021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 30,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 42,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 10 شب (نوروز1403)

قیمت از 62,010,000 تومان

10 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 43,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور زمینی آنتالیا 5شب (نوروز1403)

قیمت از 26,990,000 تومان

5 شب

bus

/Content/Upload/Images/
تور استانبول 5شب (نوروز1403)

قیمت از 24,640,000 تومان

5 شب

قشم ایر قشم ایر

/Content/Upload/Images/
تور استانبول 7شب (نوروز1403)

قیمت از 26,100,000 تومان

7 شب

قشم ایر قشم ایر

/Content/Upload/Images/
تور استانبول 6شب (نوروز1403)

قیمت از 25,370,000 تومان

6 شب

قشم ایر قشم ایر

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 15,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 14,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (5 اسفند)

قیمت از 10,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول کوش آداسی 6شب (زمستان 1402)

قیمت از 22,000,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول آلانیا 6شب (زمستان1402)

قیمت از 22,990,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 14,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 11,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 36,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 34,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 43,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 37,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 46,805,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 46,805,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 50,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 50,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور زمینی آنتالیا 5شب (نوروز1403)

قیمت از 26,990,000 تومان

5 شب

bus

/Content/Upload/Images/
تور زمینی آنتالیا 5شب (نوروز1403)

قیمت از 26,990,000 تومان

5 شب

bus

بهترین بازارها و مراکز خرید آلانیا

گردشگری م.مقیمی 16 شهریور ، 1399 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
آلانیا علاوه بر سواحل منحصر به فرد و دنجی که دارد، برای خرید نیز شرایط مناسبی دارد و یک سری مرکز خرید و بازار خوب را در خود جای داده است که شما هم می توانید از آن ها خرید کنید. در ادامه بهترین مراکز خرید و بازارهای آلانیا را به شما معرفی می کنیم و به شما می گوییم که هر کدام از آن ها برای خرید چه وسایلی مناسب هستند.

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  بهترین مراکز خرید در آلانیا

  آلانیا که در استان آنتالیا واقع شده است، یکی از آن شهرهایی است که همیشه سفر به آن برای مسافران جذاب بوده است. این شهر علاوه بر سواحل منحصر به فرد و دنجی که دارد، برای خرید نیز شرایط مناسبی دارد و یک سری مرکز خرید و بازار خوب را در خود جای داده است که شما هم می توانید از آن ها خرید کنید. در ادامه بهترین مراکز خرید آلانیا ترکیه را به شما معرفی می کنیم و به شما می گوییم که هر کدام از آن ها برای خرید چه وسایلی مناسب هستند.

  بهترین فروشگاه آلانیا برای خرید سوغاتی

  شیرینی جات ترکی

  بهترین مرکز خرید آلانیا برای خرید از برندهای جهانی

  مرکز خرید آلانیوم معروف ترین و شناخته شده ترین مرکز خرید آلانیا است. این مرکز خرید جایی است که شما می توانید در آن انواع لباس، کفش، عینک آفتابی و همین طور انواع لوازم آرایشی و وسایل الکترونیکی را از برندهای مطرح خریداری کنید. در این مرکز خرید تعداد زیادی برند جهانی شعبه دارند و جدای از آن ها، یک سری بوتیک نیز در آن تعبیه شده است که در آن ها انواع و اقسام لباس های مد روز فروخته می شود. در ضمن خوب است این را هم بدانید که داخل این مرکز خرید یک هایپرمارکت وجود دارد که از آن میتوانید انواع شیرینیجات ترکیه ای و همین طور انواع میوه ها و سبزیجات تازه و خوشمزه را تهیه کنید. 
  گفتنی است که مرکز خرید آلانیوم در بخش شرقی آلانیا و درست در بلوار کیقباد قرار گرفته است و شما می توانید به راحتی با اتوبوس های این شهر به آن دسترسی پیدا کنید.

  بهترین مرکز خرید آلانیا برای خرید از برندهای جهانی@

  مرکز خرید آلانیوم

  بهترین مرکز خرید آلانیا برای خرید لباس های ترک

  اگر شما هم می خواهید لباس باکیفیت ترک را از آلانیا خریداری کنید، بهتر است که حتما از مرکز خرید کوناکلی تایم سنتر آلانیا دیدن کنید. در این مرکز خرید انواع برندهای ترک از جمله ال سی وایکیکی، دفکتو و لوفیان شعبه دارند و مزیتی که دارند، این است که اجناسشان هم با کیفیت و هم ارزان هستند. لازم به ذکر است که در این مرکز خرید یک اسباب بازی فروشی و یک مرکز تتو نیز وجود دارد. 
  در ضمن خوب است این را هم بدانید که مرکز خرید کوناکلی تایم سنتر در نزدیکی هتل های ساحلی آلانیا واقع شده است و معمولا دسترسی به آن برای همه گردشگران در آلانیا راحت است. برای دسترسی به آن کافی است که از هتلتان قدم زنان به سمت محله کلی بروید و در آنجا خریدتان را انجام دهید. در ضمن قیمت پوشاک در آلانیا در اکثر فروشگاه های آن بسیار مناسب است.

  مقالات زیر برای سفر به آلانیا کاربردی هستند:

  دیدنی ترین جاذبه های گردشگری آلانیا همه چیز در مورد فرهنگ، سنت ها و سبک زندگی مردم آلانیا

  بهترین مرکز خرید آلانیا برای خرید لباس های ترک

  مرکز خرید کوناکلی

  بهترین و مشهورترین مرکز خرید ارزان آلانیا 

  یک مرکز خرید به نام نوا اوت لت در آلانیا وجود دارد که برای خرید ارزان بی نظیر است. در این مرکز خرید می توانید از بهترین برندها خریداری کنید و با یک بودجه معقول یک خرید عالی را تجربه کنید. لازم به ذکر است که این مرکز خرید ارزان در آلانیا به یک سری از هتل ها سرویس رایگان دارد و در آن همه نوع لباسی از لباس مردانه و زنانه گرفته تا لباس های بچگانه برای فروش وجود دارد. نکته مثبتی که درباره این لباس ها وجود دارد، این است که دارای تخفیف های هیجان انگیز هستند و از نظر قیمتی بسیار مقرون به صرفه هستند.
  این مرکز خرید ارزان در آلانیا در منطقه کوناکلی آلانیا واقع شده است. نکته ای که باید بدانید، این است که اجناس طبقه سوم این مرکز خرید ارزان هستند و شما باید حتما از این طبقه نیز بازدید داشته باشید.

  بهترین فروشگاه آلانیا برای خرید سوغاتی 

  بوتیک بونوآ نام یک فروشگاه معروف است که در مرکز آلانیا واقع شده است و شما می توانید آن را درست کنار بستنی فروشی معروف چاملیکا دون دورما آلانیا پیدا کنید. اجناسی که در این بوتیک به فروش می رسند، عمدتا شیک و منحصر به فرد هستند و شما می توانید در بین آن ها حوله ها، روسری ها و کیف های دستی خوبی به عنوان سوغاتی تهیه کنید. در ضمن می توانید از این فروشگاه اجناس دکوری جذابی مثل جاشمعی، کوسن و گلدان نیز تهیه کنید. 
  لازم به ذکر است که این فروشگاه درست در محله سارای و خیابان یونس امره قرار گرفته است و همه روزهای هفته به جز یکشنبه ها از ساعت 10 صبح تا 7 بعد از ظهر باز است. 

  بهترین بازارها و مراکز خرید آلانیا

  بوتیک بونوآ

  بهترین بازار سنتی آلانیا برای خرید ارزان

  جمعه بازار آلانیا یکی از معروفترین بازارهای این شهر می باشد که در آن می توانید خرید به سبک مردم ترکیه را تجربه کنید. در بازار آلانیا میوه جات و سبزیجات تازه به فروش می رسد و اکثر فروشندگان آن اهالی روستاها هستند و محصولات اورگانیک خودشان را در این بازار به فروش می رسانند. البته خوب است این را بدانید که به جز میوه و سبزیجات، اجناس دیگری مثل لباس و و صنایع دستی نیز در این بازار به فروش می رسد و در کل شرایط خوبی برای خرید سوغاتی دارد. 
  این بازار سنتی در آلانیا هر جمعه در محوطه ای که از قسمت بندر آلانیا شروع می شود و تا مرکز شهر آلانیا ادامه پیدا می کند، برپا می شود و شما می توانید به راحتی با اتوبوس به بازار هفتگی آلانیا دسترسی پیدا کنید. برای رزرو تور ارزان آلانیا می توانید با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهر پرواز تماس بگیرید.

  بهترین بازار سنتی آلانیا برای خرید ارزان

  جمعه بازار آلانیا

  مطالب بیشتر را در ادامه بخوانید:

  کدام مرز ایران برای سفر زمینی به ترکیه بهتر است؟

  آیا میدانید اروپایی ترین شهر ترکیه کچاست؟

  زیباترین روستاهای ترکیه

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW