021-88507190

فاموسا یا آفاموسا ملاکا

فاموسا یا آفاموسا ملاکا

فاموسا یا آفاموسا ملاکا بقایای یک قلعه پرتغالی است که در میان باقی مانده های سازه های اروپایی قدیمی ترین اثر به حساب می آید . این قلعه در سال 1500 برای جلوگیری و مقابله از حملات و یا هجوم دیگر کشورهای اروپایی و نیز برای محافظت از سرزمین تازه اشغال شده بر روی تپه بنا شده است . قلعه نام برده بعد ها توسط هلندی ها به تسخیر در آمد که برای جلوگیری از فتح آن به دست فرانسه به انگلیس داده شد اما انگلیس از این واهمه داشت که اگر این قلعه را دیگر کشورها بگیرند به قدرت زیادی می رسند , بنابراین به جای نگهداری از آن ترجیح داد که قلعه را خراب کند که به درخواست آقای رافلز که بنیان گذار سنگاپور است , فقط دروازه کوچکی از آن را باقی گذاشتند .

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW