021-88507190
رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
12 خرداد 1402
پنجشنبه
18 خرداد 1402
شنبه
13 خرداد 1402
جمعه
19 خرداد 1402

تور آنتالیا (ویژه 11و12و13خرداد) پگاسوس

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADA فرودگاه آدانا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:50
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • ADA فرودگاه آدانا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
27,135,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,375,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,165,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
35,935,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,965,000 تومان
کودک 6تا12 سال
27,445,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
39,115,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,095,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,155,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
40,885,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,875,000 تومان
کودک 6تا12 سال
40,185,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
41,595,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,295,000 تومان
کودک 6تا12 سال
30,275,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
42,655,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,215,000 تومان
کودک 6تا12 سال
30,275,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
45,135,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,755,000 تومان
کودک 6تا12 سال
30,275,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
46,905,000 تومان
قیمت 1 تخته
69,915,000 تومان
کودک 6تا12 سال
32,045,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
47,255,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,415,000 تومان
کودک 6تا12 سال
30,625,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
48,675,000 تومان
قیمت 1 تخته
68,495,000 تومان
کودک 6تا12 سال
31,335,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
50,445,000 تومان
قیمت 1 تخته
76,995,000 تومان
کودک 6تا12 سال
32,395,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
51,155,000 تومان
قیمت 1 تخته
64,955,000 تومان
کودک 6تا12 سال
32,045,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات : LARA
قیمت 2 تخته
53,095,000 تومان
قیمت 1 تخته
76,875,000 تومان
کودک 6تا12 سال
49,865,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
54,335,000 تومان
قیمت 1 تخته
84,785,000 تومان
کودک 6تا12 سال
35,235,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
56,695,000 تومان
قیمت 1 تخته
89,505,000 تومان
کودک 6تا12 سال
55,995,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
59,295,000 تومان
قیمت 1 تخته
94,695,000 تومان
کودک 6تا12 سال
37,355,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
61,415,000 تومان
قیمت 1 تخته
84,075,000 تومان
کودک 6تا12 سال
35,055,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
63,185,000 تومان
قیمت 1 تخته
83,015,000 تومان
کودک 6تا12 سال
38,065,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
63,895,000 تومان
قیمت 1 تخته
93,985,000 تومان
کودک 6تا12 سال
38,415,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
66,665,000 تومان
قیمت 1 تخته
88,045,000 تومان
کودک 6تا12 سال
37,775,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
68,145,000 تومان
قیمت 1 تخته
90,445,000 تومان
کودک 6تا12 سال
41,245,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات : LARA MAIN ساختمان اصلی
قیمت 2 تخته
69,205,000 تومان
قیمت 1 تخته
114,515,000 تومان
کودک 6تا12 سال
40,895,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
69,325,000 تومان
قیمت 1 تخته
105,555,000 تومان
کودک 6تا12 سال
46,325,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
72,035,000 تومان
قیمت 1 تخته
120,185,000 تومان
کودک 6تا12 سال
41,605,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
73,455,000 تومان
قیمت 1 تخته
98,235,000 تومان
کودک 6تا12 سال
39,125,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
75,575,000 تومان
قیمت 1 تخته
116,995,000 تومان
کودک 6تا12 سال
49,215,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
76,995,000 تومان
قیمت 1 تخته
103,545,000 تومان
کودک 6تا12 سال
40,895,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
80,655,000 تومان
قیمت 1 تخته
96,815,000 تومان
کودک 6تا12 سال
41,245,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
87,885,000 تومان
قیمت 1 تخته
119,965,000 تومان
کودک 6تا12 سال
55,275,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
88,855,000 تومان
قیمت 1 تخته
121,485,000 تومان
کودک 6تا12 سال
88,155,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
91,125,000 تومان
قیمت 1 تخته
124,825,000 تومان
کودک 6تا12 سال
57,055,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
91,505,000 تومان
قیمت 1 تخته
152,395,000 تومان
کودک 6تا12 سال
44,435,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
97,525,000 تومان
قیمت 1 تخته
134,345,000 تومان
کودک 6تا12 سال
51,515,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
115,935,000 تومان
قیمت 1 تخته
189,565,000 تومان
کودک 6تا12 سال
59,305,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
130,805,000 تومان
قیمت 1 تخته
218,595,000 تومان
کودک 6تا12 سال
63,905,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
176,825,000 تومان
قیمت 1 تخته
299,305,000 تومان
کودک 6تا12 سال
81,605,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
22,900,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سحر صفوی 43638 - داخلی 105و305
2 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
3 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
4 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
5 مهدیه وصولی 43638 - داخلی 123 و 139
6 مهناز ایزدجو 43638 - داخلی 125 و 141
توضیحات‌

پکیج آنتالیا 6 شب پرواز مستقیم فرودگاه آنتالیا  

خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس(مستقیم)/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

توضیحات:

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد

در صورت درخواست اقامت تک مبلغ 5/000/000تومان از مبلغ تور کسر میشود

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است
شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 4% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد
4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم


در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638
پشتبانی 24 ساعته: 09195925160


6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW