021-88507190

تور اسپانیا

عنوان تور
مدت اقامت
تاریخ
ایرلاین
شروع قیمت از
 • دوشنبه 1402/08/15
 • پنجشنبه 1402/08/25

از :

2,690 یورو
مشاهده تور
 • پنجشنبه 1402/08/25
 • یکشنبه 1402/09/05

از :

2,690 یورو
مشاهده تور
 • چهار شنبه 1402/09/15
 • شنبه 1402/09/25

از :

2,690 یورو
مشاهده تور
 • شنبه 1402/09/25
 • سه شنبه 1402/10/05

از :

2,690 یورو
مشاهده تور
 • جمعه 1402/10/15
 • دوشنبه 1402/10/25

از :

2,690 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1402/10/25
 • پنجشنبه 1402/11/05

از :

2,690 یورو
مشاهده تور
 • سه شنبه 1402/12/29
 • چهار شنبه 1403/01/08

از :

1,790 یورو
مشاهده تور
 • چهار شنبه 1403/01/01
 • پنجشنبه 1403/01/09

از :

1,790 یورو
مشاهده تور
 • پنجشنبه 1403/01/02
 • جمعه 1403/01/10

از :

1,790 یورو
مشاهده تور
 • جمعه 1403/01/03
 • شنبه 1403/01/11

از :

1,790 یورو
مشاهده تور
 • شنبه 1403/01/04
 • یکشنبه 1403/01/12

از :

1,790 یورو
مشاهده تور
 • یکشنبه 1403/01/05
 • دوشنبه 1403/01/13

از :

1,790 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1403/01/06
 • سه شنبه 1403/01/14

از :

1,790 یورو
مشاهده تور
 • سه شنبه 1403/01/07
 • چهار شنبه 1403/01/15

از :

1,790 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1402/12/28
 • دوشنبه 1403/01/06

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • سه شنبه 1402/12/29
 • سه شنبه 1403/01/07

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • چهار شنبه 1403/01/01
 • چهار شنبه 1403/01/08

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • پنجشنبه 1403/01/02
 • پنجشنبه 1403/01/09

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • جمعه 1403/01/03
 • جمعه 1403/01/10

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • شنبه 1403/01/04
 • شنبه 1403/01/11

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • یکشنبه 1403/01/05
 • یکشنبه 1403/01/12

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1403/01/06
 • دوشنبه 1403/01/13

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1402/08/15
 • دوشنبه 1402/08/22

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • پنجشنبه 1402/08/25
 • پنجشنبه 1402/09/02

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • چهار شنبه 1402/09/15
 • چهار شنبه 1402/09/22

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • شنبه 1402/09/25
 • شنبه 1402/10/02

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • جمعه 1402/10/15
 • جمعه 1402/10/22

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1402/10/25
 • دوشنبه 1402/11/02

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1402/12/28
 • جمعه 1403/01/03

از :

920 یورو
مشاهده تور
 • سه شنبه 1402/12/29
 • شنبه 1403/01/04

از :

920 یورو
مشاهده تور
 • چهار شنبه 1403/01/01
 • یکشنبه 1403/01/05

از :

920 یورو
مشاهده تور
 • پنجشنبه 1403/01/02
 • دوشنبه 1403/01/06

از :

920 یورو
مشاهده تور
 • جمعه 1403/01/03
 • سه شنبه 1403/01/07

از :

920 یورو
مشاهده تور
 • شنبه 1403/01/04
 • چهار شنبه 1403/01/08

از :

920 یورو
مشاهده تور
 • یکشنبه 1403/01/05
 • پنجشنبه 1403/01/09

از :

920 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1403/01/06
 • جمعه 1403/01/10

از :

920 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1402/12/28
 • دوشنبه 1403/01/06

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • سه شنبه 1402/12/29
 • سه شنبه 1403/01/07

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • چهار شنبه 1403/01/01
 • چهار شنبه 1403/01/08

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • پنجشنبه 1403/01/02
 • پنجشنبه 1403/01/09

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • جمعه 1403/01/03
 • جمعه 1403/01/10

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • شنبه 1403/01/04
 • شنبه 1403/01/11

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • یکشنبه 1403/01/05
 • یکشنبه 1403/01/12

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1403/01/06
 • دوشنبه 1403/01/13

از :

1,590 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1402/12/28
 • پنجشنبه 1403/01/09

از :

2,690 یورو
مشاهده تور
 • سه شنبه 1402/12/29
 • جمعه 1403/01/10

از :

2,690 یورو
مشاهده تور
 • چهار شنبه 1403/01/01
 • شنبه 1403/01/11

از :

2,690 یورو
مشاهده تور
 • پنجشنبه 1403/01/02
 • یکشنبه 1403/01/12

از :

2,690 یورو
مشاهده تور
 • جمعه 1403/01/03
 • دوشنبه 1403/01/13

از :

2,690 یورو
مشاهده تور
 • شنبه 1403/01/04
 • سه شنبه 1403/01/14

از :

2,690 یورو
مشاهده تور
 • یکشنبه 1403/01/05
 • چهار شنبه 1403/01/15

از :

2,690 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1403/01/06
 • پنجشنبه 1403/01/16

از :

2,690 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1402/12/28
 • سه شنبه 1403/01/07

از :

1,450 یورو
مشاهده تور
 • سه شنبه 1402/12/29
 • چهار شنبه 1403/01/08

از :

1,450 یورو
مشاهده تور
 • چهار شنبه 1403/01/01
 • پنجشنبه 1403/01/09

از :

1,450 یورو
مشاهده تور
 • پنجشنبه 1403/01/02
 • جمعه 1403/01/10

از :

1,450 یورو
مشاهده تور
 • جمعه 1403/01/03
 • شنبه 1403/01/11

از :

1,450 یورو
مشاهده تور
 • شنبه 1403/01/04
 • یکشنبه 1403/01/12

از :

1,450 یورو
مشاهده تور
 • یکشنبه 1403/01/05
 • دوشنبه 1403/01/13

از :

1,450 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1402/08/15
 • یکشنبه 1402/08/21

از :

1,350 یورو
مشاهده تور
 • پنجشنبه 1402/08/25
 • چهار شنبه 1402/09/01

از :

1,350 یورو
مشاهده تور
 • چهار شنبه 1402/09/15
 • سه شنبه 1402/09/21

از :

1,350 یورو
مشاهده تور
 • شنبه 1402/09/25
 • جمعه 1402/10/01

از :

1,350 یورو
مشاهده تور
 • جمعه 1402/10/15
 • پنجشنبه 1402/10/21

از :

1,350 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1402/10/25
 • یکشنبه 1402/11/01

از :

1,350 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1402/08/15
 • دوشنبه 1402/08/22

از :

1,900 یورو
مشاهده تور
 • پنجشنبه 1402/08/25
 • پنجشنبه 1402/09/02

از :

1,900 یورو
مشاهده تور
 • چهار شنبه 1402/09/15
 • چهار شنبه 1402/09/22

از :

1,900 یورو
مشاهده تور
 • شنبه 1402/09/25
 • شنبه 1402/10/02

از :

1,900 یورو
مشاهده تور
 • جمعه 1402/10/15
 • جمعه 1402/10/22

از :

1,900 یورو
مشاهده تور
 • دوشنبه 1402/10/25
 • دوشنبه 1402/11/02

از :

1,900 یورو
مشاهده تور
 • پنجشنبه 1402/08/25
 • پنجشنبه 1402/09/02

از :

1,590یورو + 28,000,000 تومان
مشاهده تور
 • چهار شنبه 1402/09/15
 • چهار شنبه 1402/09/22

از :

1,590یورو + 27,500,000 تومان
مشاهده تور
 • شنبه 1402/09/25
 • شنبه 1402/10/02

از :

1,590یورو + 35,000,000 تومان
مشاهده تور
 • جمعه 1402/10/15
 • جمعه 1402/10/22

از :

1,590یورو + 30,000,000 تومان
مشاهده تور
 • شنبه 1402/10/30
 • شنبه 1402/11/07

از :

1,590یورو + 28,200,000 تومان
مشاهده تور
 • شنبه 1402/09/25
 • چهار شنبه 1402/09/29

از :

800یورو + 30,000,000 تومان
مشاهده تور
 • جمعه 1402/10/15
 • سه شنبه 1402/10/19

از :

800یورو + 29,000,000 تومان
مشاهده تور
 • شنبه 1402/10/30
 • چهار شنبه 1402/11/04

از :

800یورو + 28,000,000 تومان
مشاهده تور
تور اسپانیا

تور اسپانیا

حتما وقتی نام اسپانیا به گوشتان می خورد ناخواسته یاد گاو بازی، رقص فلامینگو یا تیم های فوتبالی مثل رئال مادرید و بارسلونا می افتید.اما قبل از ادامه دادن به این موضوع باتوجه به این که سفر به هر کشوری نیاز به مقداری اطلاعات دارد تا بتوان از سفر لذت برد، از این رو برای آشنایی با اسپانیا مقداری توضیحات لازم را در اختیار شما قرار می دهیم. اسپانیا، کشوری در در شبه‌‌جزیره‌ ایبری و در جنوب‌غربی اروپا است که در همسایگی با پرتغال و فرانسه قرار دارد.
مادرید پایتخت این کشور می باشد هرچند که نمی توان از شهرهایی چون بارسلون و والنسیا که به عنوان دومین و سومین شهرهای مهم این کشور به شمار می روند به راحتی گذشت.
اسپانیا با توجه به اقلیم متفاوتی که دارد در کنار جاذبه های تاریخی و همینطور مدرن خود از بهترین و باارزشمندترین مقاصد گردشگری در دنیا به شمار می رود که در این بین شهر بارسلون در سال های اخیر همواره توانسته بین 10 شهر برتر از نظر گردشگری قرار گیرد.
ثبت لحظات ماندگار در کلیسای ساگرادا فامیلیا بارسلون و تماشای دریای آبی مدیترانه از جزایر قناری تا بازدید از بناهای تاریخی به جا مانده از پیشینیان و هم کلامی با مردم خونگرم اسپانیا مخصوصا در والنسیا همه و همه سبب شده اند تا گردشگران بسیاری از سرتاسر جهان به وسیله تور اسپانیا ویژه زمستان و تور ترکیبی برای دیدن از این کشور زیبا سفر می کنند. 

بهترین قیمت تور اسپانیا با مهرپرواز

ما در آژانس مسافرتی مهرپرواز در تلاش هستیم تا با ارائه تور اسپانیا، شرایطی برایتان فراهم کنیم تا بتوانید بدون دغدغه و هزینه زیاد، سفری لذت بخش را همراه با دوستان و خانوادتان تجربه کنید. در این بین لیستی از قیمت های مختلف تور اسپانیا را به شما ارائه می دهیم تا بتوانید با توجه به خواسته و نیاز و نیز بودجه خود، بهترین تور را انتخاب کنید. البته این نکته را می بایست در نظر داشت که قیمت تورها باتوجه به ایرلاین ها و هتل ها متفاوت می باشند.

تورهای اسپانیا نوروز 1403 مهرپرواز

سال نو یکی از مهمترین و بزرگ ترین رویداد ایرانیان از زمان های قدیم تا امروز به شمار می رود، این میراث باستانی برای تمام ایرانیان با هر اعتقاد و عقیده و هر قومیتی یکی از زیباترین و خاص ترین رخدادها محسوب می شود. تعطیلات نوروز زمان بسیار مناسبی برای سفرهای داخلی و خارجی می باشد. برخی مقاصد گردشگری دنیا برای تمام فصول مناسب هستند ولیکن برخی از مقاصد محبوب توریستی جهان در فصل هایی مناسب هستند. نوروز و شروع فصل بهار می تواند بهترین زمان سفر باشد، چرا که آب و هوای تمام دنیا بهاری و زیبا می شود و به همین دلیل مقاصد بسیاری را برای انتخاب خواهید داشت.
تعطیلات نوروز 1403 نزدیک است و بسیاری از افراد برای سفر های نوروزی برنامه ریزی می کنند تا یک تعطیلات عالی را در عید نوروز 1403 برای خود رقم بزنند.
در تعطیلات نوروز 1403 بازار سفرهای داخلی و خارجی بسیار داغ می شود و شما می توانید با توجه به سلیقه و بودجه خود بهترین انتخاب را داشته باشید تا بتوانید سال 99 را با خاطره هایی خاص آغاز نمایید. یکی از مهم ترین نکاتی که باید به بدانید زمان خرید تورهای نوروز می باشد. این تور ها به سرعت تکمیل می شوند و بهتر است اگر قصد سفر در ایام نوروز را دارید برای سفر خود از چند ماه قبل برنامه ریزی نمایید. سفر خود را با تورهای اسپانیا نوروز 1403 مهرپرواز تجربه نمایید تا خاطره ای بی نظیر و فوق العاده را برای خود و خانواده خود بر جای بگذارید.

بهترین زمان سفر به اسپانیا

اسپانیا جز کشورهایی یه شمار می رود که در هر چهار فصل می توان با سفر به آن جا لحظات خاطره انگیز و خوبی را تجربه کرد. با این تفاسیر نمی توان زمان خاصی را برای سفر به اسپانیا در نظر گرفت. اما در نقاط مختلف اسپانیا هواره جشنواره های گوناگونی در طول سال در حال برگزاری می باشند که در زیر به چند مورد از آن ها اشاره شده است و می توانید زمان سفرتان به اسپانیا را با روز برگزاری مراسم تطبیق دهید. این رویداد های مهم عبارتند از:

 • کارناوال اسپانیا (فوریه)
 • جشن گوجه فرنگی( آخرین چهارشنبه ماه آگوست) در شهر بونیول 
 • فستیوال برج انسانی در تاراگونا
 • آتش بازی سنت جان (19الی 23 ژوئن)
 • فستیوال مرسه (آخرین هفته تابستان) بارسلون

آب و هوای اسپانیا

آب و هوا در اسپانیا با توجه به سواحل و رشته کوه های بزرگ از متنوع ترین آب و هوا در اروپا محسوب می شود و همواره از شما به جنوب در حال تغییر است. شمال اسپانیا دارای آب و هوای معتدل و بخش های جنوبی و شرقی دارای آب و هوای مدیترانه ای هستند. پر بارش ترین بخش در اسپانیا نیز شمال و شمال غربی می باشد. منطقه خشک مرکزی با تابستان های گرم و زمستان های سرد، آب و هوایی متنوع دارد. کوه های مرتفع پیرنه آب و هوای سرد کوهستانی و شمال غرب (گالیسیا) با تابستان های خنک آب و هوای مرطوب اقیانوس اطلس را دارد.

جاذبه های اسپانیا

مهم ترین جاذبه های کشور زیبا اسپانیا می توان به :

 • کلیسای ساگرادا فامیلیا بارسلون
 • میدان پلازا مایور مادرید
 • سواحل مدیترانه در تنریف
 • قصر الحمرا گرانادا
 • مسجد بزرگ کوردوبا
 • مجتمع فرهنگی و معماری شهر علم و هنر والنسیا
 • خیابان گران ویا 

و... می توان اشاره کرد.

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW