021-88507190

تور استانبول (4شب) 3مهر 1401

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:15
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
13,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,830,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,140,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,880,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,580,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,880,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,580,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,700,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,160,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,160,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,310,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,460,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,950,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,680,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,360,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,470,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,000,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,120,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,000,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,600,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,250,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,190,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,510,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,250,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,760,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,320,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,280,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,440,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,280,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,440,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,530,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,510,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,660,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,930,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,790,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,570,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,890,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,660,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,560,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,830,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,320,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,960,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,580,000 تومان
کودک 6تا12 سال
15,020,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,090,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,260,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,090,000 تومان
کودک 6تا12 سال
15,150,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,090,000 تومان
کودک 6تا12 سال
15,150,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
19,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,860,000 تومان
کودک 6تا12 سال
15,660,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
20,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,090,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,420,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
21,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
16,490,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
25,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,790,000 تومان
کودک 6تا12 سال
18,250,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
26,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,810,000 تومان
کودک 6تا12 سال
17,360,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
36,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,420,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,980,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
36,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,440,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,240,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
11,000,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
3 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
4 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 110و310
توضیحات‌

خدمات: پرواز رفت و برگشت پرواز پگاسوس فرودگاه سابیها /4 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل/ بیمه مسافرتی / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار / لیدر فارسی زبان
مدارک لازم: پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار /  همراه داشتن جواب منفی تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است

نرخ نوزاد 18/900/000 ریال و نت

تور استانبول با هواپیمایی مدرن پگاسوس

به علت نوسانات نرخ ارز برای اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه هماهنگ کنید1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288