021-88507190

ساحل جزیره وادهو درمالدیو

ساحل جزیره وادهو درمالدیو
ساحلی درخشان و خیره کننده در کشور مالدیو که در شب مانند آینه ای است که ستاره های آسمان را در خود نمایش می دهد، ولی در اصل این درخشندگی به خواطر ستارگان نیست بلکه به خاطر وجود موجودات خیلی کوچک است که به عنوان میکروب های دریایی شناخته می شوند.
این میکروب در طی روز نور را در خود ذخیره می کنند و در هنگام شب با تاریک شدن هوا درخشنده می شوند و صحنه ی بسیار زیبایی را به وجود می آورد. 
6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW