021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 30,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 42,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 10 شب (نوروز1403)

قیمت از 62,010,000 تومان

10 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 43,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور زمینی آنتالیا 5شب (نوروز1403)

قیمت از 26,990,000 تومان

5 شب

bus

/Content/Upload/Images/
تور استانبول 5شب (نوروز1403)

قیمت از 24,640,000 تومان

5 شب

قشم ایر قشم ایر

/Content/Upload/Images/
تور استانبول 7شب (نوروز1403)

قیمت از 26,100,000 تومان

7 شب

قشم ایر قشم ایر

/Content/Upload/Images/
تور استانبول 6شب (نوروز1403)

قیمت از 25,370,000 تومان

6 شب

قشم ایر قشم ایر

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (5 اسفند)

قیمت از 11,335,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 15,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 14,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول کوش آداسی 6شب (زمستان 1402)

قیمت از 22,000,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول آلانیا 6شب (زمستان1402)

قیمت از 22,990,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 14,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 11,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 36,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 34,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 43,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 37,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 46,805,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 46,805,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 50,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 50,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور زمینی آنتالیا 5شب (نوروز1403)

قیمت از 26,990,000 تومان

5 شب

bus

/Content/Upload/Images/
تور زمینی آنتالیا 5شب (نوروز1403)

قیمت از 26,990,000 تومان

5 شب

bus

ماجرای گربه بامزه ای که 14 سال است در ایاصوفیه زندگی می کند

اخبار م.مقیمی 19 تیر ، 1398 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
در حقیقت ایاصوفیه که یک شاهکار معماری بزرگ و یکی از مهمترین اماکن تاریخی استانبول تلقی می شود و خانه گربه ای شده که نامش را گلی (Gli) گذاشته اند

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  ماجرای گربه بامزه ای که 14 سال است در ایاصوفیه زندگی می کند
  ایاصوفیه یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری استانبول است که همیشه نظر توریستان زیادی را به خودش جلب کرده است و همیشه نقش مهمی در تاریخ استانبول داشته است. ایاصوفیه زمانی یک کلیسای ارتودوکسی یونانی بوده است، بعد از آن کاربریش به یک مسجد عثمانی تغییر پیدا کره است و در نهایت در حال حاضر به یک موزه جذاب در استانبول و البته خانه این گربه بامزه تبدیل شده است! در حقیقت ایاصوفیه که یک شاهکار معماری بزرگ و یکی از مهمترین اماکن تاریخی استانبول تلقی می شود و خانه گربه ای شده که نامش را گلی (Gli) گذاشته اند. این گربه خوشبخت و خوش شانس یک گربه مونث اروپایی با موهای کوتاه است که چشمانش هم کمی لوچ است! این گربه بامزه حدودا 14 سال است که در ایاصوفیه زندگی می کند و این بنای ارزشمند را خانه خودش می داند و قصد رفتن از آن را هم نداشته و ندارد! این گربه شهرت بسیار زیادی برای خودش دست و پا کرده است و توریستان استانبول و بازدیدکنندگان ایاصوفیه از آن استقبال زیادی می کنند.

  گربه در ایاصوفیه

  جالب است که بدانید گلی علاقه زیادی به ژست گرفتن دارد و معمولا در عکس هایش خوب می افتد! اموت باهچجی (Umut Bahçeci) تور لیدری که صفحه رسمی اینستاگرام گلی را مدیریت می کند، گفته است که زمان هایی که گلی دوست دارد با مردم و توریستان در ارتباط باشد و حوصله عکاسی دارد، در فضای اصلی مسجد می نشیند و معمولا توریستان زیادی با او عکس یادگاری می گیرند. اما زمان هایی که این گربه بامزه حوصله عکاسی ندارد و احساس می کند که وقت استراحتش است، درست وسط جایی در ایاصوفیه می نشیند که دور تا دور آن را طناب کشیده اند و هیچ توریستی حق ورود به آن قسمت از ایاصوفیه را ندارد. این بخش از ایاصوفیه قبلا برای برگزاری مراسم تاج گذاری امپراتورهای بیزانسی استفاده می شده است و جایگاه تاریخی ارزشمندی دارد. اما این گربه برای استراحت و خوابیدن خود از آن استفاده می کند و توجهی به تاریخی بودن این بنای ارزشمند ندارد!

  گربه در ایاصوفیه 4

  اگر شما هم دوست دارید که در مدت زمان اقامتتان در تور استانبول گلی را از نزدیک ببینید و در ایاصوفیه کنارش عکس های یادگاری بگیرید، بهتر است که اطلاعات بیشتری در مورد محل نشستن این گربه داشته باشید تا بتوانید آن را در این بنای بزرگ پیدا کنید. گلی معمولا فصل به فصل محل نشستنش را تغییر می دهد و دلیل تغییر محلش هم شرایط آب و هوایی استانبول است. در واقع گلی در هر فصلی در جایی می نشیند که به نسبت شرایط آب و هوایی آن فصل شرایط مساعدتری دارد و آسایش بیشتری در آن نقطه از ایاصوفیه دارد. به عقیده آقای باهچجی ، این گربه در فصل زمستان رو به روی نور پرژکتور می نشیند. نور پرژکتور محراب و منبر را تزئین می کند و گربه هم در همان حوالی می نشیند و از گرمای پرژکتور استفاده می کند. تابستان ها هم روی زمین زیر نوری که از پنجره های ایاصوفیه به محوطه داخلی آن می تابد، دراز می کشد. 

  گربه در ایاصوفیه 2

  حالا که حرف از گلی و محبوبیتش بین توریستان شد، جالب است که بدانید گربه ای به نام کیزیم (Kizim) که اتفاقا خواهر گلی است، نیز در ایاصوفیه زندگی می کند. اما با این حال گلی تمام حواس ها را به خودش جلب کرده است و کیزیم بیچاره از توجه توریستان بی نصیب مانده است. محبوبیت گلی به قدری زیاد است که حتی باراک اوباما را هم ملاقات کرده است. در واقع زمانی که باراک اوباما در طی یک بازدید رسمی به ایاصوفیه رفته است، این گربه را دیده است. اگر گلی برای شما هم جالب شده است و دوست دارید اطلاعات بیشتری در مورد این گربه بامزه در ایاصوفیه داشته باشید، می توانید صفحه اینستاگرام او را فالو کنید و عکس های متفاوت آن را ببینید و از اخبار جدید روزانه در مورد گلی مطلع شوید. البته اگر طاقتش را دارید که ببینید این گربه از شما فالوورهای بیشتری دارد و از این قضیه ناراحت نمی شوید!
  شما هم می توانید با رزرو تور استانبول با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهر پرواز تماس بگیرید و با رزرو تور لحظه آخری ترکیه بار سفر ببندید و به دیدار گلی در ایاصوفیه استانبول بروید!

  گربه در ایاصوفیه 3

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW