021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 30,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 42,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 10 شب (نوروز1403)

قیمت از 62,010,000 تومان

10 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 43,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور زمینی آنتالیا 5شب (نوروز1403)

قیمت از 26,990,000 تومان

5 شب

bus

/Content/Upload/Images/
تور استانبول 5شب (نوروز1403)

قیمت از 24,640,000 تومان

5 شب

قشم ایر قشم ایر

/Content/Upload/Images/
تور استانبول 7شب (نوروز1403)

قیمت از 26,100,000 تومان

7 شب

قشم ایر قشم ایر

/Content/Upload/Images/
تور استانبول 6شب (نوروز1403)

قیمت از 25,370,000 تومان

6 شب

قشم ایر قشم ایر

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 15,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 14,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (5 اسفند)

قیمت از 10,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول کوش آداسی 6شب (زمستان 1402)

قیمت از 22,000,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول آلانیا 6شب (زمستان1402)

قیمت از 22,990,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 14,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 11,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 36,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 34,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 43,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 37,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 46,805,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 46,805,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 50,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 50,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور زمینی آنتالیا 5شب (نوروز1403)

قیمت از 26,990,000 تومان

5 شب

bus

/Content/Upload/Images/
تور زمینی آنتالیا 5شب (نوروز1403)

قیمت از 26,990,000 تومان

5 شب

bus

تفریحات جذاب زمستانی در آنکارا

گردشگری م.مقیمی 16 بهمن ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  آنکارا یکی از شهرهای زیبای ترکیه است که پارلمان و مقبره انسان بزرگی چون آتاتورک در آن واقع شده است. جالب است که بدانید آنکارا در طول فصل زمستان و زیر بارش برف زیباتر از همیشه می شود. ما در این مقاله لیستی از بهترین اماکن گردشگری آنکارا که در پوشش برف سفید زمستانی زیباتر از همیشه می شوند را تدوین کرده ایم تا بتوانید سفر زمستانی خود به آنکارا را به بهترین شکل تجربه کنید.

  تفریحات جذاب زمستانی در آنکارا

  تلکابین کسیورن آئریال در آنکارا
  اگر شما هم از آن دسته از افرادی هستید که دوست دارند کل آنکارا را زیر پوشش برف در ماه های زمستانی سال تماشا کنند، حتما باید سوار تلکابین آنکارا شوید. کابین های این لاین 8 نفر را در خود جای می دهند و فرصتی عالی فراهم می کنند تا همراه با دوستانتان زمان خوشی را در ارتفاعات سپری کنید. خط این تلکابین یکی از بلندترین خطوط تلکابین کشور ترکیه است و مسیری حدود 1653 متر را طی می کند. شما این مسیر را با تلکابین 20 دقیقه ای طی خواهید کرد و در طول مسیر می توانید چشم انداز شهر آنکارا را به زیباترین حالت ممکن تماشا کنید. در روزهای وسط هفته این تلکابین از ساعت 5 بعد از ظهر تا 12 شب کار می کند. اما زمان آن در روزهای آخر هفته تا ساعت 1 نیمه شب امتداد پیدا می کند. هزینه سوار شدن تلکابین آنکارا هم 5 لیره است و شما با این قیمت مناسب می توانید یکی از بهترین تجربه های زمستانی خود را کسب کنید و یکی از جاذبه های گردشگری ترکیه را ببینید.

  تلکابین کسیورن آئریال در آنکارا

  پارک ملی سوگوکسو در آنکارا
  پارک ملی سوگوکسو یکی از زیباترین اماکن دیدنی آنکارا است و از سال 1959 به خوبی محافظت شده است. هتل های آنکارا و رستوران های متعددی در پارک ملی سوگوکسو واقع شده اند و فضای بی نظیر آن در فصل زمستان در زیر پوشش سفید رنگ برف به زیبایی می درخشد. شما می توانید در پارک قدم بزنید و از چشم اندازها و مناظر تماشایی آن استفاده کنید. به هر حال پارک ملی سوگوکسو بهترین جایی است که می توانید با دوستان و خانواده خود در آنکارا برف بازی کنید و اوقات فرح بخشی را سپری کنید.

  پارک ملی سوگوکسو در آنکارا

  خیابان تونالی هیلمی در آنکارا
  این خیابان یکی از مشهورترین خیابان های آنکارا است و در آن کافه های متعددی وجود دارد. علاوه بر این بعضی از بهترین مراکز خرید آنکارا نیز در خیابان تونالی هیلمی واقع شده اند. یک پارک زیبا و دیدنی نیز در خیابان تونالی هیلمی وجود دارد که نامش پارک کوگولو است. در این پارک می توانید حرکت قوهای سفیدرنگ را تماشا کنید و جالب است که بدانید این منظره در زیر بارش برف دل انگیزتر از همیشه می شود. به شما توصیه می کنیم که اگر در فصل زمستان با تور آنکارا ارزان قیمت سفر کردید، حتما یک شام ترکی در کنار این چشم انداز میل کنید و بعد در طول خیابان پیاده روی کنید.

  خیابان تونالی هیلمی در آنکارا

  هامامونو در آنکارا
  کسانی که دوست دارند که خانه های قدیمی آنکارا را ببینید و بیشتر با سبک زندگی قدیمی آنکارا آشنا شوند، حتما باید سری به حمام اونو بزنند. هامامونو در یکی از زیباترین و قدیمی ترین محله های آنکارا واقع شده است و محله آن بسیار دیدنی است. معماری زیبای هامامونو در زیر بارش برف تماشایی تر از همیشه می شود. به شما توصیه می کنیم که در زیر بارش برف در محله هامامونو گشت  بزنید و خودتان را با خوردن یک فنجان قهوه ترک در یک کافه کوچک اطراف آن گرم کنید.

  هامامونو در آنکارا

  قلعه اسزترگوم در آنکارا
  این قلعه زیبا یکی از مهمترین اماکن دیدنی آنکارا به شمار می آید و از تراس آن می توانید یکی از زیباترین مناظر زندگیتان را در زیر بارش برف تماشا کیند. یک مرکز فرهنگی و یک رستوران نیز در داخل قلعه واقع شده است. همچنین می توانید از دروازه کرون در داخل قلعه اسزترگوم دیدن کنید و معماری بی نظیر آن را از نزدیک ببینید. رستوران این قلعه بهترین غذاهای ترکی را سرو می کند و بهتر است که طعم لذیذ غذاهایش را در زمان اقامتتان در آنکارا تست کنید.

  قلعه اسزترگوم در آنکارا

  پارک گوکسو در آنکارا
  پارک گوکسو یکی از بهترین پارک های آنکارا است و ارزشش را دارد که زمانی را به بازدید از آن اختصاص دهید.  این پارک اطراف یک دریاچه مصنوعی ساخته شده است. شما هم می توانید در کنار دریاچه آن قدم بزنید و منظره زیبای بارش برف را بر روی آن تماشا کنید. کافی است که به یکی از کافه های پارک گوکسو بروید و یکی از به یادماندنی ترین قهوه های زندگیتان را در زیر بارش برف با منظره چشم نواز پارک میل کنید.

  پارک گوکسو در آنکارا

  دریاچه موگان در آنکارا
  دریاچه موگان در آنکارا یکی از زیباتربین مناطق آنکارا برای کسانی است که عاشق ورزش و پیک نیک کردن هستند. دریاچه موگان در زیر بارش برف دلپذیرتر از همیشه می شود. یک رستوران نیز در محدوده دریاچه واقع شده است که غذاهای خوش طعم سرو می کند و 3 تراس زیبا دارد که بهترین چشم انداز را به دریاچه موگان دارند. در فصل زمستان معمولا کل محدوده دریاچه موگان سفیدپوش می شود و یکی از تماشایی ترین مناظر آنکارا را ایجاد می کند. به هر حال به شما توصیه می کنیم که بازدید از دریاچه موگان را در فصل زمستان به هیچ عنوان از دست ندهید.

  دریاچه موگان در آنکارا

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW