021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 21,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس شهریور 1401

قیمت از 23,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

بهترین ورزش آبی در گوا

گردشگری آژانس مسافرتی مهرپرواز 20 شهریور ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
خط ساحلی طولانی و بینظیر، سواحل زیبا و جذاب و آسمان آبی و درخشان گوا باعث شده است که این شهر ساحلی و جذاب به بهترین مقصد برای ماجراجویان و دوستداران هیجان تبدیل شود.

14 ورزش آبی در گوا (قسمت دوم)
خط ساحلی طولانی و بینظیر، سواحل زیبا و جذاب و آسمان آبی و درخشان گوا باعث شده است که این شهر ساحلی و جذاب به بهترین مقصد برای ماجراجویان و دوستداران هیجان تبدیل شود.گوآ به قدری جذاب و هیجان انگیز است و آنقدر جاذبه گردشگری دارد که برای سفر به این شهر به 10 تا 14 روز نیاز است! چه شما دنبال مکانی برای آرامش باشید، چه یک ماجراجوی حرفه ای باشید، گوا بهترین مقصد ساحلی برای سفرتان است.پس اگه اهل هیجان و خوشگذرانی و تفریحات جذاب هستید شک نکنید و ارزانترین تور گوآ را از آژانس مسافرتی مهرپرواز رزرو کنید.

14 ورزش آبی در گوا که باید آن ها را به لیست آرزوهایتان اضافه کنید!

شما عزیزان در تور ارزان هند و به ویژه تور گوآ تفریحات بامزه و زیادی رو پیش رو دارید،پس قراره به کشور و شهری سفر کنید که حتی 1 لحظه هم احساس کسلی  نکنید !
مهرپرواز در این مقاله شما را با بهترین و مفرح ترین ورزش های آبی گوا آشنا می کند. پس خودتان را برای سپری کردن یک مسافرت خاص و البته هیجان انگیز در گوا آماده کنید
چون بعد از خواند این دو مقاله درباره گوآ دوست خواهید داشت که به گوآ سفر کنید.
8- بنانا سواری ( قایقرانی با تیوپ موزی شکل)
شما می توانید با دوستانتان یک تفریح جمعی هیجان انگیز را تجربه کنید. این ورزش یکی از آسان ترین ورزش های آبی گوا است و دنیایی هیجان را برایتان به ارمغان می آورد.
کجا امتحانش کنیم؟ کالانگوت، آگوندا، کاندولیم، پالولم، میرامار، باگا، واگاتور، آنجونا
بهترین فصل؟ ماه های اکتبر تا مارچ
باید شنا بلد باشیم؟ نه
توصیه ها و نکات ایمنی؟ حتما جلیقه نجات را به تن داشته باشید.

14 ورزش آبی در گوا که باید آن ها را به لیست آرزوهایتان اضافه کنید!

9- چتر بازی روی آب
این تفریح آبی مهیج بدین صورت است که یک قایق روی آب به سرعت حرکت می کند و چتر شما را می کشد و شما می توانید خیلی راحت در ارتفاع باشید و از نمای اطرافتان لذت ببرید. چتر بازی روی آب در گوا یکی از ساده ترین و مفرح ترین تفریحات آبی است که می توانید از آن لذت ببرید.
کجا امتحانش کنیم؟ دونا پاولا، ماجوردا، آنجونا، بوگمالو، کالانگوت، کولوا، کاندولیم، واگاتور
بهترین فصل؟ ماه های اکتبر تا مارچ
باید شنا بلد باشیم؟ نه
توصیه ها و نکات ایمنی؟ جلیقه نجات به تن داشته باشید.

14 ورزش آبی در گوا که باید آن ها را به لیست آرزوهایتان اضافه کنید!

10- فلای بوردینگ
فلای بوردینگ احساس پرواز و فرار از جاذبه را به شما می دهد و با فشار آب شما را در ارتفاع 5 متری آب نگه می دارد. این ورزش آبی بیشترین آدرنالین را در خونتان ترشح می کند و هیجان زیادی را برایتان به ارمغان می آورد.
کجا امتحانش کنیم؟ ساحل باینا
بهترین فصل؟ ماه های اکتبر تا می
باید شنا بلد باشیم؟ بله
توصیه ها و نکات ایمنی؟ این ورزش فقط به بزرگسالان و کسانی که در ورزش های آبی تجربه کافی دارند توصیه می شود.

14 ورزش آبی در گوا که باید آن ها را به لیست آرزوهایتان اضافه کنید!

11- قایق های تفریحی و کروز
اگرچه این تفریح یک ورزش آبی محسوب نمی شود، اما تفریحی لذت بخش و آرامش بخش است که اوقاتی خوشی در گوا را برایتان رقم می زند. شما می توانید زمانتان را در قایق های تفریحی به حمام آفتاب گرفتن، ماهی گیری بگذرانید.
کجا امتحانش کنیم؟ رودخانه مادووی، دریاچه مایم، ساحل میرامار، ساحل کاندولیم، ساحل پالولم
بهترین فصل؟ ماه های اکتبر تا می
باید شنا بلد باشیم؟ نه

14 ورزش آبی در گوا که باید آن ها را به لیست آرزوهایتان اضافه کنید!

12- اسکی روی آب
شما با اسکی روی آب در گوا می توانید هیجان را تجربه کنید و از سرعت لذت ببرید. حفظ تعادل در این ورزش آبی بسیار مهم است و باید از نظر فیزیکی آماده باشید تا از این ورزش مفرح نهایت لذت را ببرید.
کجا امتحانش کنیم؟ ساحل باگا، ساحل کاندولیم، ساحل کالانگوت، ساحل آروسیم، ساحل مابور، ساحل اوتوردا
بهترین فصل: ماه های اکتبر تا فوریه
باید شنا بلد باشیم؟ بله
توصیه ها و نکات ایمنی؟ لباس مناسب شنا و جلیقه نجات به تن داشته باشید.

14 ورزش آبی در گوا که باید آن ها را به لیست آرزوهایتان اضافه کنید!

13- پدل بورد
با اینکه این ورزش به نظر خیلی ساده می آید، اما جزء ورزش های آبی سخت محسوب می شود. شما باید فقط با یک پدل روی آب شناور شوید. این ورزش آبی در گوا برای کسانی که دنبال چالش هستند و دوست دارند هیجان را به شکل خاص تری تجربه کنند بسیار توصیه می شود.
کجا امتحانش کنیم؟ ساحل کاندولیمف ساحل موبور، ساحل راجباگا
بهترین فصل؟ ماه های اکتبر تا می
باید شنا بلد باشیم؟ بله

14 ورزش آبی در گوا که باید آن ها را به لیست آرزوهایتان اضافه کنید!

14- اسنورکلینگ
با اسنورکلینگ در گوا می توانید به دنیای زیر آب بروید و ماهی های زیبا را تماشا کنید و از جذابیت های زیر آب لذت ببرید. اسنورکلینگ یکی از آسان ترین ورزش های آبی گواست که می توانید از آن لذت ببرید.
کجا امتحانش کنیم؟ جزیره بات و جزیره ناوی در نزدیکی بوگمالو، جزیره کراند
بهترین فصل؟ ماه های اکتبر تا مارچ
باید شنا بلد باشیم؟ نهبا وجود این همه ورزش های آبی هیجان انگیز با درجه های مختلف سختی شما می توانید بی نهایت هیجان را در گوا تجربه کنید و از سفرتان لذت ببرید. پس منتظر چه هستید؟ با مهرپرواز تماس بگیرید و خود را برای یک سفر بی نظیر به گوآ آماده کنید.
آژانس مسافرتی مهر پرواز افتخار این را دارد که مرجع ارزانترین نرخ بلیط هواپیما در تهران در خدمت شما سروران باشد.

مقالات پربازدید