021-88507190
رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
02 تیر 1402
پنجشنبه
08 تیر 1402
شنبه
03 تیر 1402
جمعه
09 تیر 1402

تور آنتالیا (ویژه 1و2و3 تیر ) پگاسوس

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADA فرودگاه آدانا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • ADA فرودگاه آدانا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
24,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,420,000 تومان
کودک 6تا12 سال
22,120,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
35,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,750,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,890,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
39,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,780,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,220,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
40,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,770,000 تومان
کودک 6تا12 سال
27,560,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
41,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,830,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,570,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
43,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,110,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,890,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
43,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
64,860,000 تومان
کودک 6تا12 سال
29,580,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
46,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
66,540,000 تومان
کودک 6تا12 سال
31,260,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات : LARA
قیمت 2 تخته
47,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
68,220,000 تومان
کودک 6تا12 سال
29,410,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
47,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
66,880,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,570,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
48,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
69,620,000 تومان
کودک 6تا12 سال
29,580,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
49,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
78,300,000 تومان
کودک 6تا12 سال
49,740,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
49,460,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
53,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,950,000 تومان
کودک 6تا12 سال
31,260,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
54,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
87,260,000 تومان
کودک 6تا12 سال
33,050,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
61,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
92,580,000 تومان
کودک 6تا12 سال
32,940,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
63,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
105,180,000 تومان
کودک 6تا12 سال
34,620,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
65,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
108,540,000 تومان
کودک 6تا12 سال
38,650,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
69,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
105,180,000 تومان
کودک 6تا12 سال
39,660,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
69,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
108,880,000 تومان
کودک 6تا12 سال
37,530,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
70,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
100,480,000 تومان
کودک 6تا12 سال
46,040,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
74,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
128,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
37,980,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
76,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
119,290,000 تومان
کودک 6تا12 سال
48,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
51,980,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
76,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
90,400,000 تومان
کودک 6تا12 سال
38,650,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
79,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
138,780,000 تومان
کودک 6تا12 سال
39,100,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
81,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
141,470,000 تومان
کودک 6تا12 سال
81,320,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
81,040,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
82,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
112,910,000 تومان
کودک 6تا12 سال
44,700,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
88,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
121,440,000 تومان
کودک 6تا12 سال
55,500,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
91,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
126,320,000 تومان
کودک 6تا12 سال
56,750,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
95,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
133,070,000 تومان
کودک 6تا12 سال
49,740,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
137,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
234,990,000 تومان
کودک 6تا12 سال
67,770,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
143,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
263,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
69,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
197,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
339,260,000 تومان
کودک 6تا12 سال
90,620,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سحر صفوی 43638 - داخلی 105و305
2 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
3 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
4 مهدیه وصولی 43638 - داخلی 109و309
5 مهناز ایزدجو 43638 - داخلی 103و303
توضیحات‌

پکیج آنتالیا 6 شب پرواز مستقیم فرودگاه آنتالیا  

خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس(مستقیم)/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

توضیحات:

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد

در صورت درخواست اقامت تک مبلغ 5/000/000تومان از مبلغ تور کسر میشود

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است
شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 4% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد
4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم


در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638
پشتبانی 24 ساعته: 09195925160


6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW