خط ویژه: 43638- 021

شرایط ویزای کانادا

ایرانیانی که از کانادا دیدن می کنند باید مجوز اقامت موقت خود را قبل ورود به خاک کانادا، دریافت کنند.

ویزای اقامت موقت، تحصیلات مجوز و مجوز کار توسط دفاتر ویزا در آنکارا، ابوظبی و ایروان صادر می شود. اطلاعات کاربردی را می توانید از این دفاتر و یا از وب سایت CIC دریافت کنید.

توصیه می شود درخواست ها یک ماه قبل از تاریخ عزیمت ارائه شود. اگر درخواست تایید شده باشد، متقاضیان باید برای ارائه اصل گذرنامه خود به دفتر ویزا مراجعه کنند.

اگرچه ممکن است ویزای اقامت موقت صادر شود، این امر ورود کانادا را تضمین نمی کند؛ ایرانیانی که از کانادا دیدن می کنند، هنوز هم باید یک پرسشنامه اثبات واجد شرایط بودن ورود را در فرودگاه تکمیل کنند.

واجد شرایط بودن

مسافران برای سفر به کانادا باید قبل از درخواست ویزای موقت، پیش نیازهای قانونی خاصی را ارائه کنند که عبارتند از:

مستندات مورد نیاز

ایرانیان که از کانادا دیدن می کنند، علاوه بر فرم درخواست ویزا باید موارد زیر را نیز ارائه دهند:

اجازه کار و تحصیل

برای ایرانیانی از کانادا دیدن می کنند، برای کار یا تحصیل در کشور کانادا باید واجد شرایط و دارای مجوز های لازم باشند. با این حال، در موارد خاص، این مجوزها مورد نیاز نیست. اگر بازدید کننده قصد دارد برای مدت کمتر از شش ماه تحصیل کند، مجوز مطالعه مورد نیاز نیست. طبقات خاصی از کارگران مانند روحانیت، مأمورین دولتی خارجی، پرسنل نظامی، و همچنین استثناهای خاصتر، نیازی به اجازه کار ندارند.

ملاحظات مهم

همسر، شریک زندگی یا فرزندانی که با متقاضی مسافرت می کند، می باید درخواست جداگانه ای تکمیل و به سفارت ارائه دهند؛

اگر معاینه پزشکی لازم باشد، سه ماه دیگر می تواند به مدت زمان بررسی درخواست ویزا اضافه شود.

هزینه های در خواست ویزا که غیر قابل استردادمی باشد باید از طریق بانک به حساب مربوط به سفارت واریز و اصل رسید بانکی با درخواست ویزا ارائه شود.