021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی ویتنام (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 2,190 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 9شب و10 روز آفریقای جنوبی (ویژه 1 فروردین1403)

قیمت از 2,430 دلار

9 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 10شب و11روز آفریقای جنوبی (ویژه نوروز1403) 29 اسفند

قیمت از 2,580 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 10شب و11روز آفریقای جنوبی (ویژه 2فروردین1403) 5ستاره تاپ

قیمت از 2,870 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 21,860,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 25,360,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 23,860,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور قطر 4شب و 5روز (22 تا 26 آذر ماه 1402)

قیمت از 25,490,000 تومان

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 22,090,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 19,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 21,860,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 23,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 25,360,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 22,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 22,860,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 23,890,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 23,890,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 22,090,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 33,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

عجیب ترین فستیوال های هند را می شناسید؟

رویدادها و فستیوال ها م.مقیمی 09 مهر ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
فستیوال های هند هر کدامشان به نوعی عقاید و باورهای مردم هند را نشان می دهند. هند کشوری است که همیشه عجیب و غریب ترین جشنواره های دنیا در آن برگزار می شود.

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  عجیب ترین فستیوال های هند را می شناسید؟

  فستیوال ها و جشنواره ها بازتاب دهنده فرهنگ، عقاید و سنت های یک ملت هستند. فستیوال های هند نیز به همین صورت و به همین دلیل برگزار می شوند و هر کدامشان به نوعی عقاید و باورهای مردم هند را نشان می دهند. هند کشوری است که همیشه عجیب و غریب ترین جشنواره های دنیا در آن برگزار می شود. جشنواره هایی که هم جالب هستند و هم باعث تعجب و حیرت مردم دیگر کشورهای جهان می شوند. ما امروز می خواهیم چند تا از عجیب ترین فستیوال های هند را به شما معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید تا بیشتر با کشور عجیب و شگفت انگیز هند و سنت های متفاوت مردمانش آشنا شوید.

  فستیوال ناگ پانچامی هند

  فستیوال ناگ پانچامی جشنواره ای است که در آن مارها مورد ستایش و پرستش قرار گرفته میشوند! ماجرا از این قرار است که بعضی از قومیت های هند مارها را در ارتباط با لرد براهما در ارتباط می دانند و به همین دلیل آن ها را مقدس می دانند. در روز برگزاری فستیوال ناگ پانچامی مردم هند ترکیب شیر و زردچوبه را روی مارها می ریزند و به آن ها به چشم موجودات مقدس نگاه می کنند.

  در واقع مردم هند فکر می کنند که با این کار خوبی و خوشی به زندگی خودشان و خانواده شان روانه می شود و اوضاع بر وفق مرادشان می شود.

  فستیوال لاتمار هولی هند

  فستیوال هولی نه تنها یکی از عجیب ترین فستیوال های هند است. این جشنواره که در منطقه اوتارا در اوتار پرادش هند برگزار می شود، به شکل بسیار خاصی برگزار می شود. در روز فستیوال لاتمار هولی زنان و مردان دهکده در یک معبد دور هم جمع می شوند و زنان پودرهای رنگارنگ را روی مردان می پاشند و بعد شروع به خواندن شعرهای محلی و رقصیدن می کنند.

  در روز بعد برعکس این اتفاق می افتد و این بار مردان روی زنان پودرهای رنگارنگ می پاشند. بعد از این اتفاق، زنان شروع به زدن مردان با چوب می کنند و با خنده و تفریح روز خود را به پایان می رسانند. لازم به ذکر است که این جشنواره جنبه تفریح دارد و هیچ جدیتی در آن وجود ندارد.

  فستیوال لاتمار هولی هند

  فستیوال بهاگوریا هند

  فستیوال بهاگوریا شبیه به یک فستیوال ازدواج است. این فستیوال جالب و منحصر به فرد که در استان مادیا پرادش هند برگزار می شود، به این دلیل برگزار می شود که دختران و پسران مجرد همدیگر را ملاقات کنند و شریک زندگیشان را انتخاب کنند. رسم است که در این جشنواره اگر یک پسر از یک دختر خوشش بیاید، به روی او رنگ می پاشد. بعد هم اگر آن دختر هم از آن پسر خوشش بیاید، او هم بر روی آن پسر رنگ می پاشد تا موافقت خود را با ازدواج با او نشان دهد.

  فستیوال بهاگوریا هند

  فستیوال تیام هند

  فستیوال تیام یکفستیوال منحصر به فرد است. این جشنواره که در کرالا هند برگزار می شود، حدودا 800 سال قدمت دارد و یکی از قدیمی ترین جشنواره های هند است. در این فستیوال مردم سعی می کنند تا کارهای عجیب و غریبی انجام دهند. مثلا ممکن است که یک نفر فتیله های سوزانی را به دور کمر خودش ببندد یا هر کار خطرناک و شگفت انگیز دیگری را انجام دهد.

  در حقیقت این جشنواره برگزار می شود تا نیروهای فرازمینی و الهی به معرض نمایش گذاشته شود و مسلم است که شرکت در آن برای هر کسی تجربه جالبی است.

  فستیوال تایپوسام هند

  فستیوال جالیکاتو هند

  فستیوال جالیکاتو که از نظر مردم تامیل نادو هند یک جشن پرهیزکاری است، یکی از عجیب و غریب ترین فستیوال های هند است. در این جشنواره مردم سعی می کنند که با گاوها بجنگند و در این نبرد پیروز شوند. قسمت عجیب ماجرا اینجاست که هر سال افراد زیادی در حین جنگ با گاوها دچار آسیب های جدی می شوند و از طرفی گاوهای زیادی نیز آسیب های شدیدی را متحمل می شوند. اما با این حال هر سال سعی می شود که فستیوال جالیکاتو با شکوه بیشتری برگزار شود و مردم هند دست از برگزاری این فستیوال عجیب بر نمی دارند.

  فستیوال جالیکاتو هند

  فستیوال تایپوسام هند

  فستیوال تایپوسام که در استان تامیل نادو برگزار می شود، یکی از عجیب ترین و البته ترسناک ترین جشنواره هند است. ترسناکی این فستیوال به این خاطر است که مردم در طول آن لب ها و دهان خود را با اشیاء فلزی سوراخ می کنند. در ضمن بعضی ها بدن خودشان را سوراخ می کنند و پوست خود را به زنجیر می بندند تا بتوانند ارابه های سنگین این فستیوال را به دنبال خودشان بکشند.

  فستیوال تیام هند

  راستی شما چه جشنواره عجیب دیگری را می شناسید که در هند برگزار می شود؟ خوشحال می شویم که نظرات ارزشمندتان را با ما و دیگر همراهان وب سایت مهرپرواز در میان بگذارید. برای رزرو تور ارزان هند می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی مهرپرواز تماس بگیرید.


  درباره هند بیشتر بخوانید:

  فستیوال دورگا پوجا در هند چه جور فستیوالی است؟

  جاهای دیدنی هند، تجربه ای بیش از یک سفر

  هزینه سفر به دهلی هند

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW