021-88507190

تور استانبول (4شب) 12مهر 1401

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
10,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,030,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,340,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,080,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,780,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,080,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,780,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,900,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,300,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,870,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,490,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,860,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,490,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,660,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,680,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,700,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,200,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,320,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,200,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,800,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,380,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,370,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,640,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,430,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,960,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,520,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,480,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,640,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,660,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,690,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,780,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,120,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,910,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,750,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,090,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,840,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,760,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,030,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,010,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,030,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,780,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,220,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,950,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,260,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,200,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,450,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,200,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,330,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,960,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,830,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,240,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,020,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,200,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,600,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
21,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,140,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,790,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
23,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,830,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,530,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
30,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,970,000 تومان
کودک 6تا12 سال
19,770,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
31,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,490,000 تومان
کودک 6تا12 سال
17,860,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 115و116
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی101و102
3 فرزانه قاسمی 43638 - داخلی 202و203
4 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 206و207
توضیحات‌

خدمات: پرواز رفت و برگشت پرواز پگاسوس فرودگاه سابیها /4 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل/ بیمه مسافرتی / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار / لیدر فارسی زبان
مدارک لازم: پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار /  همراه داشتن جواب منفی تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است

نرخ نوزاد 18/900/000 ریال و نت

تور استانبول با هواپیمایی مدرن پگاسوس

به علت نوسانات نرخ ارز برای اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه هماهنگ کنید1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288


6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW