021-88507190

تور استانبول (6شب) 19 مهر 1401

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:05
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,880,000 تومان
کودک 6تا12 سال
6,700,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,070,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,790,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,070,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,790,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,660,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,190,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,860,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,250,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,860,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,490,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,570,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,020,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,910,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,500,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,240,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,580,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,840,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,740,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,030,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,780,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,080,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,800,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,470,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,890,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,230,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,080,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,030,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,280,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,030,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,280,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,030,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,280,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,220,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,340,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,430,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,580,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,420,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,880,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,620,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,940,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,610,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,180,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,120,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,240,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,120,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,300,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,880,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,740,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,040,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,050,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,330,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
28,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,360,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,700,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
28,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,330,000 تومان
کودک 6تا12 سال
17,110,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
39,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
73,560,000 تومان
کودک 6تا12 سال
22,660,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
40,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,250,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
3 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 300
4 سحر صفوی 43638 - داخلی 105و305
5 مهدیه وصولی 43638 - داخلی 109و309
6 مهناز ایزدجو 43638 - داخلی 103و303
توضیحات‌

خدمات: پرواز رفت و برگشت پرواز پگاسوس فرودگاه سابیها /6 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل/ بیمه مسافرتی / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار / لیدر فارسی زبان
مدارک لازم: پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار /  همراه داشتن جواب منفی تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است

نرخ نوزاد 18/900/000 ریال و نت

تور استانبول با هواپیمایی مدرن پگاسوس

به علت نوسانات نرخ ارز برای اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه هماهنگ کنید1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288


6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW