021-88507190

مدارک مورد نیاز سفارت هلند

مدارک مورد نیاز سفارت هلند

مدارک لازم برای ارائه در روز مصاحبه:

 

مــدارک لازم بــرای ویزای هلند:

 • اصل گذرنامه امضاء شده با ۶ ماه اعتبار از تاریخ حرکت.
 • فتوکپی از صفحات ۹-1( گذرنامه های قبلی) یا ۵-1( گذرنامه های جدید) و ویزاهای ۳سال گذشته.
 • اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر.
 • تکمیل فرم مشخصات فردی به طور کامل.
 • دو قطعه عکس ۳٫۵ در 5،4 رنگی زمینه سفید از رو به رو که کمتر از شش ماه پیش گرفته شده باشد.
 • ترجمه انگلیسی فتوکپی شناسنامه صفحه 2٫-1.
 • ترجمه انگلیسی روزنامه رسمی، گواهی اشتغال به کار، پروانه کسب اتحادیه، گواهی اشتغال به تحصیل، گواهی بازنشستگی. در گواهی اشتغال به کار و گواهی اشتغال به تحصیل حتما باید نام مسافر و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ سفر ذکر شده باشد. کسانی که فقط گواهی شغلی ارائه می دهند لیست ۶ ماهه گذشته بیمه با مهر و امضاء الزامی است. برای افراد محصل، گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است. برای افراد بازنشسته، حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است.
 • گواهی مدت مرخصی.
 • پرینت انگلیسی حساب جاری ۳ ماه اخیر با گردش کار باال با مهر و امضاء توسط بانک.
 • ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر تمام صفحات.
 • برنامه سفر و رزرو هتل به همراه کپی.
 • بیمه نامه مسافرتی با حداقل سقف پوشش ۳0000 یورو.
6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW