021-88507190

کاخ سلطان ملاکا

کاخ سلطان ملاکا

کاخ سلطان ملاکا (MALACCA SULTANATE PALACE) با وجود اینکه یک بنای اصلی نیست اما به خوبی میتواند تاریخ منطقه را در سال 1984 نشان دهد . این ساختمان بر پایه تعریفات تاریخی از کاخ شاه منصور ساخته شده است . کاخ سلطان ملاکا دارای چند ماکت سه بعدی است که نمایانگر روزهای عادی درون کاخ می باشد . مردم و خواهان و نگهبانان و فروشندگان در سالن اصلی منتظر احترام به سلطان هستند تا درخواست های خودشان را بیان کنند .

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW