021-88507190

تور استانبول (3شب) 22 مهر 1401

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:05
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,270,000 تومان
کودک 6تا12 سال
6,200,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
7,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,860,000 تومان
کودک 6تا12 سال
6,740,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
7,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,860,000 تومان
کودک 6تا12 سال
6,740,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
8,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,650,000 تومان
کودک 6تا12 سال
6,940,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
8,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,240,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,090,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,640,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,670,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
8,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,350,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,260,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,590,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,420,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,630,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,720,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,710,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,820,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,730,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,840,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,730,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,030,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,780,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,410,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,880,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,420,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,880,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,810,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,980,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,810,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,980,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,910,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,010,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,510,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,130,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,000,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,270,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,300,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,590,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,420,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,840,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,450,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,840,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,480,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,720,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,700,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,330,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,850,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,300,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,890,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,700,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,370,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,370,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
22,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,420,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,130,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
23,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,580,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,420,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
3 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
4 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 119 و 135
5 سحر صفوی 43638 - داخلی 105و305
6 مهدیه وصولی 43638 - داخلی 123 و 139
7 مهناز ایزدجو 43638 - داخلی 125 و 141
توضیحات‌

خدمات: پرواز رفت و برگشت پرواز پگاسوس فرودگاه سابیها /3 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل/ بیمه مسافرتی / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار / لیدر فارسی زبان
مدارک لازم: پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار /  همراه داشتن جواب منفی تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است

نرخ نوزاد 18/900/000 ریال و نت

تور استانبول با هواپیمایی مدرن پگاسوس

به علت نوسانات نرخ ارز برای اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه هماهنگ کنید1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288