021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 30,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 42,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 10 شب (نوروز1403)

قیمت از 62,010,000 تومان

10 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 15,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 14,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (5 اسفند)

قیمت از 10,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول کوش آداسی 6شب (زمستان 1402)

قیمت از 22,000,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور آفریقای جنوبی 10شب (نوروز1403)

قیمت از 2,490دلار + 64,000,000 تومان

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آفریقای جنوبی (2فروردین1403) 5ستاره تاپ

قیمت از 2,740دلار + 64,000,000 تومان

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 14,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 11,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 36,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 34,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 43,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 37,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

9 رستوران عالی با غذاهای خوش طعم در استانبول

گردشگری آژانس مسافرتی مهرپرواز 13 آبان ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  آشنایی با بهترین رستوران های شهر زیبای استانبول

  استانبول شهریست که فرهنگ اروپایی و آسیایی در آن تلفیق شده است و همین مسئله به جذابیت این شهر زیبا افزوده است.این تلفیق فرهنگی هم در سبک زندگی و هم در هنر و البته در آشپزی مردم نیز تاثیر گذاشته شده است.به همین دلیل شما می توانید غذاهای متنوع و خوش طعمی را در استانبول امتحان کنید و از طعم بی نظیرشان متحیر شوید. اما نه در هر رستورانی! ما در این مقاله به شما 9 تا از بهترین رستوران های استانبول را معرفی می کنیم تا در سفرتان با تور استانبول لحظه آخری نگران پیدا کردن  رستوران و غذای خوب نباشید.

  9 رستوران عالی با غذاهای خوش طعم در استانبول

  1. رستوران میکلا

  رستوران میکلا به خاطر نوشیدنی های خوبش معروف شده است. این رستوران بالای هتل مارماراپرا یکی از هتل های پر آوازه استانبول واقع شده است وچشم انداز بی نظیری دارد. این رستوران نمای داخلی جذابی دارد و از طرفی بهترین و خوش طعم ترین غذاهای ترکی را سرو می کند. کارکنان این رستوران به زبان انگلیسی مسلطند و کار سفارش دادن غذا را برای شما راحت کرده اند. حتما دلیلی دارد که رستوران این هتل در لیست بهترین رستوران های جهان جای گرفته است و اگر خودتان هم به این رستوران بروید، دلیلش را کشف می کنید و به کیفیت غذاهایشان ایمان می آورید.

  9 رستوران عالی با غذاهای خوش طعم در استانبول

  2. رستوران 360 استانبول

  این رستوران غذاهای محلی مدرن را با پیش غذاهای جدید و خلاقانه ترکی سرو می کند. رستوران 360 استانبول در طبقه بالایی یکی از ساختمان های قدیمی در خیابان استقلال واقع شده است و از آن جا می توانید چشم انداز زیبای خیابان و کلیسای قدیمی را مشاهده کنید. جو این رستوران شلوغ و پر هیاهو است و اگر آخر هفته ها به این رستوران بروید می توانید غذای خود را به همراه موزیک زنده میل کنید.

  9 رستوران عالی با غذاهای خوش طعم در استانبول

  3. رستوران کاراکوی لوکانتاسی

  فضای داخلی این رستوران بسیار جذاب و رنگارنگ است و کارکنان خونگرم و صمیمی دارد که باعث می شوند شما بهترین حس را در زمان حضورتان در این رستوران تجربه کنید. جذابیت این رستوران به خاطر نوع سرویس دهی آن می باشد. صاحب رستوران شخصا نزد شما می آید و به شما خوش آمدگویی می کند. در پایان هم غذاهای خوش طعم و دلربای ترکی آن ها نفستان را در سینه حبس می کند.

  9 رستوران عالی با غذاهای خوش طعم در استانبول

  4. استیک هاوس نصرت

  غذاهای این رستوران به دست سرآشپز مشهور سالت بائی پخته می شود. شما در این رستوران خوش طعم ترین استیک های شهر استانبول را می توانید پیدا کنید. گوشت های استیک آن بسیار تازه هستند و طعم بی نظیرشان غافل گیرتان می کند. اگر به این رستوران رفتید، حتما برگر های استیک جذابش را امتحان کنید. قطعا خوش طعم ترین برگر استیکی است که تا به حال در زندگیتان خورده اید. پس حتما اسم این رستوران را که در محله اتیلر واقع شده است، در لیست جاهایی که می خواهید در طول سفرتان به استانبول از آن ها دیدن کنید، بنویسید. مطمئن باشید که از انتخاب خود پشیمان نخواهید شد.

  9 رستوران عالی با غذاهای خوش طعم در استانبول

  5. رستوران ینی لوکانتا

  این رستوران استانبولی که در محله تام تام واقع شده است، یک بار هیجان انگیز دارد و شما می توانید بین منوی نوشیدنی های مختلف آن، نوشیدنی مورد علاقه خود را انتخاب کنید. این رستوران به خاطر سرآشپز پرآوازه اش یعنی سیوان ار مشهور شده است. او برای شما غذاهای خوش طعم و مبتکرانه  درست می کند و هر مشتری را شگفت زده می کند. حتما بشقاب بادمجان با سس ماست این رستوران را امتحان کنید.

  9 رستوران عالی با غذاهای خوش طعم در استانبول

  6. رستوران درالیه اوتومان پالاس

  این رستوران که در محله سلطان احمد واقع شده است، غذاهای خوش طعم عثمانی، ترکی، خاورمیانه ای و آسیای مرکزی را سرو می کند. اگر شما از دوستداران گوشت بره هستید، به هیچ عنوان این رستوران را از دست ندهید. البته این رستوران غذاهای گیاهی را نیز سرو می کند. این رستوران فضای داخلی شیکی دارد و از طرفی غذاهای خوش طعم با قیمت های پایینش باعث شهرت این رستوران جذاب در استانبول شده است.

  9 رستوران عالی با غذاهای خوش طعم در استانبول

  7. رستوران دلهی دربار

  این رستوران آسیای جنوبی خیلی نزدیک میدان تقسیم است و بهترین رستوران هندی در استانبول به شمار می آید. اگر دوستدار غذاهای هندی هستید، رستوران دلهی دربار را در استانبول فراموش نکنید. اگر شما گیاه خوار هستید نیز می توانید به این رستوران بروید و از منوی گیاهی آن سفارش دهید.

  غذای رستوران دلهی دربار

  8. رستوران فیسین

  رستوران فیسین یک رستوران شیک و جذاب است که پیش غذاهای بی نظیر، غذاهای خوش طعم و سالاد های متنوعی سرو می کند. همچنین می توانید نوشیدنی های با کیفیتی را در این رستوران سفارش دهید. به شما توصیه می کنیم غذای خود را با یک سوپ داغ عدس شروع کنید. این رستوران هم در نزدیکی خیابان استقلال واقع شده است. قیمت غذاها در رستوران فیسین معقول و به صرفه است و حجم غذاهای سرو شده برعکس دیگر رستوران های درجه یک استانبول، بسیار زیاد است.

  9 رستوران عالی با غذاهای خوش طعم در استانبول

  9. رستوران اولوس 29

  این رستوران بهترین چشم انداز شهر استانبول را دارد و در محله اولوس در بالای یک تپه زیبا و دیدنی واقع شده است و یک تراس بار زیبا با چشم انداز پل بوسفوروس دارد. شما می توانید شب های بی نظیری را در این رستوران تجربه کنید و حتما از نورپردازی های جذاب آن لذت خواهید برد. گاهی اوقات در این رستوران موزیک زنده برگزار می شود. به هر حال اگر می خواهید یک شام رومانتیک را در استانبول میل کنید، این رستوران را فراموش نکنید.اگر شما هم آماده یک سفر هیجان انگیز به استانبول با غذاهای خوش طعم و بی نظیرش هستید، چمدان خود را جمع کنید و با تماس با آژانس مسافرتی مهرپرواز بهترین تورهای ارزان خارجی را رزرو کنید.

  9 رستوران عالی با غذاهای خوش طعم در استانبول

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW