021-88507190

تور استانبول (3شب) 8مهر 1401

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:05
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
8,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,200,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,180,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,730,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,510,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,730,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,510,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,100,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,560,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,920,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,240,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,090,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,000,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,320,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,050,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,170,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,380,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,370,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,440,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,640,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,570,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,270,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,750,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,970,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,770,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,150,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,810,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,530,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,910,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,670,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,940,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,760,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,510,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,860,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,240,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,060,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,490,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,200,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,810,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,230,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,260,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,340,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,450,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,390,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,580,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,760,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,580,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,420,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,150,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,800,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,740,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,100,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,580,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,880,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,780,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,520,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,550,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,070,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
23,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,310,000 تومان
کودک 6تا12 سال
15,600,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
25,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,000,000 تومان
کودک 6تا12 سال
15,380,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
3 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
4 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 119 و 135
توضیحات‌

خدمات: پرواز رفت و برگشت پرواز پگاسوس فرودگاه سابیها /3 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل/ بیمه مسافرتی / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار / لیدر فارسی زبان
مدارک لازم: پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار /  همراه داشتن جواب منفی تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است

نرخ نوزاد 18/900/000 ریال و نت

تور استانبول با هواپیمایی مدرن پگاسوس

به علت نوسانات نرخ ارز برای اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه هماهنگ کنید1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288