021-88507190

تور استانبول (6شب) 12 مهر 1401

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:05
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
11,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,690,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,660,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,760,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,310,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,760,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,310,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,300,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,500,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,300,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,100,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,450,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,390,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,290,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,940,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,390,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,640,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,680,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,700,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,440,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,640,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,440,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,850,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,730,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,710,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,110,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,800,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,600,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,920,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,360,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,120,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,640,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,180,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,830,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,330,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,020,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,280,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,790,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,400,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,280,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,690,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,670,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,690,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
19,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,820,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,980,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
19,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,070,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,040,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
19,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,450,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,820,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
19,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,450,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,140,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
21,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,600,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,900,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
21,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
15,190,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
22,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,450,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,050,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
27,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,860,000 تومان
کودک 6تا12 سال
16,330,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
30,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,390,000 تومان
کودک 6تا12 سال
17,440,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
41,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,300,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
43,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
77,390,000 تومان
کودک 6تا12 سال
22,440,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,200,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
3 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 300
توضیحات‌

خدمات: پرواز رفت و برگشت پرواز پگاسوس فرودگاه سابیها /6 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل/ بیمه مسافرتی / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار / لیدر فارسی زبان
مدارک لازم: پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار /  همراه داشتن جواب منفی تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است

نرخ نوزاد 18/900/000 ریال و نت

تور استانبول با هواپیمایی مدرن پگاسوس

به علت نوسانات نرخ ارز برای اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه هماهنگ کنید1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288


6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW