021-88507190

تور بدروم 12 خرداد

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • ایران آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:15
 • مدت پرواز 03:00
ازمیر
 • ازمیر
 • اتوبوس
 • بدروم
 • .
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 04:00
بدروم
 • بدروم
 • اتوبوس
 • ازمیر
 • .
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 04:00
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
12,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,420,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,220,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
14,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,600,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,940,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
15,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,310,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,520,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
15,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,010,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,720,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
15,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,000,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,780,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
16,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,210,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,820,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
16,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,110,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,120,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
17,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,710,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,320,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
17,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,010,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,420,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
17,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,060,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,430,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
17,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,610,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,620,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
17,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,620,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,620,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
17,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,910,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,720,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : ANNEX
قیمت 2 تخته
18,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,210,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,820,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
18,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,450,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
18,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,810,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,020,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
18,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,290,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,180,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
18,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,290,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,180,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
قیمت 2 تخته
18,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,410,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,220,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : MAIN BUILDING
قیمت 2 تخته
18,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,430,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,220,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
19,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,850,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,360,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
19,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,690,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,640,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
19,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,960,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,740,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
20,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,240,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,830,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
20,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,650,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,960,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : MYNDOS
قیمت 2 تخته
20,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,980,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : VILLAGE
قیمت 2 تخته
20,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,360,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,200,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
21,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,380,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
21,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,150,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,460,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : MAIN BUILDING
قیمت 2 تخته
25,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,060,000 تومان
کودک 6تا12 سال
16,430,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
25,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
16,580,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,170,000 تومان
کودک 6تا12 سال
16,800,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
26,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,010,000 تومان
کودک 6تا12 سال
17,080,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
27,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,780,000 تومان
کودک 6تا12 سال
17,410,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
27,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,400,000 تومان
کودک 6تا12 سال
17,550,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
28,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,780,000 تومان
کودک 6تا12 سال
17,910,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
28,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,360,000 تومان
کودک 6تا12 سال
18,200,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
34,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,780,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,010,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,680,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,310,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
41,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,870,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,700,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE VIEW
قیمت 2 تخته
43,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,270,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,500,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
59,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
84,840,000 تومان
کودک 6تا12 سال
33,690,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
61,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
87,840,000 تومان
کودک 6تا12 سال
34,690,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
3 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
4 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 110و310
توضیحات‌

خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پروازآسمان (از طریق ازمیر) 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد


شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 4% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است


1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288