021-88507190

تور استانبول (6شب) 15 مهر 1401

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
9,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,000,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,720,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,270,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,840,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,270,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,840,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,800,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,310,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,120,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,560,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,770,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,070,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,140,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,560,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,610,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,680,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,330,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,860,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,430,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,880,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,430,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,050,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,730,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,960,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,650,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,190,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,310,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,350,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,310,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,350,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,470,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,390,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,510,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,410,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,860,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,700,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,510,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,000,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,920,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,000,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,140,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,310,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,270,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,980,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,270,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,340,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
19,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,460,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,140,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
20,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,440,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,430,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
20,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,270,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,210,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
29,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,040,000 تومان
کودک 6تا12 سال
6,700,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
29,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,030,000 تومان
کودک 6تا12 سال
18,280,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
41,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,600,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,930,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
42,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
77,980,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,520,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
3 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
4 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 119 و 135
توضیحات‌

خدمات: پرواز رفت و برگشت پرواز پگاسوس فرودگاه سابیها /6 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل/ بیمه مسافرتی / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار / لیدر فارسی زبان
مدارک لازم: پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار /  همراه داشتن جواب منفی تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است

نرخ نوزاد 18/900/000 ریال و نت

تور استانبول با هواپیمایی مدرن پگاسوس

به علت نوسانات نرخ ارز برای اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه هماهنگ کنید1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288