021-88507190

تور استانبول (4شب) 5مهر 1401

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
10,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,230,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,140,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,280,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,580,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,280,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,580,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,300,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,700,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,560,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,160,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,710,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,460,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,350,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,680,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,760,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,470,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,400,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,120,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,400,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,600,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,650,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,190,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,910,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,250,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,160,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,320,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,680,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,440,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,680,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,440,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,930,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,510,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,060,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,930,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,190,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,570,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,290,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,660,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,960,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,830,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,720,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,960,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,980,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,020,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,490,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,260,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,490,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,150,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,490,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,150,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,260,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,660,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,490,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,420,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,490,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
22,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,400,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,160,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
23,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,210,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,360,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
33,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,820,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,980,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
34,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,840,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,240,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
3 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
4 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 110و310
توضیحات‌

خدمات: پرواز رفت و برگشت پرواز پگاسوس فرودگاه سابیها /4 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل/ بیمه مسافرتی / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار / لیدر فارسی زبان
مدارک لازم: پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار /  همراه داشتن جواب منفی تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است

نرخ نوزاد 18/900/000 ریال و نت

تور استانبول با هواپیمایی مدرن پگاسوس

به علت نوسانات نرخ ارز برای اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه هماهنگ کنید1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288