021-88507190
رفت
تاریخ های تور
برگشت
دوشنبه
25 اردیبهشت 1402
سه شنبه
02 خرداد 1402
دوشنبه
01 خرداد 1402
سه شنبه
09 خرداد 1402
دوشنبه
08 خرداد 1402
سه شنبه
16 خرداد 1402

تور پوکت 18 و 25 اردیبهشت و 1 و 8 خرداد(پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان)

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 07:30
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:55
 • مدت پرواز 07:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
36,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,600,000 تومان
کودک 6تا12 سال
تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
31,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
37,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
31,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
38,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,800,000 تومان
کودک 6تا12 سال
36,200,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
33,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
38,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,600,000 تومان
کودک 6تا12 سال
38,500,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
33,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
38,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,600,000 تومان
کودک 6تا12 سال
38,500,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
33,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
39,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
33,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
39,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
38,200,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
33,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
40,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
39,200,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
33,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
41,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
41,200,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
34,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
41,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
41,200,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
34,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
41,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
39,200,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
34,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
41,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
39,200,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
34,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
42,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,400,000 تومان
کودک 6تا12 سال
42,900,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
35,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
42,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,400,000 تومان
کودک 6تا12 سال
42,900,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
35,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
42,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
41,200,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
34,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
42,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
41,200,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
34,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
42,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
41,500,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
34,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
43,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,000,000 تومان
کودک 6تا12 سال
41,500,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
34,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
44,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
42,000,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
35,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
45,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
42,500,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
34,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
46,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
42,500,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
35,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
46,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
42,500,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
35,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
46,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,600,000 تومان
کودک 6تا12 سال
42,700,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
35,100,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
49,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
65,800,000 تومان
کودک 6تا12 سال
44,900,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
35,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
52,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
72,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
47,800,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
37,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
52,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
72,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
47,800,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
37,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
53,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
74,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
48,900,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
37,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
57,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
82,200,000 تومان
کودک 6تا12 سال
52,200,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
38,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
59,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
85,800,000 تومان
کودک 6تا12 سال
53,900,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
39,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
63,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
94,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
57,900,000 تومان
قیمت نوزاد
10,000,000 تومان
کودک 2تا6 سال
41,000,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 ویزا
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
4 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
2 سحر صفوی 43638 - داخلی 105و305
3 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
توضیحات‌

توضیحات:

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هواپیمایی در مسیر7شب پوکت با پرواز ماهان اقامت با سرویس ذکر شده - ترانسفر اختصاصی فرودگاهی - ویزا - تست PCR

پکیج شامل : اقامت در هتلها به مدت 7شب با سرویس ذکر شده +بیمه مسافرتی 

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه و انجام واکسیناسیون به صورت کامل (در خصوص واکسن میبایست از مدت واکسن دوم 15 روز گذشته باشد )

کارت واکسن دیجیتال / کپی شناسنامه/ کپی کارت ملی / پرینت حساب با مانده 50/000/000تومانی 

مسافر موظف است گواهی سلامت و تست PCR خود را 72 ساعت قبل از پرواز تهیه نماید .

خدمات تور : بیمه / ویزا
توضیحات:
پرواز داخلی بانکوک پوکت پایین ترین نرخ پروازی است.
1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد

2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 30 کیلوگرم ، همراه با کترینگ

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW