021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی ویتنام (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 2,190 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 9شب و10 روز آفریقای جنوبی (ویژه 1 فروردین1403)

قیمت از 2,430 دلار

9 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 10شب و11روز آفریقای جنوبی (ویژه نوروز1403) 29 اسفند

قیمت از 2,580 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 10شب و11روز آفریقای جنوبی (ویژه 2فروردین1403) 5ستاره تاپ

قیمت از 2,870 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 25,360,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور قطر 4شب و 5روز (22 تا 26 آذر ماه 1402)

قیمت از 25,490,000 تومان

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 22,090,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 9,700,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 23,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 25,360,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 23,890,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 23,890,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 22,090,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 33,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

راهنمای خرید خانه در آنتالیا

گردشگری م.مقیمی 07 شهریور ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
راهنمای خرید خانه در آنتالیا و شرایط آن برای کسانی که قصد مهاجرت به ترکیه را دارند بسیار مهم است. در این مطلب شرایط و قیمت خرید خانه در آنتالیا را بررسی می کنیم.

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  راهنمای خرید خانه در آنتالیا چگونه است؟

  اگر شما هم به فکر خرید خانه در آنتالیا افتاده اید و در حال تصمیم گیری در این زمینه هستید، این مطلب را از دست ندهید. ما در ادامه می خواهیم درباره زیر و بم خرید ملک در آنتالیا با شما صحبت کنیم و اطلاعات مفیدی در این زمینه به شما ارائه کنیم.  با خواندن این مطلب به اطلاعات کاربردی و جالبی در زمینه شرایط خرید خانه در آنتالیا ترکیه دست پیدا می کنید. پس با ما همراه باشید. 

  راهنمای خرید خانه در آنتالیا

  مزایای خرید خانه در آنتالیا چیست؟

  شما با خرید خانه در آنتالیا می توانید در یک شهر زیبا که امکاناتتفریحی خوبی دارد، سواحل زیبایی دارد و آب و هوایش نیز مناسب است، زندگی کنید. آنتالیا یک شهر زیباست که معمولا ایرانیان از زندگی در آن احساس رضایت می کنند و می توان گفت که بیشترین دغدغه ای که مهاجران در این شهر با آن رو به رو می شوند، دغدغه پیدا کردن کار است. البته از آنجایی که آنتالیا یک شهر توریستی است، فرصت های شغلی نیز در آن به نسبت خیلی دیگر از شهرهای ترکیه بیشتر است و با این حساب می توان گفت که آنتالیا به نسبت خیلی دیگر از شهرهای ترکیه، گزینه مناسب تری برای مهاجرت محسوب می شود. اما با این حال باز هم پیدا کردن کار در آنتالیا آنقدرها کار آسانی نیست.

  آیا می توان با خرید خانه در آنتالیا اقامت ترکیه را گرفت؟

  شما با خرید خانه در آنتالیا می توانید برای اخذ مجوز اقامت ترکیه اقدام کنید. در این صورت می توانید نهایتا در طول یک ماه مجوز اقامت خود را دریافت کنید. لازم به ذکر است که این اقامت دو ساله است و شما باید بعد از دو سال نسبت به تمدید آن اقامت کنید. نکته دیگر اینکه شما بعد از 5 سال اقامت مداوم در آنتالیا می توانید برای اخذ شهروندی ترکیه اقدام کنید. البته دو مورد برای اخذ شهروندی ترکیه وجود دارد که یکی از آن ها، این است که باید در زمان اقدام برای اخذ شهروندی ترکیه همان خانه ای که با آن مجوز اقامت ترکیه را گرفته اید، داشته باشید. دوما اینکه نباید در طول این 5 سال بیشتر از 360 روز مداوم در خارج از کشور ترکیه زندگی کرده باشید. البته راه دیگری هم وجود دارد که شما 5 سال برای اخذ شهروندی ترکیه صبر نکنید و آن راه حل این است که ارزش ملکی که در آنتالیا خریداری می کنید، بیشتر از 250 هزار دلار باشد.

  بهترین مناطق آنتالیا برای خرید ملک کدام ها هستند؟

  منطقه کنیالتی، لارا، ایشیکلار و کوندو محبوب ترین مناطق آنتالیا برای خرید خانه هستند. گفتنی است که منطقه کنیالتی سواحل زیبایی دارد، طبیعت زیبایی دارد و رستوران ها و فروشگاه های متعددی را در خود جای داده است. لارا یک منطقه شیک در شرق آنتالیاست و خانه های متعدد و متنوعی در آن وجود دارد و شما گزینه های زیادی برای خرید ملک در این منطقه دارید. از طرفی منطقه ایشیکلار که در مرکز آنتالیا قرار گرفته است، منطقه خوبی برای کار و زندگی در آنتالیاست. گذشته از این ها، منطقه کوندو نیز به خاطر مناسب بودن قیمت خانه ها، به عنوان یکی از بهترین مناطق آنتالیا برای خرید خانه محسوب می شود.

  بهترین مناطق آنتالیا برای خرید ملک کدام ها هستند

  آیا ایرانیان اجازه خرید خانه در آنتالیا را دارند؟

  مردم کشورهای متعددی از جمله انگلیس، آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای خاورمیانه اجازه خرید خانه در آنتالیا را دارند. در این میان یک سری استثناها وجود دارد و مردم بعضی از کشورهای جهان از جمله مردم سوریه، ارمنستان، کره شمالی، کوبا و نیجریه حق خرید ملک در آنتالیا و دیگر شهرهای ترکیه را ندارند. اما مردم ایران می توانند در آنتالیا خانه بخرند و در این شهر زیبا در ترکیه زندگی خود را ادامه دهند. البته باید این را هم در نظر داشته باشید که افراد خارجی برای خرید خانه در آنتالیا یک سری محدودیت دارند که از جمله آن ها می توان به ممنوعیت خرید ملک هایی با وسعت بیشتر از 30 هکتار و همین طور به ممنوعیت خرید ملک در مناطق نظامی اشاره کرد.

  سخن پایانی

  در نهایت اینکه به شما توصیه می کنیم که اگر به دنبال خرید خانه در آنتالیا هستید، حتما تحقیقات زیادی در این زمینه انجام دهید تا خدای نکرده کلاهبرداری از شما صورت نگیرد و مشکلی برایتان پیش نیاید. برای رزرو تور لحظه آخری آنتالیا می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی پرواز خارجی مهرپرواز تماس بگیرید.


  درباره آنتالیا بیشتر بخوانید:

  استانبول برای زندگی بهتر است یا آنتالیا؟

  هزینه ی سفر به شهر زیبای آنتالیا

  اقامت در ترکیه

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW