021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 16 تیر

قیمت از 17,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 تیر

قیمت از 20,560,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 30 تیر

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 23 تیر

قیمت از 20,960,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 تیر

قیمت از 20,560,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 تیر

قیمت از 17,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 تیر

قیمت از 17,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 31 تیر

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 9,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان1401

قیمت از 11,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 13,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 12,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 16 تیر ماه

قیمت از 11,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 30 تیر ماه

قیمت از 12,300,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 23 تیر ماه

قیمت از 11,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 16 تیر

قیمت از 16,780,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 18 تیر

قیمت از 16,910,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 15 تیرماه

قیمت از 23,810,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 18 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 16 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 23 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 25 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 30 تیر

قیمت از 14,600,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی (ترکیش) تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 19,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 17,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 16,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 17,290,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 3-10-31 تیر

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 3-10-31 تیر

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 3-10-31 تیر

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 17-24 تیر

قیمت از 26,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 17-24 تیر

قیمت از 26,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 26,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 29,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

سفر به آنتالیا در فصل بهار

گردشگری م.مقیمی 26 دی ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
فصل بهار زمان خوبی برای سفر به آنتالیا است. به نظر شما چه تفریحات و هوای آنتالیا در فصل بهار بسیار مناسب است. سفر به آنتالیا در فصل بهار را در این مطلب برررسی می کنیم.

سفر به آنتالیا در نوروز و فصل بهار

به نظر شما چه تفریحاتی را می توان در فصل بهار در آنتالیا تجربه کرد؟ به نظرتان فصل بهار زمان خوبی برای سفر به آنتالیا هست؟ هوای آنتالیا در فصل بهار به چه شکل است؟ اگر در مورد جواب این دو سوال مطمئن نیستید، در ادامه مطلب همراهمان باشید تا با هم شرایط سفر به آنتالیا در فصل بهار و ایام نوروز را بررسی کنیم و ببینیم که اگر کسی در فصل بهار و برای تعطیلات عید نوروز به آنتالیا سفر کند، چه تفریحاتی را می تواند در آنتالیا تجربه کند و با چه آب و هوا و چه شرایطی در آنتالیا رو به رو می شود. با خواندن این مطلب می توانید متوجه شوید که آیا سفر به آنتالیا در فصل بهار برای شما مناسب هست یا نه. پس با ما همراه باشید.

آب و هوای آنتالیا در فصل بهار و ایام نوروز

یکی از سوالاتی که معمولا گردشگران قبل از سفر نوروزی به آنتالیا یا سفر بهاری به این شهر ساحلی می پرسند، این است که هوای آنتالیا در فصل بهار و ایام نوروز به چه شکل است؟ چه لباس هایی برای سفر بهاری به آنتالیا مناسب است؟ و در کل چه انتظاری می توان از هوای آنتالیا در فصل بهار و ایام نوروز داشت؟ در جواب به این دسته از عزیزان باید بگوییم که هوای آنتالیا از شروع ماه آپریل که مصادف با اواخر نوروز است، به اندازه ای گرم است که به راحتی می توان از ساحل استفاده کرد. در این زمان معمولا دمای میانگین هوای آنتالیا در حوالی 20 درجه سانتیگراد است که با توجه به ساحلی بودن این شهر، هوای بسیار مطبوع و دلچسبی است و رفته رفته گرمتر هم می شود.

البته شروع گرما در بعضی از سال ها زودتر است و در نتیجه شما باید پیشبینی آب و هوای آنتالیا در فصل بهار در سال مورد نظرتان را مطالعه کنید و بنا بر آن چمدان خود را جمع کنید. لازم به ذکر است که برای سفر بهاری به آنتالیا، بهتر است که هم لباس خنک و هم یک دست لباس گرم داشته باشید تا اگر شب ها لازم شد، از آن لباس گرمتان استفاده کنید. 

آب و هوای آنتالیا در فصل بهار و ایام نوروز

امکانات تفریحی آنتالیا در فصل بهار

حتما شما هم این را شنیده اید که هتل های لوکس آنتالیا به قدری امکانات تفریحی متنوع دارند که مسافران را از رفتن به اماکن تفریحی خارج از هتل بی نیاز می کنند. اگر به لیست امکانات هتل های خوب آنتالیا نگاهی بیندازید، این را به چشم می بینید که هتل های آنتالیا جزء مجهزترین هتل ها هستند و در آن ها برای سرگرم کردن همه مهمانان با هر گروه سنی و با هر سلیقه ای تدارکات خاصی دیده شده است. هتل های آنتالیا با داشتن استخرهای آب گرم، پارک های آبی جذاب و انواع و اقسام امکانات تفریحی دیگر از همه نظر خیال مسافران را راحت کرده اند.

شما با سفر بهاری به آنتالیا می توانید از امکانات بی نظیر هتل های آنتالیا استفاده کنید. مخصوصا اینکهدر این زمان از سال آنتالیا و هتل های آن خلوت تر از فصل تابستان هستند و همین باعث می شود که استفاده از امکانات تفریحی هتل های آنتالیا به تجربه جالب تری تبدیل شود. علاوه بر امکانات تفریحی داخل هتل های آنتالیا که بی نظیر هستند، انواع شهربازی ها، پارک ها و شهربازی ها و امکانات تفریحی دیگر نیز در مناطق مختلف آنتالیا وجود دارد که یکی از دیگری بی نظیرتر هستند. از اماکن تفریحی که بگذریم، اماکن تاریخی و جاهای دیدنی مختلفی نیز در آنتالیا وجود دارند که شما می توانید از خلوتی آنتالیا در فصل بهار و ایام نوروز و همین طور از مطبوع بودن هوای آنتالیا در این زمان استفاده کنید و با خیال راحت از آن ها بازدید کنید.

جشن گرفتن عید نوروز با هموطنان در آنتالیا

جشن گرفتن عید نوروز با هموطنان در آنتالیا

آنتالیا در طول تعطیلات عید نوروز حال و هوای بسیار جذابی به خودش می گیرد. حال و هوایی که باب میل ما ایرانیان است و دقیقا همان انتظاری را برایمان برآورده می کند که ما از سفر به آنتالیا داریم. تصورش را بکنید که در ابتدای فصل بهار، انواع و اقسام برنامه های تفریحی در هتل های آنتالیا و اماکن تفریحی این شهر تدارک دیده می شوند تا نوروز به شادترین و مفرح ترین شکل ممکن جشن گرفته شود. کافی است که یک جستجوی ساده در اینترنت کنید تا متوجه شوید که در نوروز سالی که شما برای سفر به آنتالیا مد نظر دارید، چه برنامه هایی قرار است که ویژه عید نوروز در آنتالیا برگزار شوند.

مطمئن باشید که یک دنیا برنامه تفریحی و شاد و همین طور یک عالمه کنسرت از خوانندگان ایرانی و خارجی پیدا می کنید که به مناسبت عید نوروز قرار است که در آنتالیا برگزار شوند. با این اوصاف اگر به دنبال یک سفر مفرح به آنتالیا هستید، ایام نوروز برای سفر شما زمان بسیار مناسبی است. به جرئت می توان گفت که وجود برنامه های شاد و مفرح نوروزی در تور لحظه اخری آنتالیا، یکی از مهمترین دلایل سفر ایرانیان به آنتالیاست و واقعا هم دلیل محکم و منطقی است. چراکه واقعا سفر به آنتالیا در ایام نوروز می تواند خیلی جذاب تر از سفر به آنتالیا در ایام دیگر سال باشد. برای رزرو تور ارزان آنتالیا در تمام ایام سال می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره آنتالیا بیشتر بخوانید:

چگونه می توان از استانبول به آنتالیا رفت؟

چرا باید به آنتالیا سفر کنیم

لیست وسایل ضروری برای سفر به آنتالیا

مقالات پربازدید