021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 21,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس شهریور 1401

قیمت از 23,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

در ازمیر با کودکانمان به کجا برویم و چه کار کنیم تا خوش بگذرد؟

گردشگری آژانس مسافرتی مهرپرواز 08 شهریور ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
ازمیر پر است از جاهای دیدنی خاص و جالب، پارک های زیبا و سواحل خیره کننده. در ازمیر برای کودکان هم امکانات سرگرم کننده ای در نظر گرفته شده است و کودکان حتما عاشق ازمیر می شوند.

سفر خانوادگی با کودکان به ازمیر

ازمیر پر است از جاهای دیدنی خاص و جالب، پارک های زیبا و سواحل خیره کننده. در ازمیر برای کودکان هم امکانات سرگرم کننده ای در نظر گرفته شده است و کودکان حتما عاشق ازمیر می شوند. کسانی که با کودکانشان با تور ارزان ازمیر به ازمیر سفر می کنند، حتما باید سری به پارک باغ وحش ازمیر بزنند و جالب است که بدانید این پارک یکی از زیباترین و جذاب ترین نقاط دیدنی شهر است. در این پارک فیل ها، زرافه ها و شیرها در محوطه بزرگی قدم می زنند و می توانید آن ها را از نزدیک ببینید و لذت ببرید. این باغ وحش با درختان و گیاهان تزئینی زیبا تر شده است و یک محوطه زیبای دیگر هم دارد که طاووس های بسیار زیبا و رنگارنگ در آن قدم می زنند و از شکوه آن ها متحیر خواهید شد. در برکه مصنوعی باغ وحش ازمیر کروکدیل ها زندگی می کنند که کمی ترسناک و البته جالب هستند. با کودکانتان می توانید به قسمت پرندگان هم بروید و به آن ها غذا بدهید و از دیدن حرکات بامزه شان لذت ببرید.

در ازمیر با کودکانمان  به کجا برویم و چه کار کنیم تا خوش بگذرد؟

بازدید و گشت و گذار در حومه شهر و ساحل زیبای ازمیر با خانواده

در حومه ازمیر ساحلی به نام پیرلانتا وجود دارد که برای تعطیلات خانوادگی بسیار مناسب است. ساحل، شنی و کم عمق است و خیلی به ندرت موج های سنگین دارد. پس شما می توانید با خیال راحت در این ساحل ریلکس کنید و نگران کودکانتان نباشید. ساحل بسیار بزرگ است و به همین دلیل خیلی راحت می توانید یک جای خالی پیدا کنید و از آرامش ساحل لذت ببرید. کودکانتان عاشق شنا کردن در آب های کریستالی و تمیز این ساحل می شوند و البته می توانند قلعه های شنی درست کنند و از ته دل بخندند.
اگر شما از دوست داران طبیعت هستید، برای شما پیشنهاد جذابی داریم. اگر به ازمیر سفر کرید، حتما از جنگل کنت دیدن کنید. این جنگل برای تفریح و خوش گذرانی عالی است. در این پارک می توانید با اعضای خانواده به پیک نیک بروید، با همدیگر قدم بزنید و یا با همدیگر بازی کنید. این پارک در یک تپه کوچک کنار ساحل واقع شده است. منظره اطراف از بالای این تپه بسیار دیدنی است و حتما عاشق آن می شوید. برای کودکان هم جای بازی مهیا شده است تا همه اعضای خانواده بتوانند از روز خود در این پارک دیدنی لذت ببرند.

در ازمیر با کودکانمان  به کجا برویم و چه کار کنیم تا خوش بگذرد؟

بازدید از موزه های ازمیر با کودکان

اگر هم دوست دارید که کودکانتان کمی جنبه فرهنگی سفر را درک کنند، بهتر است سری به موزه کودکان عمران بارادان ازمیر هم بزنید. این موزه یک کلکسیون بزرگ و جالب از اسباب بازی دارد. دیدن این موزه حتی برای بزرگ ترها هم جالب خواهد بود. در بین اسباب بازی ها، بعضی هایشان آنتیک هستند و بسیار ارزشمندند. بسیاری از اسباب بازی های این موزه با دست ساخته شده اند. البته اسباب بازی های مدرن نیز در این موزه خود نمایی می کنند. بازدید از این موزه روز بی نظیری را برای کودکانتان خواهد ساخت، هرچند قطعا خودتان هم عاشق این موزه خواهید شد.

در ازمیر با کودکانمان  به کجا برویم و چه کار کنیم تا خوش بگذرد؟

پارک های آبی ازمیر مخصوص کودکان با تور ازمیر 

ازمیر پارک های آبی و همچنین پارک های تفریحی فراوانی دارد که می توانید به یکی از آن ها بروید و روزی سرشار از خوشی و خنده را برای خود و کودکانتان بسازید. بهترین پارک تفریحی ازمیر لونا پارک است و در مرکز شهر واقع شده است و شما و کودکانتان می توانید از اسباب بازی های پارک استفاده کنید و کودکانتان نیز می توانند در اتاق های بازی کودکان خوش بگذرانند و لذت ببرند. همچنین می توانید به کافه های پارک بروید و از مغازه های سوغاتی فروشی لونا پارک خرید کنید. قیمت های این پارک ارزان است و می توانید به راحتی از یک روز هیجان انگیز در ازمیر نهایت خوشی و تفریح را تجربه کنید.

در ازمیر با کودکانمان  به کجا برویم و چه کار کنیم تا خوش بگذرد؟

بین پارک های آبی ازمیر، آکوا سیتی بی نظیر است و شما از رفتن به آن پشیمان نخواهید شد. دکوراسیون زیبای آن و امکانات تفریحی این پارک زیبا شما را به وجد خواهد آورد. شما می توانید از استخرهای این پارک با موج های مصنوعی به اوج هیجان برسید. سرسره های مختلفی هم در این پارک آبی در ازمیر وجود دارد که می توانید هیجان را تجربه کنید و لذت ببرید. زمین های بازی و استخرهای کم عمق نیز برای کودکان وجود دارد. خودتان هم می توانید در تراس های پارک آفتاب بگیرید و ریلکس کنید. در این پارک آبی زیبا و مهیج چندین رستوران فست فود وجود دارد. پس نگران غذا نباشید. لازم نیست که غذا همراهتان داشته باشید.
پس اگر آماده یک سفر خانوادگی به ازمیر هستید، وسایلتان را جمع کنید که روزهای هیجان انگیزی منتظر شما عزیزان هستند. آژانس مسافرتی مهرپرواز ارائه دهنده ارزانترین بلیط هواپیما به سراسر جهان در خدمت شماست.

در ازمیر با کودکانمان  به کجا برویم و چه کار کنیم تا خوش بگذرد؟

مقالات پربازدید