صفحه اصلی
تور آنتالیا (28و29 تیر ماه)

انتخاب تاریخ تور

2 تاریخ

تور آنتالیا (28و29 تیر ماه)

دانلود PDF همکاران دانلود پکیچ
شروع سفر
از تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
به سمت آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت
6 شب اقامت در آنتالیا
پایان سفر
از آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
به سمت تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت

انتخاب هتل

48 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  21,220,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  26,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  20,610,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  32,920,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  46,570,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  21,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  34,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  52,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  37,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  38,770,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  61,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  24,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  43,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  70,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  24,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  45,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  74,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  48,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  46,570,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  68,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  26,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  51,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  86,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  26,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  51,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  86,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  26,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  52,420,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  88,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  26,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  52,810,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  89,470,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  26,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  52,810,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  89,470,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  37,380,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  53,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  90,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  28,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  54,370,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  84,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  28,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  59,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  102,730,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  32,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  59,830,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  103,510,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  28,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
village room
 • قیمت 2 تخته
  60,480,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  104,810,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  32,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  62,040,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  107,930,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  32,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  62,170,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  98,830,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  32,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  64,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  112,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  32,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  64,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  113,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  32,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  65,940,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  115,730,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  32,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  66,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  117,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  68,930,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  121,710,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  69,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  122,230,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  32,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  71,920,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  127,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  71,920,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  122,230,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  47,130,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  76,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  122,620,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  52,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  77,770,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  139,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  78,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  140,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  79,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  113,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  50,380,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  81,670,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  147,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  42,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  84,010,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  151,870,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  42,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  84,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  125,740,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  42,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  85,570,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  154,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  42,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
belek
 • قیمت 2 تخته
  86,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  121,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  54,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  88,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  124,570,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  54,930,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  92,210,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  166,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  98,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  179,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  46,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  102,340,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  188,530,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  105,240,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  105,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  150,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  63,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  112,480,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  198,280,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  67,020,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  113,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  162,010,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  46,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  115,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  215,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  79,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  115,730,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  165,520,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  68,840,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  144,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  273,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  58,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  148,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  281,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  58,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  191,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  366,370,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  58,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  17,900,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات
 • پکیج آنتالیا 6 شب، پرواز(28و29تیر ماه) پروازمستقیم فرودگاه آنتالیا 

  خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس(مستقیم)/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

  توضیحات:

  مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار 

  هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است

  شرایط اقساط:
  **تورها بصورت 50 درصد نقد و مابقی اقساط 3الی 10 ماه میباشد .
  **به ازاء هر ماه 5% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
  **چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.

  در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
  شماره تماس:  02188507190 - 02143638
  پشتبانی 24 ساعته: 09195925160