021-88507190

تور آنتالیا ( ویژه 26خرداد ) فری برد

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:50
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
26,607,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,547,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,547,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
35,867,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,067,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,487,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
38,107,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,137,000 تومان
کودک 6تا12 سال
27,197,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
39,077,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,487,000 تومان
کودک 6تا12 سال
39,077,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
40,997,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,197,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,487,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
41,967,000 تومان
قیمت 1 تخته
56,727,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,807,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
42,927,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,167,000 تومان
کودک 6تا12 سال
29,127,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
47,097,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,227,000 تومان
کودک 6تا12 سال
32,337,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
47,747,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,007,000 تومان
کودک 6تا12 سال
33,297,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات : LARA
قیمت 2 تخته
47,747,000 تومان
قیمت 1 تخته
71,817,000 تومان
کودک 6تا12 سال
32,017,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
47,747,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,057,000 تومان
کودک 6تا12 سال
31,317,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
49,777,000 تومان
قیمت 1 تخته
70,747,000 تومان
کودک 6تا12 سال
33,507,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
52,717,000 تومان
قیمت 1 تخته
73,097,000 تومان
کودک 6تا12 سال
32,657,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
60,587,000 تومان
قیمت 1 تخته
97,497,000 تومان
کودک 6تا12 سال
42,287,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
61,647,000 تومان
قیمت 1 تخته
84,447,000 تومان
کودک 6تا12 سال
38,327,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
63,147,000 تومان
قیمت 1 تخته
95,887,000 تومان
کودک 6تا12 سال
44,207,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
63,147,000 تومان
قیمت 1 تخته
92,687,000 تومان
کودک 6تا12 سال
38,757,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
63,787,000 تومان
قیمت 1 تخته
103,917,000 تومان
کودک 6تا12 سال
36,507,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
65,717,000 تومان
قیمت 1 تخته
107,127,000 تومان
کودک 6تا12 سال
40,357,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
71,867,000 تومان
قیمت 1 تخته
120,077,000 تومان
کودک 6تا12 سال
42,067,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
72,457,000 تومان
قیمت 1 تخته
96,857,000 تومان
کودک 6تا12 سال
41,327,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
73,207,000 تومان
قیمت 1 تخته
122,747,000 تومان
کودک 6تا12 سال
43,787,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
74,917,000 تومان
قیمت 1 تخته
115,687,000 تومان
کودک 6تا12 سال
49,077,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
76,627,000 تومان
قیمت 1 تخته
89,797,000 تومان
کودک 6تا12 سال
40,357,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
84,657,000 تومان
قیمت 1 تخته
139,227,000 تومان
کودک 6تا12 سال
54,167,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
85,407,000 تومان
قیمت 1 تخته
116,277,000 تومان
کودک 6تا12 سال
55,417,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
88,637,000 تومان
قیمت 1 تخته
121,277,000 تومان
کودک 6تا12 سال
56,597,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
89,467,000 تومان
قیمت 1 تخته
148,857,000 تومان
کودک 6تا12 سال
49,347,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
94,927,000 تومان
قیمت 1 تخته
130,557,000 تومان
کودک 6تا12 سال
50,947,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
125,317,000 تومان
قیمت 1 تخته
206,637,000 تومان
کودک 6تا12 سال
63,787,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
136,017,000 تومان
قیمت 1 تخته
248,367,000 تومان
کودک 6تا12 سال
68,607,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
180,317,000 تومان
قیمت 1 تخته
306,147,000 تومان
کودک 6تا12 سال
84,657,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
23,400,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سحر صفوی 43638 - داخلی 105و305
2 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
3 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
4 مهدیه وصولی 43638 - داخلی 109و309
5 مهناز ایزدجو 43638 - داخلی 103و303
توضیحات‌

پکیج آنتالیا 6 شب پرواز فرودگاه قاضی پاشا 

خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز فری برد به فرودگاه قاضی پاشا/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

توضیحات:

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد

در صورت درخواست اقامت تک مبلغ 5/000/000تومان از مبلغ تور کسر میشود

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است
شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 4% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد
4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم


در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638
پشتبانی 24 ساعته: 09195925160


6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW