد خاک بلژیک شوند. این نکته را یادآور می‌شویم که برای اخذ ویزای بلژیک باید وقت سفارت بلژیک را بگیرید و به ‌صورت انحصاری و شخصی اقدام کنید. حضور داشتن فرد متقاضی برای مصاحبه در جهت اخذ ویزای بلژیک ضروری است. چراکه در همان روز از فرد جهت تکمیل پرونده مرحله انگشت‌نگاری صورت می‌گیرد.