021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 30,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 42,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 10 شب (نوروز1403)

قیمت از 62,010,000 تومان

10 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 43,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور زمینی آنتالیا 5شب (نوروز1403)

قیمت از 26,990,000 تومان

5 شب

bus

/Content/Upload/Images/
تور استانبول 5شب (نوروز1403)

قیمت از 24,640,000 تومان

5 شب

قشم ایر قشم ایر

/Content/Upload/Images/
تور استانبول 7شب (نوروز1403)

قیمت از 26,100,000 تومان

7 شب

قشم ایر قشم ایر

/Content/Upload/Images/
تور استانبول 6شب (نوروز1403)

قیمت از 25,370,000 تومان

6 شب

قشم ایر قشم ایر

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 15,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 14,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (5 اسفند)

قیمت از 10,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول کوش آداسی 6شب (زمستان 1402)

قیمت از 22,000,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول آلانیا 6شب (زمستان1402)

قیمت از 22,990,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 14,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 11,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 36,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 34,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 43,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 37,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 46,805,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 46,805,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 50,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 50,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور زمینی آنتالیا 5شب (نوروز1403)

قیمت از 26,990,000 تومان

5 شب

bus

/Content/Upload/Images/
تور زمینی آنتالیا 5شب (نوروز1403)

قیمت از 26,990,000 تومان

5 شب

bus

هزینه سفر به ترابزون

گردشگری م.مقیمی 11 دی ، 1399 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
ترابزون یک شهر ساحلی در شمال شرقی ترکیه است. این شهر فوق العاده سرسبز و زیباست و طبیعتی که دارد، همه را در نگاه اول غافلگیر می کند. با ما همراه باشید تا ببینیم که اگر شما بخواهید این شهر زیبای ساحلی را از نزدیک ببینید، باید چقدر پول با خودتان به ترابزون ببرید.

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  هزینه سفر به ترابزون چقدر است؟

  ترابزون یک شهر ساحلی در شمال شرقی ترکیه است. این شهر فوق العاده سرسبز و زیباست و طبیعتی که دارد، همه را در نگاه اول غافلگیر می کند. برای بررسی هزینه سفر به ترابزون با ما همراه باشید تا با هم یک حساب سرانگشتی مختصر کنیم و ببینیم که اگر شما بخواهید این شهر زیبای ساحلی را از نزدیک ببینید، باید چقدر پول داشته باشید و چقدر پول با خودتان به ترابزون ببرید.

  هزینه سفر به ترابزون

  نمایی زیبا از ترابزون ترکیه

  هزینه سفر به ترابزون با تور

  مثل هر شهر دیگری در ترکیه، شما برای سفر به ترابزون دو راه پیش رو دارید. یکی اینکه تور ترابزون را رزرو کنید و با یک تور برنامه ریزی شده و هماهنگ شده راهی ترکیه شوید که در این صورت دیگر نیازی نیست که نگران قیمت بلیط هواپیما ترابزون، قیمت هتل های ترابزون و همین طور هزینه سرو صبحانه و خدمات دیگر تور باشید. در واقع اگر شما تور را برای خودتان رزرو کنید، دیگر ذهنتان از بابت همه این هزینه ها راحت می شود و بودجه بندی سفر به ترکیه برایتان راحت تر می شود. در این صورت کافی است که مبلغی را برای تامین هزینه های ناهار و شامتان در این شهر و همین طور تفریح یا شاید هم خرید همراهتان داشته باشد. گفتنی است که در ادامه همه این هزینه ها را بررسی می کنیم. اما برای اینکه بخش عمده هزینه سفر به ترابزون با تور دستتان بیاید، بهتر است که یک تماس کوتاه با ما داشته باشید تا رنج قیمت تورها را به شما بگوییم و مناسب ترین قیمت تور ترابزون را به شما آفر دهیم.

  هزینه سفر به ترابزون به صورت شخصی

  همان طور که گفته شد، شما اگر دلتان بخواهد می توانید به راحتی بدون تور و به صورت شخصی به ترابزون سفر کنید. در این صورت باید یک بلیط هواپیما و یک هتل رزرو کنید و با آن ها راهی ترابزون شوید. از آنجایی که برای سفر به ترابزون نیازی به اخذ ویزا ندارید، این روند برایتان ساده است. اما به هر حال در این صورت بودجه بندی سفر و همین طور برنامه ریزی آن کمی برایتان سخت تر می شود. برای اینکه این راه هم برایتان ساده تر شود، می توانید با تماس بگیرید تا قیمت های به روز شده از قیمت بلیط هواپیما ترابزون گرفته تا قیمت هتل های مختلف در این شهر را به شما اطلاع دهیم. این را هم بگوییم که با خواندن ادامه مطلب می توانید دید بازتری نسبت به هزینه های سفر به ترابزون پیدا کنید.

  هزینه سفر به ترابزون به صورت شخصیهزینه سفر به ترابزون به صورت شخصی و بازدید از جاذبه های گردشگری

  قیمت هتل های ترابزون

  خوب است این را بدانید که به صورت میانگین قیمت هتل های 3 ستاره ترابزون حدود 25 دلار، برای هتل های 4 ستاره کمتر از 40 یورو و برای هتل های لوکس 5 ستاره حدود 60 یورو است. البته همان طور که ذکر شد این مبالغ میانگین هستند و مسلم است که هزینه اقامت در یک هتل 3 ستاره با هتل 3 ستاره دیگر بسته به لوکیشن و امکاناتی که دارد، متفاوت است. نکته دیگر اینکه بهترین راه برای یافتن قیمت به روز هتل مد نظرتان این است که با ما تماس بگیرید و بهتر است به این مبالغ استناد نکنید.

  هزینه تفریح و خورد و خوراک در ترابزون

  بسته به اینکه شما قصد تجربه چه نوع تفریحاتی را در ترابزون دارید و چقدر اهل خوردن غذاهای متنوع هستید و دلتان می خواهد در چه رستوران هایی با چه سطحی در این شهر غذایتان را میل کنید، باید بین 22 تا 40 دلار را به ازای هر روز اقامت در این شهر همراهتان داشته باشید. در واقع اگر شما به دنبال تفریحات ارزان و رایگان در ترابزون هستید و در مورد غذا هم سختگیری خاصی ندارید و می خواهید در رستوران های ارزان ترابزون غذا بخورید، روزی 22 دلار برای هر نفرتان برای تامین هزینه تفریح و خورد و خوراک در این شهر کافی است. اما اگر اهل بریز بپاش بیشتری هستید، بهتر است که بودجه 40 دلار را به ازای هر روز اقامت در این شهر در نظر داشته باشید تا در این شهر پول کم نیاورید و بتوانید تفریحاتی که مورد علاقه تان است را به طور تمام و کمال در این شهر تجربه کنید.

  مجموع هزینه های سفر به ترابزون ترکیه

  با توجه به همه موارد گفته شده به شما توصیه می کنیم که اگر می خواهید یک سفر خوب و بدون نقص را به ترابزون تجربه کنید، در صورتی که دو نفر هستید، حدود 44 تا 80 دلار همراهتان داشته باشید. البته همان طور که حدسش را می زنید، در این مبلغ هزینه تور لحاظ نشده و در واقع مبلغی است که شما برای تفریح، تردد و همین طور تامین هزینه خورد و خوراکتان برای هر روز در ترابزون نیاز دارید. همچنین برای سفر خارجی باید عوارض خروج از کشور نیز بپردازید. اگر دلتان می خواهد که هزینه های دیگر از جمله قیمت تور یا قیمت بلیط هواپیما و هتلتان در این شهر را پایین بیاورید، ما برایتان پیشنهادی داریم که در ادامه به شما می گوییم.

  مجموع هزینه های سفر به ترابزونمنظره ای زیبا از این شهر در ارزان ترین زمان سفر به ترابزون

  ارزان ترین زمان سفر به ترابزون

  نکته ای که باید مد نظر داشته باشید، این است که شما با دستکاری در زمانی که می خواهید برای سفر به ترابزون انتخاب کنید، می توانید یک صرفه جویی کلی در هزینه های سفر به ترابزون داشته باشید. بر طبق بررسی های انجام شده می توان گفت که از 1 ژانویه تا 18 مارس (11 دی تا 27 اسفند) و همین طور از 3 سپتامبر تا 16 دسامبر (12 شهریور تا 25 آذر) ارزانترین زمان های سفر به ترابزون هستند. پس اگر می خواهید کل هزینه های گفته شده را برای خودتان تا 30 درصد کمتر کنید، بهتر است که در این ماه ها به ترابزون سفر کنید. البته باید به اولویت هایتان هم فکر کنید و ببینید که ارزانی برایتان مهمتر است و یا آب و هوا برایتان اهمیت بیشتری دارد. چراکه مشخص است که در دو فصل ابتدایی سال هوای ترابزون برای شنا و آفتاب گرفتن شرایط ایده آل تری دارد و باطبع این را هم نمی توان انکار کرد که اصولا در این دو فصل هزینه سفر به ترابزون به نسبت نیمه پایانی سال کمی بیشتر است.
  امیدواریم که حالا که این مطلب را درباره هزنیه های سفر به ترابزون مطالعه کردید، راحت تر بتوانید پس انداز لازم را برای سفر به ترابزون انجام دهید و حالا بدانید که برای شما با توجه به تعداد اعضای خانواده تان و همین طور مدت زمانی که قصد اقامت در ترابزون دارید، به چقدر پول برای تجربه این سفر جذاب نیاز هست.


  درباره ترابوزن و ترکیه بیشتر بخوانید:

  جاذبه های گردشگری ترابزون

  کدام مرز ایران برای سفر زمینی به ترکیه بهتر است؟

  اماکن تاریخی ترکیه که شما را به گذشته های ترکیه می برند

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW