021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا 7 شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا 4شب بارسلون +3شب مادرید (نوروز 1403)

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا 4شب (نوروز 1403)

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا 7 شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا 7 شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا 7 شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا 7 شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا 7 شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا 7 شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا 7 شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا 4شب بارسلون +3شب مادرید (نوروز 1403)

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا 4شب بارسلون +3شب مادرید (نوروز 1403)

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا 4شب بارسلون +3شب مادرید (نوروز 1403)

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا 4شب بارسلون +3شب مادرید (نوروز 1403)

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا 4شب بارسلون +3شب مادرید (نوروز 1403)

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا 4شب بارسلون +3شب مادرید (نوروز 1403)

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا 4شب (نوروز 1403)

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا 4شب (نوروز 1403)

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا 4شب (نوروز 1403)

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا 4شب (نوروز 1403)

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا 4شب (نوروز 1403)

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا 4شب (نوروز 1403)

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا 4شب (نوروز 1403)

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

حقایقی جالب در مورد لندن که از آن ها بی اطلاعید!

گردشگری آژانس مسافرتی مهرپرواز 31 شهریور ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
فرهنگ و تاریخ شهر لندن بسیار غنیست. اگر دوست دارید بیشتر درمورد لندن بدانید این مقاله را مطالعه کنید تا شما را با حقایقی درمورد لندن آشنا کنیم.

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  حقایقی  جالب در مورد لندن که از آن ها بی اطلاعید!
  فرهنگ و تاریخ شهر لندن بسیار غنیست. شاید به همین خاطر باشد که توریستان زیادی هر ساله به این شهر زیبا جذب می شوند. اگر دوست دارید بیشتر درمورد لندن بدانید این مقاله را مطالعه کنید تا شما را با حقایقی جالب درمورد لندن آشنا کنیم.همچنین میتوانید بلیط ارزان هواپیما را در وب سایت مهرپرواز رزرو کنید.

  حقایقی جالب در مورد لندن که از آن ها بی اطلاعید!

  1.اولین حقیقت مهم در مورد لندن تنوع فرهنگی زیاد آن است. لندن به عنوان یکی از متنوع ترین شهرهای جهان واقع در قاره اروپا می باشد که بالغ بر 8 میلیون شهروند دارد که این شهروندان با 300 زبان مختلف از جمله بنگالی، گجراتی، پنجابی، کانتونی، ماندارین، هوکین و البته انگلیسی صحبت می کنند. پس اگر شما هم فکر می کردید که همه لندنی ها با زبان انگلیسی صحبت می کنند سخت در اشتباه بودید.
  2.وقتی بزرگترین الماس جهان می خواست از آفریقا به انگلیس فرستاده شود، نمایشی برای انتقال امن آن به انگلیس از طریق دریا به مردم نشان داده شد، اما در واقع این الماس به سادگی پست شده بود!
  3.وقتی ادوارد اول بعد از جنگ سال 1272 به خانه برگشت، متوجه شد که پدرش فوت شده و به همین دلیل او پادشاه شده است، به جایی که به مراسم تاج گذاری برود، خیلی راحت به مسافرت رفت و دو سال در ایتالیا و فرانسه ماند و بعد در سال 1274 به انگلیس بازگشت!

  حقایقی جالب در مورد لندن که از آن ها بی اطلاعید!

  4.هر ساله در انگلیس 165 میلیون فنجان قهوه نوشیده می شود که تقریبا 20 برابر مصرف چای آمریکاست.
  5.بریتانیا در جنگ های متعددی شرکت کرده است، اما کوتاه ترین جنگ آن ها جنگ انگلیس- زنگبار بود که در سال 1896 اتفاق افتاد و فقط 38 دقیقه طول کشید!
  6.بیشترین دمایی که در انگلیس ثبت شده است، دمای 38.5 درجه سانتیگراد در 10 آگست سال 2003 بوده است.

  حقایقی جالب در مورد لندن که از آن ها بی اطلاعید!

  7.زبان فرانسه از سال 1066 تا سال 1362 به مدت 300 سال زبان رسمی انگلیس بوده است.
  8.به طور قانونی ملکه انگلیس مالک 20% کل کره زمین است!
  9.شما با یک تونل که زیر اقیانوس واقع شده است، می توانید از انگلیس به فرانسه بروید.
  10.جالب است که بدانید ملکه مالک همه وال هاییست که در آب های اطراف انگلیس زندگی می کنند!

  حقایقی جالب در مورد لندن که از آن ها بی اطلاعید!

  جهت اطلاعات بیشتر و دیدن مقالات بسیار جالب از سراسر دنیا، می توانید به وبسایت آژانس هواپیمایی مهرپرواز مراجعه نمایید.

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW