021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 30,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 42,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 10 شب (نوروز1403)

قیمت از 62,010,000 تومان

10 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 15,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 14,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (5 اسفند)

قیمت از 10,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول کوش آداسی 6شب (زمستان 1402)

قیمت از 22,000,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور آفریقای جنوبی 10شب (نوروز1403)

قیمت از 2,490دلار + 64,000,000 تومان

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آفریقای جنوبی (2فروردین1403) 5ستاره تاپ

قیمت از 2,740دلار + 64,000,000 تومان

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 14,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 11,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 36,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 34,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 43,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 37,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

جزیره هنگام جزیره ای بکر در نزدیکی قشم

گردشگری م.مقیمی 04 شهریور ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
جزیره هنگام در جنوب جزیره قشم واقع شده است و سواحل و تفریحات متنوعی دارد. در ادامه شما را با جزیره هنگام، جاذبه های گردشگری جزیره هنگام و نحوه سفر به آن آشنا می کنیم.

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  جزیره هنگام کجاست؟

  آیا شما هم دوست دارید که با دلفین ها و در آب های آزاد شنا کنید؟ آیا دوست دارید که ماهی های رنگارنگ را در حال شنا در آب های تمیز و کریستالی خلیج فارس تماشا کنید؟ آیا دوست دارید که زمانی را به تفریح و خوشگذرانی در کنار مردم صمیمی جنوب کشورمان سپری کنید؟ یا اینکه دلتان می خواهد که با گشت زدن در بازار محلی صنایع دستی زیبایی که از جنس صدف هستند را خریداری کنید؟ اگر پاسختان به این سوال ها مثبت است، به شما توصیه می کنیم که حتما یک سفر به جزیره هنگام داشته باشید. در ادامه شما را با جزیره هنگام، جاذبه های گردشگری جزیره هنگام و نحوه سفر به آن آشنا می کنیم.

  جزیره هنگام کجاست

  درباره جزیره هنگام

  این جزیره که حدودا 36 کیلومتر مربع وسعت دارد، درست در جنوب جزیره قشم واقع شده است. این جزیره کوچک که وسعتش خیلی کمتر از قشم است، یک جزیره مسطح است که در آن بلندی های زیادی به چشم نمی خورد. گفتنی است که فاصله جزیره هنگام تا قشم حدودا 2 کیلومتر است و این یعنی شما به راحتی میتوانید از جزیره قشم به جزیره هنگام دسترسی پیدا کنید و بعد از گشت و گذار در این جزیره، دوباره برای ادامه سفرتان به جزیره قشم برگردید. نکته جالبی که دراره جزیره هنگام وجود دارد، این است که در آن هیچ وسیله نقلیه و هیچ خیابانی به چشم نمی خورد و همه چیز در آن غرق در آرامش است. این جزیره زیبا و سرشار از آرامش سه روستا با نام های هنگام قدیم، هنگام جدید و روستای غیل وجود دارد که بازدید از هر کدامشان می تواند دنیایی از تجربه های جذاب را برایتان به همراه داشته باشد.

  تفریحات جزیره هنگام

  در جزیره هنگام می توانید تفریحات مختلفی را تجربه کنید که در میانشان شنا با دلفین ها، تفریح در سواحل، گشت و گذار در جزیره هنگام و دیدن حیوانات این جزیره و بازدید از بازار هنگام اشاره کرد. در ادامه بیشتر درباره این تفریحات جالب در جزیره هنگام با شما صحبت می کنیم.

  دلفین های جزیره هنگام

  اصلی ترین دلیلی که مسافران قشم از این جزیره راهی جزیره هنگام می شوند، این است که دوست دارند دلفین های جزیره هنگام را از نزدیک ببینند. جالب است بدانید که شما در راه قشم به هنگام می توانید این دلفین های بامزه را تماشا کنید. در واقع باید بگوییم که تفریحات شما از همان لحظه ای که کشتیتان از جزیره قشم به سمت جزیره هنگام راه می افتد، شروع می شود و شما در طول مسیر این جزیره نیز می توانید تجربیات جالبی را کسب کنید. نکته مهمی که باید از آن مطلع باشید، این است که فصل پاییز، فصل زمستان و نیمه اول فصل بهار بهترین زمان برای دیدن دلفین های جزیره هنگام است و نکته دیگر اینکه بهتر است که صبح زود برای تماشای این دلفین ها اقدام کنید.

  دلفین های جزیره هنگام

  ساحل جزیره هنگام

  خوب است این را بدانید که سواحل جزیره هنگام جزء زیباترین سواحل خلیج فارس هستند. یکی از زیباترین سواحل هنگام با نام ساحل نقره ای یا ساحل سیلور شناخته می شود. علت نامگذاری این ساحل زیبا در جزیره هنگام این است که شن هایش به خاطر وجود مواد معدنی کوچک درخشش خاصی دارند و به رنگ نقره ای به نظر می رسند. نکته جالب دیگر درباره سواحل جزیر ههنگام این است که آب های اطراف جزیره هنگام در بعضی از ایام سال به خار حضور پلانکتون ها درخشش خاصی پیدا می کنند.

  ساحل جزیره هنگام

  محیط و طبیعت جزیره هنگام

  یکی از ویژگی هایی که باعث جذابیت هرچه بیشتر جزیره هنگام شده، این است که در جزیره هنگام یک سری حیوانات نادر زندگی می کنند. از جمله این حیوانات نادر می توان به چینکارا که نوعی آهوی ایرانی است و همین طور یک نوع سوسمار نادر اشاره کرد. گذشته از این ها، لاکپشت های دریایی و خرچنگ ها نیز در جزیره هنگام زندگی می کنند.

  بازار جزیره هنگام

  در جزیره هنگام یک بازار به نام بازار جزیره هنگام وجود دارد که در آن همه جور سوغاتی جالب و صنایع دستی متنوع مثل زیورآلات درست شده از صدف برای فروش موجود است. در ضمن در این بازار سوغاتی های دیگر مثل روغن های محلی و ادویه های محلی نیز فروخته می شود. مطمئن باشید که گشت و گذار در بازار هنگام و همصحبتی با فروشنده های بومی این بازار می تواند تجربه جالبی را برایتان رقم بزند.

  رستوران های جزیره هنگام

  اگر به جزیره هنگام سفر کردید، حتما طعم غذاهای محلی این جزیره را امتحان کنید. برای این منظور بهتر است که به یکی از سه رستوران معروف جزیره هنگام یعنی رستوران ستاره دریایی، رستوران جزیره هنگام و رستوران جزیره نقره ای مراجعه کنید و مطمئن باشید که طعم غذاهای سنتی هنگام در این رستوران ها شما را هم غافلگیر می کند.

  هتل های جزیره هنگام

  از آنجایی که هتل ها و اقامتگاه های متعددی در جزیره هنگام وجود ندارد و ضمنا از آنجایی که شما می توانید در طول یک روز از همه جای جزیره هنگام دیدن کنید، به شما توصیه می کنیم که سفر به جزیره هنگام را در قالب یک سفر یک روزه انجام دهید و برای شب دوباره به قشم برگردید. همان طور که می دانید در قشم هتل های متنوعی وجود دارد که شما هر کدام از آن ها را می توانید برای اقامت انتخاب کنید.

  اگر احیانا تا به حال به جزیره هنگام سفر کرده اید و یا اطلاعات جالبی درباره جزیره هنگام دارید، خوشحال می شویم که نظرات و تجربیات ارزشمندتان را با ما و دیگر همراهان آژانس مسافرتی مهرپرواز در میان بگذارید. شما همچنین می توانید برای رزرو تور ارزان قشم با ما در تماس باشید.


  درباره قشم بیشتر بخوانید:

  قلعه پرتغالی ها از جاذبه های گردشگری قشم

  جزیره ناز قشم تجربه قدم زدن روی دریا

  غار نمکی قشم کجاست

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW