021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 30,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 42,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 10 شب (نوروز1403)

قیمت از 62,010,000 تومان

10 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 15,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 14,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (5 اسفند)

قیمت از 10,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول کوش آداسی 6شب (زمستان 1402)

قیمت از 22,000,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور آفریقای جنوبی 10شب (نوروز1403)

قیمت از 2,490دلار + 64,000,000 تومان

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آفریقای جنوبی (2فروردین1403) 5ستاره تاپ

قیمت از 2,740دلار + 64,000,000 تومان

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 14,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 11,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 36,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 34,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 43,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 37,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

بهترین ورزش آبی در گوا

گردشگری آژانس مسافرتی مهرپرواز 20 شهریور ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  14 ورزش آبی در گوا (قسمت دوم)
  خط ساحلی طولانی و بینظیر، سواحل زیبا و جذاب و آسمان آبی و درخشان گوا باعث شده است که این شهر ساحلی و جذاب به بهترین مقصد برای ماجراجویان و دوستداران هیجان تبدیل شود.گوآ به قدری جذاب و هیجان انگیز است و آنقدر جاذبه گردشگری دارد که برای سفر به این شهر به 10 تا 14 روز نیاز است! چه شما دنبال مکانی برای آرامش باشید، چه یک ماجراجوی حرفه ای باشید، گوا بهترین مقصد ساحلی برای سفرتان است.پس اگه اهل هیجان و خوشگذرانی و تفریحات جذاب هستید شک نکنید و ارزانترین تور گوآ را از آژانس مسافرتی مهرپرواز رزرو کنید.

  14 ورزش آبی در گوا که باید آن ها را به لیست آرزوهایتان اضافه کنید!

  شما عزیزان در تور ارزان هند و به ویژه تور گوآ تفریحات بامزه و زیادی رو پیش رو دارید،پس قراره به کشور و شهری سفر کنید که حتی 1 لحظه هم احساس کسلی  نکنید !
  مهرپرواز در این مقاله شما را با بهترین و مفرح ترین ورزش های آبی گوا آشنا می کند. پس خودتان را برای سپری کردن یک مسافرت خاص و البته هیجان انگیز در گوا آماده کنید
  چون بعد از خواند این دو مقاله درباره گوآ دوست خواهید داشت که به گوآ سفر کنید.
  8- بنانا سواری ( قایقرانی با تیوپ موزی شکل)
  شما می توانید با دوستانتان یک تفریح جمعی هیجان انگیز را تجربه کنید. این ورزش یکی از آسان ترین ورزش های آبی گوا است و دنیایی هیجان را برایتان به ارمغان می آورد.
  کجا امتحانش کنیم؟ کالانگوت، آگوندا، کاندولیم، پالولم، میرامار، باگا، واگاتور، آنجونا
  بهترین فصل؟ ماه های اکتبر تا مارچ
  باید شنا بلد باشیم؟ نه
  توصیه ها و نکات ایمنی؟ حتما جلیقه نجات را به تن داشته باشید.

  14 ورزش آبی در گوا که باید آن ها را به لیست آرزوهایتان اضافه کنید!

  9- چتر بازی روی آب
  این تفریح آبی مهیج بدین صورت است که یک قایق روی آب به سرعت حرکت می کند و چتر شما را می کشد و شما می توانید خیلی راحت در ارتفاع باشید و از نمای اطرافتان لذت ببرید. چتر بازی روی آب در گوا یکی از ساده ترین و مفرح ترین تفریحات آبی است که می توانید از آن لذت ببرید.
  کجا امتحانش کنیم؟ دونا پاولا، ماجوردا، آنجونا، بوگمالو، کالانگوت، کولوا، کاندولیم، واگاتور
  بهترین فصل؟ ماه های اکتبر تا مارچ
  باید شنا بلد باشیم؟ نه
  توصیه ها و نکات ایمنی؟ جلیقه نجات به تن داشته باشید.

  14 ورزش آبی در گوا که باید آن ها را به لیست آرزوهایتان اضافه کنید!

  10- فلای بوردینگ
  فلای بوردینگ احساس پرواز و فرار از جاذبه را به شما می دهد و با فشار آب شما را در ارتفاع 5 متری آب نگه می دارد. این ورزش آبی بیشترین آدرنالین را در خونتان ترشح می کند و هیجان زیادی را برایتان به ارمغان می آورد.
  کجا امتحانش کنیم؟ ساحل باینا
  بهترین فصل؟ ماه های اکتبر تا می
  باید شنا بلد باشیم؟ بله
  توصیه ها و نکات ایمنی؟ این ورزش فقط به بزرگسالان و کسانی که در ورزش های آبی تجربه کافی دارند توصیه می شود.

  14 ورزش آبی در گوا که باید آن ها را به لیست آرزوهایتان اضافه کنید!

  11- قایق های تفریحی و کروز
  اگرچه این تفریح یک ورزش آبی محسوب نمی شود، اما تفریحی لذت بخش و آرامش بخش است که اوقاتی خوشی در گوا را برایتان رقم می زند. شما می توانید زمانتان را در قایق های تفریحی به حمام آفتاب گرفتن، ماهی گیری بگذرانید.
  کجا امتحانش کنیم؟ رودخانه مادووی، دریاچه مایم، ساحل میرامار، ساحل کاندولیم، ساحل پالولم
  بهترین فصل؟ ماه های اکتبر تا می
  باید شنا بلد باشیم؟ نه

  14 ورزش آبی در گوا که باید آن ها را به لیست آرزوهایتان اضافه کنید!

  12- اسکی روی آب
  شما با اسکی روی آب در گوا می توانید هیجان را تجربه کنید و از سرعت لذت ببرید. حفظ تعادل در این ورزش آبی بسیار مهم است و باید از نظر فیزیکی آماده باشید تا از این ورزش مفرح نهایت لذت را ببرید.
  کجا امتحانش کنیم؟ ساحل باگا، ساحل کاندولیم، ساحل کالانگوت، ساحل آروسیم، ساحل مابور، ساحل اوتوردا
  بهترین فصل: ماه های اکتبر تا فوریه
  باید شنا بلد باشیم؟ بله
  توصیه ها و نکات ایمنی؟ لباس مناسب شنا و جلیقه نجات به تن داشته باشید.

  14 ورزش آبی در گوا که باید آن ها را به لیست آرزوهایتان اضافه کنید!

  13- پدل بورد
  با اینکه این ورزش به نظر خیلی ساده می آید، اما جزء ورزش های آبی سخت محسوب می شود. شما باید فقط با یک پدل روی آب شناور شوید. این ورزش آبی در گوا برای کسانی که دنبال چالش هستند و دوست دارند هیجان را به شکل خاص تری تجربه کنند بسیار توصیه می شود.
  کجا امتحانش کنیم؟ ساحل کاندولیمف ساحل موبور، ساحل راجباگا
  بهترین فصل؟ ماه های اکتبر تا می
  باید شنا بلد باشیم؟ بله

  14 ورزش آبی در گوا که باید آن ها را به لیست آرزوهایتان اضافه کنید!

  14- اسنورکلینگ
  با اسنورکلینگ در گوا می توانید به دنیای زیر آب بروید و ماهی های زیبا را تماشا کنید و از جذابیت های زیر آب لذت ببرید. اسنورکلینگ یکی از آسان ترین ورزش های آبی گواست که می توانید از آن لذت ببرید.
  کجا امتحانش کنیم؟ جزیره بات و جزیره ناوی در نزدیکی بوگمالو، جزیره کراند
  بهترین فصل؟ ماه های اکتبر تا مارچ
  باید شنا بلد باشیم؟ نهبا وجود این همه ورزش های آبی هیجان انگیز با درجه های مختلف سختی شما می توانید بی نهایت هیجان را در گوا تجربه کنید و از سفرتان لذت ببرید. پس منتظر چه هستید؟ با مهرپرواز تماس بگیرید و خود را برای یک سفر بی نظیر به گوآ آماده کنید.
  آژانس مسافرتی مهر پرواز افتخار این را دارد که مرجع ارزانترین نرخ بلیط هواپیما در تهران در خدمت شما سروران باشد.

  ورزش آبی در گوا

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW