021-88507190

تور بدروم 5 خرداد

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • ایران آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:15
 • مدت پرواز 03:00
ازمیر
 • ازمیر
 • اتوبوس
 • بدروم
 • .
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 04:00
بدروم
 • بدروم
 • اتوبوس
 • ازمیر
 • .
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 04:00
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,810,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
12,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,020,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,450,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
13,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,400,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,910,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
13,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,670,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,000,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
13,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,070,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,130,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
13,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,270,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
14,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,050,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,460,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
14,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,230,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,520,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
14,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,140,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,520,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
14,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,520,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,620,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
14,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,080,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,820,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
14,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,150,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,820,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
15,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,400,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,910,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
15,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,690,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,000,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
15,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,010,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
15,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,010,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
15,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,270,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,200,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
15,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,270,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,200,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
15,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,530,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,280,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
15,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,530,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,280,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
16,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,850,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,390,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : ANNEX
قیمت 2 تخته
16,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,140,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,490,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
16,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,720,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,680,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : MYNDOS
قیمت 2 تخته
16,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,740,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
16,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,740,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
16,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,010,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,780,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : VILLAGE
قیمت 2 تخته
17,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,570,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,880,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
17,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,300,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,880,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : MAIN BUILDING
قیمت 2 تخته
17,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,460,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,930,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
17,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,170,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,170,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
17,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,280,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,200,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
قیمت 2 تخته
17,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,280,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,200,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
18,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,760,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,360,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : MAIN BUILDING
قیمت 2 تخته
18,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,660,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,660,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
18,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,260,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,780,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
19,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,680,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,260,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
20,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,410,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,580,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
21,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,740,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,020,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
21,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,020,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,110,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
21,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,280,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,200,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
21,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,070,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,310,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
22,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,860,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,400,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
22,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,170,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,500,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
22,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,610,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,800,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
25,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,310,000 تومان
کودک 6تا12 سال
16,210,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
30,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,180,000 تومان
کودک 6تا12 سال
18,840,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
31,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,300,000 تومان
کودک 6تا12 سال
19,210,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
39,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,610,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,310,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE VIEW
قیمت 2 تخته
41,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,930,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,080,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
53,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,710,000 تومان
کودک 6تا12 سال
30,010,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
55,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
78,380,000 تومان
کودک 6تا12 سال
30,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
3 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
4 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 110و310
توضیحات‌

خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پروازآسمان (از طریق ازمیر) 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد


شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 4% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است


1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288