021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 21,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس شهریور 1401

قیمت از 23,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

دلایلی که به شما ثابت می کند باید به تفلیس سفر کنید

گردشگری م.مقیمی 18 دی ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
تفلیس یک شهر پر هیاهو و پر جنب و جوش پر از جاذبه های گردشگری، اماکن تاریخ و غذاهای خوش طعم است. دلایل زیادی برای انتخاب تفلیس به عنوان مقصد سفر بعدیتان وجود دارد، اما مهمترین آن ها را برای شما انتخاب کرده ایم که در ادامه به آن ها می پردازیم

تفلیس یک شهر پر هیاهو و پر جنب و جوش پر از جاذبه های گردشگری، اماکن تاریخ و غذاهای خوش طعم است. دلایل زیادی برای انتخاب تفلیس به عنوان مقصد سفر بعدیتان وجود دارد، اما مهمترین آن ها را برای شما انتخاب کرده ایم که در ادامه به آن ها می پردازیم.
سفر به تفلیس ارزان است
تفلیس و به طور کلی تور گرجستان مقصدی به نسبت ارزان برای مسافرت محسوب می شود.هزینه اقامت، حمل و نقل درون شهری، غذا و حتی بازدید از جاذبه های گردشگری گرجستان ارزان هستند و مهمتر از همه اینکه بیشتر اماکن توریستی تفلیس هزینه ورودی ندارند.
برای اقامت می توانید در یکی از هتل های بین المللی تفلیس مثل شراتون، ماریوت، رادیسون و ایبیس اقامت کنید. اما می توانید یک اتاق را هم با هزینه ای حدود 30 دلار در ازای هر شب کرایه کنید. همچنین می توانید در مهمانخانه های ارزان تر در سطح شهر تفلیس اقامت کنید.

تفلیس

تفلیس از نظر تاریخی بسیار غنی است
تفلیس پایتخت گرجستان، یکی از قدیمی ترین شهرهای اروپاست و به همین دلیل آثار تاریخی بسیار ارزشمندی را در خود جای داده است.تفلیس زمانی تحت سلطه نیروهای مختلف خاورمیانه بوده است و حتی زمانی امپراطوری روسیه بر آن حکمرانی می کرده است و هنوز که هنوزه اثراتی از آن دوران در کوچه پس کوچه های تفلیس دیده می شود.

تفلیس

در شهر تفلیس نمونه هایی بسیار زیبا از معماری های جذاب سبک آرت نوو دیده می شود
در قرن 19 میلادی، تغییراتی در تفلیس به عنوان یک شهر اروپایی ایجاد شد. سبک گوتیک با سبک آرت نوو درآمیخته شد و سبک دکوراسیون گرجی در قرون وسطی را شکل داد. اتحاد سبک های مختلف یک وجه منحصر به فرد و خاص به شهر تفلیس داد. این سبک منحصر به فرد گرجی را در معماری خانه های بازرگانان و اشراف زاده های گرجی می توانید در شهر تفلیس ببینید. امروزه بعضی از این خانه ها به عنوان میراث فرهنگی گرجستان شناخته می شوند و ارزش فوق العاده بالایی دارند. بازدید از این خانه های تاریخی تفلیس با معماری های بی نظیرشان حتما برایتان جذاب خواهد بود.

تفلیس

تفلیس معماری متنوعی دارد
نمونه های معماری هر دوره تاریخی در گوشه کنار تفلیس دیده می شود. معماری های جذابی از دیوار شهر قدیمی گرفته تا ساختمان های مدرن شیشه ای با سبک های مختلف در تفلیس دیده می شود. سبک های معماری جهان به خوبی با ویژگی های اقلیمی تفلیس درآمیخته شده اند و تفلیس را به یک شهر منحصر به فرد به عنوان یک مقصد ایده آل برای سفر تبدیل کرده اند.
تفلیس پر از بازارهای متنوع است
اگر در خیابان های تفلیس گشت و گذار کنید، توجهتان به بازارهای کوچک و بزرگ در محله های مختلف تفلیس جلب می شود. در این بازارها سبزی، ماهی و خوراکی های سوغاتی توسط کشاورزان یا فروشنده ها به فروش می رسد. جالب است که بدانید معمولا این بازارها نسبت به سوپرمارکت ها و فروشگاه های دیگر تفلیس بسیار ارزان هستند و می توانید از آن ها خرید به صرفه تری انجام دهید. همچنین می توانید از بازار عتیقه فروش های پل خشک تفلیس دیدن کنید و زندگی محلی ها را از نزدیک تماشا کنید.

تفلیس

فستیوال های مختلف موسیقی در طی سال در تفلیس برگزار می شود
اگر شما هم عاشق فستیوال های مهیج موزیک هستید، باید به تفلیس سفر کنید. فستیوال های جذابی در تفلیس در طول سال برگزار می شود که البته بیشترشان در بهار، تابستان و پاییز برنامه ریزی می شوند و شرکت در آن ها موجی از هیجان و شادی را به وجودتان منتقل می کند.
تفلیس پایتخت غذاهای متنوع و خوش طعم است
تفلیس پر از رستوران های جذاب محلی و بین المللی است که بیشتر آن ها غذاهای گرجی سرو می کنند.  اگر شما هم مشتاقید که در زمان اقامتتان در تفلیس غذاهای محلی گرجی را میل کنید، به یکی از رستوران های بی نظیر محلی تفلیس بروید و غذاهایی مثل خینکالی، خاچاپوری، پای پنیر، کباب گرجی و یا سبزیجات با سس گردو را امتحان کنید.

تفلیس

بازدید از موزه های تفلیس بسیار ارزان است
دوستداران موزه و موزه گردی عاشق تفلیس خواهند شد، چراکه تفلیس پر از موزه های جذاب و البته ارزان است. هزینه ورودی موزه های تفلیس از 1.25 دلار شروع می شود. در تفلیس می توانید از موزه های تاریخی، باستان شناسی وگالری های هنری زیبا دیدن کنید.
هنر خیابانی در تفلیس در حال توسعه است
هنر نقاشی دیواری در تفلیس به سرعت در حال رشد است و هر روزه هنرمندان جدیدی به این حوزه اضافه می شوند. اگرچه ممکن است نقاشی های دیواری تفلیس به اندازه مناطق دیگر جهان حرفه ای نباشد، اما هنرمندان بسیاری دارد که تمام تلاششان را می کنند تا دیوارهای و نماهای مختلف شهر را به بهترین شکل تزئین کنند.به هرحال قدم زدن در خیابان های تفلیس با دیوارهای نقاشی شده و هنریش حال و هوای مخصوص به خودش را دارد که باید تجربه اش کنید.
برای اطلاع از بهترین تور لحظه آخری تفلیس با همکاران ما در مهرپرواز در تماس باشید.

تفلیس

مقالات پربازدید