021-88507190

تور استانبول (6شب) 22 مهر 1401

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,850,000 تومان
کودک 6تا12 سال
6,690,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,020,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,780,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,020,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,780,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,600,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,180,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,790,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,470,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,580,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,640,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,490,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,820,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,480,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,140,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,560,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,740,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,720,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,940,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,760,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,980,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,770,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,370,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,870,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,120,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,060,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,140,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,060,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,920,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,250,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,920,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,250,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,110,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,310,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,320,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,550,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,290,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,850,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,490,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,910,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,480,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,140,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,990,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,200,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,990,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,260,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,730,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,710,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,960,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,000,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,890,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,290,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
27,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,080,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,700,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
28,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,050,000 تومان
کودک 6تا12 سال
17,040,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
39,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
73,140,000 تومان
کودک 6تا12 سال
22,560,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
40,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,470,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,140,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
3 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
4 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 119 و 135
توضیحات‌

خدمات: پرواز رفت و برگشت پرواز پگاسوس فرودگاه سابیها /6 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل/ بیمه مسافرتی / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار / لیدر فارسی زبان
مدارک لازم: پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار /  همراه داشتن جواب منفی تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است

نرخ نوزاد 18/900/000 ریال و نت

تور استانبول با هواپیمایی مدرن پگاسوس

به علت نوسانات نرخ ارز برای اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه هماهنگ کنید1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288