021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 21,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس شهریور 1401

قیمت از 23,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

واکسن کرونا در دبی برای توریست ها

گردشگری م.مقیمی 10 تیر ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
واکسن کرونا در دبی برای توریست ها چه شرایط و هزینه ای دارد و آیا واکسیناسیون کرونا در دبی برای ایرانیان نیز انجام می شود؟ تور واکسن کرونا در دبی را در این مطلب بررسی کرده ایم.

واکسن کرونا در دبی چه شرایطی دارد؟

اگر شما هم درباره اینکه در کشور امارات به توریستان واکسن می زنند گفته هایی را شنیده اید و حالا می خواهید بدانید که اصل ماجرا چیست، با ما همراه باشید. در ادامه برایتان شرح می دهیم که آیا واقعا در دبی به توریست ها نیز واکسن کرونا می زنند، چه واکسنی در تور واکسن کرونا دبی به توریست ها تزریق می شود و آیا واکسن کرونا در دبی به ایرانیان نیز تزریق می شود یا نه. 

همه چیز درباره سفر به دبی برای واکسن کرونا

شرایط واکسن کرونا در دبی برای توریست ها

اول از همه باید این را به شما بگوییم که حدود 87 درصد مردم امارات حداقل دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و این نشان می دهد که شرایط واکسیناسیون کرونا در امارات به خوبی پیش می رود و از خیلی دیگر از کشورهای دیگر دنیا در این زمینه جلوتر است. قسمت جالب ماجرا اینجاست که دولت امارات به تازگی اعلام کرده است که حتی توریستان هم می توانند برای انجام واکسیناسیون کرونا به امارات سفر کنند. اما چگونه؟ در ادامه بیشتر در این باره صحبت می کنیم.

مراکز واکسن کرونا در دبی و امارات

خوب است این را بدانید که در حال حاضر فقط در ابوظبی امکان تزریق واکسن کرونا برای توریست ها مهیا شده است. پس بهتر است که به جای استفاده از عبارت سفر به دبی یا تور واکسن کرونا در دبی از عبارت سفر به ابوظبی برای واکسن کرونا استفاده کنیم. البته ممکن است که در آینده ای نزدیک، امکان تزریق واکسن کرونا برای توریستان در دبی نیز مهیا شود. اما در حال حاضر چنین امکانی مهیا نشده است و همه توریستان باید برای واکسیناسیون کرونا به شهر ابوظبی در نزدیکی دبی مراجعه کنند.

برای تزریق واکسن کرونا در امارات باید چه مراحلی را طی کنیم؟

توریستان برای اینکه بتوانند واکسن کرونا را در امارات دریافت کنند، باید حتما از قبل برای این منظور ثبت نام انجام دهند. البته ثبت نام برای واکسن کرونا در ابوظبی آنچنان کار سختی نیست و متقاضیان به راحتی می توانند با دانلود کردن اپلیکیشن SEHA از گوگل پلی یا اپل استور و ثبت اطلاعاتشان در آن برای تزریق واکسن کرونا در امارات ثبت نام کنند. در این صورت برای فرد متقاضی مشخص می شود که دقیقا در چه روز و در چه ساعتی باید به کدام مرکز در کدام منطقه ابوظبی برای دریافت واکسن کرونا مراجعه داشته باشد.

در امارات به توریستان چه واکسنی زده می شود؟

توریستان در امارات هر کدام از واکسن های سینوفارم چینی یا فایزر آمریکایی را دریافت کنید. البته حتما متقاضیان باید در روزی که ثبت نامشان را انجام می دهند، یکی از این واکسن ها را انتخاب کنند تا از قبل مشخص باشد که قرار است چه واکسنی در ابوظبی برای آن ها تزریق شود.

آیا می توان هر دو دوز واکسن کرونا را در امارات دریافت کرد؟

هر دو دوز واکسن کرونا به توریستان در ابوظبی زده می شود. اما ماجرا از این قرار است که یک شخص نمی تواند هر دو دوز واکسن کرونا را با فاصله ای کمتر از فاصله زمانی تعیین شده دریافت کند. در واقع اگر کسی واکسن سینوفارم را انتخاب کند، باید دوز دوم را 28 روز بعد از دوز اول دریافت کند و اگر انتخاب شخص دیگر واکسن فایزر باشد، باید سه هفته بعد از دوز اول برای دریافت دوز دوم اقدام کند. این یعنی توریستان باید در صورت تزریق هر کدام از این واکسن ها، 28 روز یا 21 روز در امارات بمانند یا به خانه برگردند و دوباره یک سفر دیگر به مقصد امارات داشته باشند.

آیا ایرانیان می توانند برای واکسن کرونا به امارات سفر کنند؟

در آخر باید این را به شما بگوییم که دولت امارات در حال حاضر اجازه ورود کسانی که ویزای دبی دارند را به شهر ابوظبی نمی دهد. در واقع اگر کسی بخواهد به شهر ابوظبی سفر کند، باید از ابوظبی ویزا داشته باشد. مشکلی که در این میان پیش آمده، این است که در حال حاضر ابوظبی به ایرانیان ویزا و مجوز ورود نمی دهد و ایرانیان فقط می توانند برای گشت و گذار در دبی وارد امارات شوند. از آنجایی که در حال حاضر در دبی واکسن کرونا به توریستان زده نمی شود، عملا ایرانیان نمی توانند در امارات واکسن کرونا را بزنند. البته در این میان یک استثناء هم وجود دارد و در حال حاضر فقط ایرانیانی که وقت سفارت کانادا یا آمریکا را دارند و مجبور هستند که به سفارت آمریکا یا کانادا در ابوظبی مراجعه داشته باشند، می توانند مجوز ورود به این شهر را دریافت کنند. پس اگر شما هم به فکر سفر به یک کشور دیگر برای دریافت واکسن کرونا هستید، بهتر است که به جای سفر به دبی و امارات، به سفر به کشوری مثل ارمنستان فکر کنید.

شما می توانید از طریق آژانس هواپیمایی مهرپرواز، تور دبی، تور ارمنستان واکسن و سایر تورهای خود را با قیمت مناسب رزرو کنید.


درباره دبی و همچنین واکسیناسیون در ارمنستان بیشتر بخوانید:

واکسن کرونا در ارمنستان

دبی در فصل تابستان تا چه اندازه گرم می شود؟

چقدر پول با خودمان به دبی ببریم؟

مقالات پربازدید