021-88507190

تور کوش آداسی 10 خرداد

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:30
ازمیر
 • ازمیر
 • اتوبوس
 • کوش آداسی
 • .
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:45
کوش آداسی
 • کوش آداسی
 • اتوبوس
 • ازمیر
 • .
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:45
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
24,125,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,595,000 تومان
کودک 6تا12 سال
19,355,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
24,785,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,595,000 تومان
کودک 6تا12 سال
19,555,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
25,035,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,955,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,805,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
30,065,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,515,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,145,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : land view
قیمت 2 تخته
34,685,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,435,000 تومان
کودک 6تا12 سال
22,525,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
36,995,000 تومان
قیمت 1 تخته
45,905,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,225,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
37,985,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,395,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,515,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE VIEW
قیمت 2 تخته
38,975,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,875,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,815,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
39,305,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,375,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,915,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
40,625,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,355,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,315,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
40,625,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,355,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,315,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
40,625,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,495,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,315,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE VIEW
قیمت 2 تخته
41,285,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,335,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,505,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
42,275,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,825,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,805,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
42,935,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,815,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,135,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
43,155,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,135,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,065,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
43,265,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,125,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,105,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
45,165,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,155,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,675,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
45,575,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,415,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,795,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW با خدمات BB
قیمت 2 تخته
45,895,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,255,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,895,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
45,905,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,275,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,895,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
46,135,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,615,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,965,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
46,895,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,755,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,195,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
48,215,000 تومان
قیمت 1 تخته
65,635,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,585,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
51,515,000 تومان
قیمت 1 تخته
70,915,000 تومان
کودک 6تا12 سال
27,575,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
51,515,000 تومان
قیمت 1 تخته
74,285,000 تومان
کودک 6تا12 سال
27,445,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
53,165,000 تومان
قیمت 1 تخته
73,555,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,075,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
54,155,000 تومان
قیمت 1 تخته
71,645,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,435,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
62,365,000 تومان
قیمت 1 تخته
83,955,000 تومان
کودک 6تا12 سال
30,835,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
65,705,000 تومان
قیمت 1 تخته
88,975,000 تومان
کودک 6تا12 سال
31,835,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
83,955,000 تومان
قیمت 1 تخته
148,735,000 تومان
کودک 6تا12 سال
37,305,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
17,600,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 راهنمای فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 6 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سحر صفوی 43638 - داخلی 105و305
2 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
3 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
4 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
5 مهدیه وصولی 43638 - داخلی 123 و 139
6 مهناز ایزدجو 43638 - داخلی 125 و 141
توضیحات‌

تور کوش آداسی 1402
تاریخ حرکت 10 خرداد

رفت ساعت 23:00    برگشت ساعت 03:00خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز قشم ایر(فرودگاه ازمیر) /6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو 

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد

شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 4% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد
4 - بار مجاز 30 کیلوگرم

50درصد مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی است

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638
پشتبانی 24 ساعته: 09195925160

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW