صفحه اصلی
تور آنتالیا 29 تیر (پرواز فری برد)

انتخاب تاریخ تور

1 تاریخ

تور آنتالیا 29 تیر (پرواز فری برد)

دانلود PDF همکاران دانلود پکیچ
شروع سفر
از تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
به سمت آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
فری‌بردفری‌برد
مدت پرواز: 3 ساعت
6 شب اقامت در آنتالیا
پایان سفر
از آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
به سمت تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
فری‌بردفری‌برد
مدت پرواز: 3 ساعت

انتخاب هتل

48 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  22,330,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  25,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  20,460,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  35,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  49,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  22,040,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  37,460,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  55,760,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,360,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  42,920,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  66,680,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  26,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  47,670,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  76,180,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  26,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  48,860,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  78,560,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  49,760,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  49,260,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  79,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  27,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  50,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  74,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  27,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  51,630,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  84,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  27,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  54,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  89,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  27,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  54,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  90,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  27,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  54,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  90,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  27,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  57,180,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  95,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  29,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  57,970,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  88,860,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  29,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  61,930,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  104,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  29,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
village room
 • قیمت 2 تخته
  63,120,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  107,070,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  63,120,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  107,070,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  64,110,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  109,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  68,660,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  118,160,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  69,060,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  109,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  69,060,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  118,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  69,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  119,740,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  70,240,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  121,330,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  70,640,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  136,380,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  74,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  123,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  47,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  75,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  132,420,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  39,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  76,580,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  116,580,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  39,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  77,770,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  136,380,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  39,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  78,560,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  123,310,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  39,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  78,560,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  137,960,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  39,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  81,860,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  120,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  51,210,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  85,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  139,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  86,080,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  149,840,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
belek
 • قیمت 2 تخته
  86,480,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  120,140,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  88,460,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  157,760,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  90,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  161,720,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  92,420,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  151,030,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  93,210,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  167,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  102,320,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  185,480,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  47,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  106,680,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  194,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  107,580,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  118,160,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  167,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  47,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  119,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  169,640,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  69,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  120,540,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  171,220,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  70,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  122,910,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  174,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  47,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  141,920,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  264,680,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  59,660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  149,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  280,520,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  59,660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  154,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  290,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  59,660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  197,360,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  374,770,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  59,660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  18,900,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات
 • تور آنتالیا 29 تیر (پرواز فری برد)

  خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز فری برد(مستقیم)/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

  توضیحات:

  مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار 

  هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است

  شرایط اقساط:
  **تورها بصورت 50 درصد نقد و مابقی اقساط 3الی 10 ماه میباشد .
  **به ازاء هر ماه 5% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
  **چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.

  در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
  شماره تماس:  02188507190 - 02143638
  پشتبانی 24 ساعته: 09195925160