021-88507190
رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
01 تیر 1402
پنجشنبه
08 تیر 1402
شنبه
03 تیر 1402
شنبه
10 تیر 1402

تور آنتالیا ( 1و3 تیر )6 شب و 7روز فرودگاه دنیزلی پرواز ایران ایرتور

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه دنیزلی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:15
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
19,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,830,000 تومان
کودک 6تا12 سال
16,420,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
31,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,570,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,280,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
34,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,670,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,600,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
35,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,640,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,970,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
38,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,930,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,020,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
41,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
66,400,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,050,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
42,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,640,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,730,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات : LARA
قیمت 2 تخته
42,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,640,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,730,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
42,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,460,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,050,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
42,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,320,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,680,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
44,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,770,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,070,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
46,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
71,190,000 تومان
کودک 6تا12 سال
45,910,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
48,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
79,740,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,760,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
48,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,710,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,870,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
48,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
65,380,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,730,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
50,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
84,870,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,470,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
52,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
70,850,000 تومان
کودک 6تا12 سال
29,150,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات : LARA MAIN ساختمان اصلی
قیمت 2 تخته
55,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
79,060,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,120,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
56,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
96,270,000 تومان
کودک 6تا12 سال
35,530,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
59,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
101,970,000 تومان
کودک 6تا12 سال
29,150,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
63,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
87,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
30,420,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
65,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
101,970,000 تومان
کودک 6تا12 سال
34,280,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
66,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
105,730,000 تومان
کودک 6تا12 سال
34,620,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
66,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
116,330,000 تومان
کودک 6تا12 سال
32,570,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
67,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
97,180,000 تومان
کودک 6تا12 سال
40,780,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
71,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
125,910,000 تومان
کودک 6تا12 سال
37,700,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
72,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
86,920,000 تومان
کودک 6تا12 سال
33,250,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
78,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
109,840,000 تومان
کودک 6تا12 سال
39,410,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
88,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
153,270,000 تومان
کودک 6تا12 سال
39,410,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
90,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
128,090,000 تومان
کودک 6تا12 سال
52,680,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
14,900,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سحر صفوی 43638 - داخلی 105و305
2 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
3 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
4 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
5 مهدیه وصولی 43638 - داخلی 123 و 139
6 مهناز ایزدجو 43638 - داخلی 125 و 141
توضیحات‌

پکیج آنتالیا 6 شب 1402

خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایرتور به فرودگاه دنیزلی/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

توضیحات:

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد

در صورت درخواست اقامت تک مبلغ 5/000/000تومان از مبلغ تور کسر میشود

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است
شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 4% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد
4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم


در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638
پشتبانی 24 ساعته: 09195925160

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW