021-88507190

تور استانبول (4شب) 17مهر 1401

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
8,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,240,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,380,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,410,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,130,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,410,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,130,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,100,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,640,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,440,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,320,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,600,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,410,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,940,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,000,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,270,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,310,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,350,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,790,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,470,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,850,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,490,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,850,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,930,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,050,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,540,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,670,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,690,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,110,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,800,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,110,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,800,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,210,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,830,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,240,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,840,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,800,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,030,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,570,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,240,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,840,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,240,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,660,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,440,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,750,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,550,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,750,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,460,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,540,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,860,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,190,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,750,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,710,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
21,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,930,000 تومان
کودک 6تا12 سال
6,700,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
22,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,590,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,420,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
29,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,640,000 تومان
کودک 6تا12 سال
18,180,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
30,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,220,000 تومان
کودک 6تا12 سال
18,580,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 115و116
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی101و102
3 فرزانه قاسمی 43638 - داخلی 202و203
4 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 206و207
توضیحات‌

خدمات: پرواز رفت و برگشت پرواز پگاسوس فرودگاه سابیها /4 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل/ بیمه مسافرتی / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار / لیدر فارسی زبان
مدارک لازم: پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار /  همراه داشتن جواب منفی تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است

نرخ نوزاد 18/900/000 ریال و نت

تور استانبول با هواپیمایی مدرن پگاسوس

به علت نوسانات نرخ ارز برای اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه هماهنگ کنید1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288


6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW