021-88507190

تور استانبول (3شب) 15 مهر 1401

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:05
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,350,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,210,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
8,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,980,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,770,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
8,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,980,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,770,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,800,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,250,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,010,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,410,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,130,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,230,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,380,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,420,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,630,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,660,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,690,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,020,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,780,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,060,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,790,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,060,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,370,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,210,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,830,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,680,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,940,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,010,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,030,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,010,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,030,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,080,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,050,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,060,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,780,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,200,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,350,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,310,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,350,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,920,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,500,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,990,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,840,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,990,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,520,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,990,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,520,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,580,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,920,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,570,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,070,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,990,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,960,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,370,000 تومان
کودک 6تا12 سال
6,700,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,870,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,490,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
23,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,150,000 تومان
کودک 6تا12 سال
15,310,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
24,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,340,000 تومان
کودک 6تا12 سال
15,610,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
3 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
4 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 119 و 135
توضیحات‌

خدمات: پرواز رفت و برگشت پرواز پگاسوس فرودگاه سابیها /3 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل/ بیمه مسافرتی / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار / لیدر فارسی زبان
مدارک لازم: پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار /  همراه داشتن جواب منفی تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است

نرخ نوزاد 18/900/000 ریال و نت

تور استانبول با هواپیمایی مدرن پگاسوس

به علت نوسانات نرخ ارز برای اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه هماهنگ کنید1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288