021-88507190
رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
02 تیر 1402
پنجشنبه
08 تیر 1402
شنبه
03 تیر 1402
جمعه
09 تیر 1402

تور آنتالیا (ویژه 1و2و3 تیر ) پگاسوس

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADA فرودگاه آدانا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:50
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • ADA فرودگاه آدانا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
25,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,420,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,120,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
36,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,750,000 تومان
کودک 6تا12 سال
27,890,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
40,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,780,000 تومان
کودک 6تا12 سال
27,220,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
41,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,770,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,560,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
42,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,830,000 تومان
کودک 6تا12 سال
29,570,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
44,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,110,000 تومان
کودک 6تا12 سال
27,890,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
44,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
65,860,000 تومان
کودک 6تا12 سال
30,580,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
47,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,540,000 تومان
کودک 6تا12 سال
32,260,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات : LARA
قیمت 2 تخته
48,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,880,000 تومان
کودک 6تا12 سال
29,570,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
48,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
70,230,000 تومان
کودک 6تا12 سال
30,580,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
50,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
72,690,000 تومان
کودک 6تا12 سال
30,920,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
53,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
84,000,000 تومان
کودک 6تا12 سال
53,090,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
52,810,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
54,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
76,950,000 تومان
کودک 6تا12 سال
32,260,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
57,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
92,180,000 تومان
کودک 6تا12 سال
34,840,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
62,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
87,360,000 تومان
کودک 6تا12 سال
37,410,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات : LARA MAIN ساختمان اصلی
قیمت 2 تخته
62,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
94,420,000 تومان
کودک 6تا12 سال
34,050,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
64,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
106,180,000 تومان
کودک 6تا12 سال
35,620,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
66,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
109,540,000 تومان
کودک 6تا12 سال
49,060,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
70,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
107,190,000 تومان
کودک 6تا12 سال
40,160,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
70,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
109,880,000 تومان
کودک 6تا12 سال
37,920,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
71,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
101,480,000 تومان
کودک 6تا12 سال
47,040,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
75,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
129,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
38,980,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
77,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
91,400,000 تومان
کودک 6تا12 سال
39,650,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
79,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
119,840,000 تومان
کودک 6تا12 سال
50,740,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
54,380,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
82,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
142,470,000 تومان
کودک 6تا12 سال
82,320,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
82,040,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
83,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
113,910,000 تومان
کودک 6تا12 سال
45,700,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
83,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
144,480,000 تومان
کودک 6تا12 سال
40,880,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
90,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
124,410,000 تومان
کودک 6تا12 سال
57,120,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
92,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
128,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
58,060,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
96,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
134,070,000 تومان
کودک 6تا12 سال
50,740,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
139,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
242,150,000 تومان
کودک 6تا12 سال
69,220,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
148,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
270,820,000 تومان
کودک 6تا12 سال
72,580,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
200,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
344,740,000 تومان
کودک 6تا12 سال
92,740,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
21,900,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سحر صفوی 43638 - داخلی 105و305
2 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
3 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
4 مهدیه وصولی 43638 - داخلی 109و309
5 مهناز ایزدجو 43638 - داخلی 103و303
توضیحات‌

پکیج آنتالیا 6 شب پرواز مستقیم فرودگاه آنتالیا  

خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس(مستقیم)/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

توضیحات:

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد

در صورت درخواست اقامت تک مبلغ 5/000/000تومان از مبلغ تور کسر میشود

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است
شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 4% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد
4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم


در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638
پشتبانی 24 ساعته: 09195925160


6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW