021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 21,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس شهریور 1401

قیمت از 23,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

خوش طعم ترین غذاهای خیابانی استانبول

گردشگری آژانس مسافرتی مهرپرواز 25 تیر ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
با وجود رستوران های بی شمار و بسیار درجه یکی که در استانبول هستند، اما خیلی ها علاقه زیادی به امتحان کردن غذاهای خیابانی دارند و تمایل بسیاری دارند که آنها را تست کنند.

غذاهای خیابونی شهر زیبای استانبول

استانبول به دلیل نزدیکی و شباهت فرهنگی، یکی از اولین مقاصد خارجی ما ایرانی هاست، و خیلی ها در تعطیلات عید و یا تابستان به این شهر بسیار زیبا و شگفت انگیز می روند. با وجود رستوران های بی شمار و بسیار درجه یکی که در استانبول هستند، اما خیلی ها علاقه زیادی به امتحان کردن غذاهای خیابانی دارند و تمایل بسیاری دارند که آنها را تست کنند. در خیابان های زیبای این شهر که قدم بزنید، خیلی زود متوجه عطر دلپذیر و فوق العاده غذاهای دست فروش ها می شوید. از سیمیت تا ساندویچ ماهی را می توانید در حال گشت و گذار و تردد در شهر بگیرید و امتحان نمایید. اگر مسافر تور استانبول باشید و در این شهر گشتی بزنید، متوجه حضور گاری ها و دستفروش ها با غذاهای خیابانی آنها می شوید. حتی اگرکه به دیدن یکی از جاذبه های گردشگری استانبول رفته باشید نیز می توانید از عطر پیچیده شده در خیابان ها متوجه حضور آنها شوید.

سیمیت | Simit

نام سیمیت را به عنوان غذای خیابانی استانبول بسیار شنیده ایم و شاید هنگامی که اسم از غذای خیابانی ترکیه بیاید، اولین چیزی که در ذهنتان بیاید، سیمیت باشد. سیمیت، نانی خوش طعم و برشته است که پر از کنجد می باشد و عطری بسیار حوس انگیز دارد. بسیاری از مردم و حتی توریست ها روز خود را با یک عدد سیمیت و یک استکان جای شروع می کنند. سیمیت را نه فقط در صبح ها، بلکه در کل طول روز می توانید از سیمیت فروشی های خیابانی و یا نانوایی ها خریداری کنید و یا حتی برای خوش طعم شدنش از فروشنده بخواهید که روی آن شکلات نوتلا و یا پنیر خامه ای بزند. یکی ازبهترین و دوست داشتنی ترین غذاهای خیابانی و البته یکی از سریع ترین صبحانه هایی که ساکنان استانبول در طول مسیر رفتن به محل کار می توانند تهیه نمایند، سیمیت می باشد.

سیمیت | Simit

لهمجون | Lahmacun

برای تهیه و درست کردن این غذا، خمیر بسیار نازکی را پهن می کنند و روی خمیر را با گوشت چرخ کرده و پیاز و فلفل قرمز پوشانده می شود، در فر گذاشته می شود و بعد از چند دقیقه و پخت کامل، با جعفری و آب لیمو و دوغ محلی استانبول(آیران) سرو می شود. این غذا نوعی پیتزای استانبولی است که بعد از طبخ کامل آن، تبدیل به یکی از بهترین و خوش طعم ترین غذاهای استانبول می شود. با وجود اینکه این غذا در تمام محله های استانبول پیدا می شود، اما برای میل کردن بهترین و خوش طعم ترین نوع آن، باید به مکان هایی بروید که برای پختن آن از تنورهای سنگی استفاده می کنند.

لهمجون | Lahmacun

کومپیر | Kumpir

کوپیر در اصلسیب زمینی تنوری است که شکم پر است. البته در استانبول اینگونه تهیه می شود. سیب زمینی را بعد از تنوری کردن، مقداری خالی می کنند، فقط در حد اینکه به اندازه کمی خوراک در آن جای بگیرد، بعد از این مرحله، آن را با خوراکی های خوش طعمی همانند سوسیس، هویج، نخود فرنگی، ذرت و پنیر و در آخر سس پر می کنند و حالا برای سرو آماده است. این غذا نیز یکی از بهترین و لذیذ ترین غذاهای استانبول به شمار می رود.

کومپیر | Kumpir

دوروم | Durum

دوروم یک میان وعده عالی و خوش طعم است که با نان لواش و سبزیجات و گوشت تهیه می شود. از آنجایی که این ساندویچ بسیار کم حجم و جم و جور و بسیار راحت خورده می شود به یکی از بهترین و معروف ترین غذاهای خیابانی استانبول مبدل شده است. برای طبخ این ساندویچ لذیذ از گوشت ها و سبزیجات مختلفی استفاده می شود. در میدان تکسیم می توانید یکی از خوش طعم ترین دوروم های شهر را نوش جان کنید.

دوروم | Durum

تانتونی | Tantuni

تانتونی در واقع همان دوروم است با این اختلاف که پر ادویه تر و تند تر تهیه می شود. برای تهیه تانتونی، نان لواش را با گوشت، ادویه، فلفل و گوجه فرنگی پر می کنند و تبدیل به ساندویچی با طعم بسیار عالی می شود. افرادی که غذاهای تند نمی توانند میل کنند و کسانی که علاقه ای به غذای تند ندارند، هیچ جای نگرانی نیست، تانتونی دو نوع تند و معمولی دارد که می توانید با توجه به علاقه خود، انتخاب کنید و از میل کردن این غذای خیابانی نهایت لذت را ببرید.

تانتونی | Tantuni

ایچلی کوفته | Icli Kofte

طرز تهیه این غذای لذیذ اینگونه است که گوشت چرخ کرده را با ادویه ای کم تفت می دهند و در لایه ای نازک از خمیر می ریزند و بعد آن را در روغن سرخ می کنند. چنانچه در خیابان استقلال استانبول قدم بزنید، دستفروش های بسیاری را می بینید که در حال فروختن ایچلی کوفته هستند.

ایچلی کوفته | Icli Kofte

میدیه دولما | Midye Dolma

این غذا که بیشتر برای آخر شب ها طبخ می شود، یک غذای خیابانی و دریایی است. افرادی که طعم غذاهای دریایی را دوست دارند، از خوردن این غذا بسیار لذت می برند. این غذا با صدف و برنج تند طبخ می شود. توریست ها و گردشگران بسیاری را می بینید که در کنار دکه های غذاخوری روی صندلی نشسته اند و این غذا را میل می نمایند. فروشنده ها برای طعم دار کردن و بهتر شدن طعم این غذای دریایی لذیذ، مقدار زیادی آبلیمو روی آن می ریزند.

میدیه دولما | Midye Dolma


شاه بلوط تفت داده شده | Roasted Chestnuts

در زمستان ها بوی شاه بلوط تفت داده شده، خیابان های استانبول را پر می کند. در شب های سرد استانبول در کنار گاری این دستفروش ها آنقدر گرم است که دلتان نمی آید زود از آنجا بروید و می خواهید ساعت ها آنجا بمانید و فقط شاه بلوط میل کنید.

شاه بلوط تفت داده شده | Roasted Chestnuts

بالیک اکمک | Balik-Ekmek

بالیک اکمک درواقع ساندویچ ماهی است. قطعاً میل کردن این ساندویج در کنار تنگه بسفر یکی از به یاد ماندنی ترین تجربه های سفر به استانبول برای شما خواهد بود. وجود تنگه بسفر در استانبول هم چشم اندازی خیره کننده و هم غذاهای دریایی لذیذ و بسیار خوش طعم را برای استانبول به ارمغان آورده است. برای میل کردن ماهی، نیازی نیست به رستوران های بسیار شیک بروید، زیرا این غذا در دکه های خیابانی هم به فروش می رسد. با رفتن به محله هایی مثل کاراکوی و امینونو عطر خوش ماهی سرخ شده در روغن زیتون و کره، شما را بی اختیار و ناخودآگاه به سمت دکه ها می کشاند. توریست ها و گردشگران می توانند در کنار پل گالاتا بنشینند و در حالی که ساندویچ ماهی نوش جان می کنند، از منظره و چشم انداز بسیار زیبا و دیدنی استانبول نهایت لذت را ببرند.

بالیک اکمک | Balik-Ekmek

بورک | Burek

این غذا یعنی بورک، از غذاهای بسیار معروف و لذیذ استانبول است که بیشتر برای صبحانه استفاده می شود و بسیار لذیذ و خوش طعم می باشد. برای تهیه این غذا از مواد مختلفی استفاده می شود و سبزیجات بین لایه خمیر بسیار نازک پیچیده می شود و بعد از آن در روغن سرخ می شود.

بورک | Burek

کوکورچ | Kokorec

روده کباب شده گوسفند را به نام کوکورچ در استانبول می شناسند. با وجود اینکه ممکن است خیلی ها از طعم این غذا خوششان نمی آید ولی این غذا از غذاهای خیابانی بسیار معروف و دوست داشتنی استانبول می باشد. برای تهیه این غذا، روده گوسفند را دور سیخ می پیچند و بعد از طعم دار کردن آن با ادویه های بسیار زیاد، کباب می کنند و بعد از آن سرو می کنند.

کوکورچ | Kokorec
آژانس هواپیمایی مهرپرواز امیدوار است که با تهیه این مطلب توانسته باشد کمک کند تا بتوانید د رسفر خود به استانبول، با توجه علایق و سلیقه خود و نیز دانستن اطلاعات کافی، سفری خاطره انگیز و بسیار عالی را برای خود و همراهانتان رقم بزنید.

مقالات پربازدید