021-88507190

تور آنتالیا (ویژه 19 خرداد ) پگاسوس

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADA فرودگاه آدانا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • ADA فرودگاه آدانا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
23,065,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,245,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,735,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
31,515,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,145,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,885,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
35,275,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,215,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,915,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
36,305,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,715,000 تومان
کودک 6تا12 سال
36,205,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
36,645,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,665,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,575,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
38,695,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,275,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,625,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
41,775,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,715,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,965,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
43,145,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,165,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,965,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
43,825,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,975,000 تومان
کودک 6تا12 سال
27,655,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
45,535,000 تومان
قیمت 1 تخته
66,055,000 تومان
کودک 6تا12 سال
30,045,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات : LARA
قیمت 2 تخته
45,535,000 تومان
قیمت 1 تخته
71,185,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,675,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
48,385,000 تومان
قیمت 1 تخته
76,885,000 تومان
کودک 6تا12 سال
34,495,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
48,955,000 تومان
قیمت 1 تخته
78,025,000 تومان
کودک 6تا12 سال
31,415,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
50,325,000 تومان
قیمت 1 تخته
80,765,000 تومان
کودک 6تا12 سال
32,095,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
54,085,000 تومان
قیمت 1 تخته
88,285,000 تومان
کودک 6تا12 سال
33,465,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
54,655,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,745,000 تومان
کودک 6تا12 سال
30,725,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
59,215,000 تومان
قیمت 1 تخته
99,915,000 تومان
کودک 6تا12 سال
35,175,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
59,955,000 تومان
قیمت 1 تخته
79,985,000 تومان
کودک 6تا12 سال
35,365,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
61,955,000 تومان
قیمت 1 تخته
93,415,000 تومان
کودک 6تا12 سال
35,855,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
63,315,000 تومان
قیمت 1 تخته
97,865,000 تومان
کودک 6تا12 سال
41,675,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
64,685,000 تومان
قیمت 1 تخته
108,805,000 تومان
کودک 6تا12 سال
37,565,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
66,395,000 تومان
قیمت 1 تخته
112,905,000 تومان
کودک 6تا12 سال
37,565,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
71,185,000 تومان
قیمت 1 تخته
96,835,000 تومان
کودک 6تا12 سال
36,885,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
74,945,000 تومان
قیمت 1 تخته
118,835,000 تومان
کودک 6تا12 سال
47,605,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
76,315,000 تومان
قیمت 1 تخته
90,335,000 تومان
کودک 6تا12 سال
37,565,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
84,865,000 تومان
قیمت 1 تخته
143,005,000 تومان
کودک 6تا12 سال
52,275,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
85,205,000 تومان
قیمت 1 تخته
144,035,000 تومان
کودک 6تا12 سال
40,305,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
91,115,000 تومان
قیمت 1 تخته
126,735,000 تومان
کودک 6تا12 سال
56,355,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
94,295,000 تومان
قیمت 1 تخته
131,505,000 تومان
کودک 6تا12 سال
56,995,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
95,125,000 تومان
قیمت 1 تخته
132,745,000 تومان
کودک 6تا12 سال
48,285,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
123,055,000 تومان
قیمت 1 تخته
205,595,000 تومان
کودک 6تا12 سال
60,365,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
136,845,000 تومان
قیمت 1 تخته
253,815,000 تومان
کودک 6تا12 سال
66,635,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
196,985,000 تومان
قیمت 1 تخته
338,685,000 تومان
کودک 6تا12 سال
86,185,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
19,500,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سحر صفوی 43638 - داخلی 105و305
2 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
3 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
4 مهدیه وصولی 43638 - داخلی 109و309
5 مهناز ایزدجو 43638 - داخلی 103و303
توضیحات‌

پکیج آنتالیا 6 شب پرواز مستقیم فرودگاه آنتالیا  

خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس(مستقیم)/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

توضیحات:

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد

در صورت درخواست اقامت تک مبلغ 5/000/000تومان از مبلغ تور کسر میشود

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است
شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 4% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد
4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم


در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638
پشتبانی 24 ساعته: 09195925160


6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW