021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا+اسپانیا (4شب پاریس+3شب رم+3شب بارسلون) پاییز1402

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 8روزه (4شب پاریس+3 شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تورفرانسه + اسپانیا 8 روزه (4شب پاریس+3شب بارسلون)ویژه نوروز1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی ویتنام (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 2,190 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (5شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 24آذرماه 1402

قیمت از 12,080,000 تومان

5 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (4شب) پرواز آتا از تاریخ 18تا 26 آذرماه 1402

قیمت از 10,280,000 تومان

4 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (3شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 27 آذرماه 1402

قیمت از 8,980,000 تومان

3 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 7و8و9دی شب ژانویه) پگاسوس

قیمت از 21,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 30آذر و 1و2دی) پگاسوس

قیمت از 14,140,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 11,140,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 15,140,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (5شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 24آذرماه 1402

قیمت از 13,880,000 تومان

5 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (5شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 24آذرماه 1402

قیمت از 14,680,000 تومان

5 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (5شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 24آذرماه 1402

قیمت از 14,880,000 تومان

5 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (5شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 24آذرماه 1402

قیمت از 15,880,000 تومان

5 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (5شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 24آذرماه 1402

قیمت از 12,880,000 تومان

5 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (5شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 24آذرماه 1402

قیمت از 13,080,000 تومان

5 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (4شب) پرواز آتا از تاریخ 18تا 26 آذرماه 1402

قیمت از 11,880,000 تومان

4 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (4شب) پرواز آتا از تاریخ 18تا 26 آذرماه 1402

قیمت از 11,880,000 تومان

4 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (4شب) پرواز آتا از تاریخ 18تا 26 آذرماه 1402

قیمت از 15,080,000 تومان

4 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (4شب) پرواز آتا از تاریخ 18تا 26 آذرماه 1402

قیمت از 17,080,000 تومان

4 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (4شب) پرواز آتا از تاریخ 18تا 26 آذرماه 1402

قیمت از 12,080,000 تومان

4 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (4شب) پرواز آتا از تاریخ 18تا 26 آذرماه 1402

قیمت از 13,080,000 تومان

4 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (4شب) پرواز آتا از تاریخ 18تا 26 آذرماه 1402

قیمت از 11,280,000 تومان

4 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (3شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 27 آذرماه 1402

قیمت از 11,280,000 تومان

3 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (3شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 27 آذرماه 1402

قیمت از 11,080,000 تومان

3 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (3شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 27 آذرماه 1402

قیمت از 12,280,000 تومان

3 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (3شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 27 آذرماه 1402

قیمت از 17,280,000 تومان

3 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (3شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 27 آذرماه 1402

قیمت از 13,280,000 تومان

3 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (3شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 27 آذرماه 1402

قیمت از 12,280,000 تومان

3 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (3شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 27 آذرماه 1402

قیمت از 11,280,000 تومان

3 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور استانبول (3شب) پرواز آتا از تاریخ 18 تا 27 آذرماه 1402

قیمت از 9,480,000 تومان

3 شب

آتا آتا

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 7و8و9دی شب ژانویه) پگاسوس

قیمت از 15,700,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 7و8و9دی شب ژانویه) پگاسوس

قیمت از 21,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 30آذر و 1و2دی) پگاسوس

قیمت از 19,700,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 30آذر و 1و2دی) پگاسوس

قیمت از 17,140,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 11,200,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 11,140,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 15,700,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 15,640,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا+اسپانیا (4شب پاریس+3شب رم+3شب بارسلون) پاییز1402

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا+اسپانیا (4شب پاریس+3شب رم+3شب بارسلون) پاییز1402

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا+اسپانیا (4شب پاریس+3شب رم+3شب بارسلون) پاییز1402

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا+اسپانیا (4شب پاریس+3شب رم+3شب بارسلون) پاییز1402

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا+اسپانیا (4شب پاریس+3شب رم+3شب بارسلون) پاییز1402

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا+اسپانیا (4شب پاریس+3شب رم+3شب بارسلون) پاییز1402

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 8روزه (4شب پاریس+3 شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 8روزه (4شب پاریس+3 شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 8روزه (4شب پاریس+3 شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 8روزه (4شب پاریس+3 شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 8روزه (4شب پاریس+3 شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 8روزه (4شب پاریس+3 شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 8روزه (4شب پاریس+3 شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه 5روزه (پاریس) نوروز1403

قیمت از 1,050 یورو

5 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تورفرانسه + اسپانیا 8 روزه (4شب پاریس+3شب بارسلون)ویژه نوروز1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تورفرانسه + اسپانیا 8 روزه (4شب پاریس+3شب بارسلون)ویژه نوروز1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تورفرانسه + اسپانیا 8 روزه (4شب پاریس+3شب بارسلون)ویژه نوروز1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تورفرانسه + اسپانیا 8 روزه (4شب پاریس+3شب بارسلون)ویژه نوروز1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تورفرانسه + اسپانیا 8 روزه (4شب پاریس+3شب بارسلون)ویژه نوروز1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تورفرانسه + اسپانیا 8 روزه (4شب پاریس+3شب بارسلون)ویژه نوروز1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تورفرانسه + اسپانیا 8 روزه (4شب پاریس+3شب بارسلون)ویژه نوروز1403

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

تفاوت قسمت آسیایی و اروپایی استانبول

گردشگری م.مقیمی 11 فروردین ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
تفاوت قسمت آسیایی و اروپایی استانبول در چیست؟ برای آشنایی با مناطق آسیایی و اروپایی شهر استانبول، با ما در این مطلب از مهرپرواز همراه باشید.

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  فهرست مطالب

  تفاوت قسمت آسیایی و اروپایی استانبول چیست؟

  فقط یک شهر در دنیا پیدا می شود که در دو قاره واقع شده است و آن شهر استانبول است! استانبول به عنوان بزرگترین شهر ترکیه و پنجمین شهر بزرگ جهان حدود 15 میلیون نفر جمعیت دارد و ساختار بسیار جالبی دارد. این شهر که قدمتش به 700 سال قبل از میلاد مسیح می رسد، به گونه ای ساخته شده است که نیمی از آن در قاره آسیا و نیمی از آن در قاره اروپا قرار گرفته است. قسمت جالب ماجرا اینجاست که مناطق آسیایی و اروپایی استانبول حال و هوای متفاوتی با هم دارند و اگر شما به این شهر سفر کنید، حس و حال شهرهای اروپایی را در بخش اروپایی و حس و حال شهری آسیایی را در در بخش آسیایی آن درک می کنید. اگر دوست دارید بدانید که تفاوت قسمت آسیایی و اروپایی استانبول در چیست، با ما همراه باشید تا یک به یک این تفاوت ها را بررسی کنیم. با خواندن این مطلب می توانید متوجه شوید که اقامت در کدام بخش استانبول برای شما بهتر است و می توانید متوجه شوید که قسمت آسیایی استانبول بهتره یا اروپایی؟

  بخش آسیایی و اروپایی استانبول چه تفاوت هایی با هم دارند

  نقشه قسمت آسیایی و اروپایی استانبول

  منطقه آسیایی و اروپایی استانبول

  استانبول شهری است که روی 7 تپه اصلی ساخته شده است که بعضی از آن ها در اروپا و برخی از آن ها در آسیا قرار گرفته اند. این طور می گویند که شهرا صلی استانبول در گذشته فقط در بخش آسیایی بوده است و بعد رفته رفته به مساحت آن اضافه شده و به قاره اروپا پیشروی کرده است. در واقع در دوران رومیان و عثمانیان بوده که کم کم استانبول وارد اروپا شده است و به وسعت این شهر بزرگ افزوده شده است. اما با این حال اماکن تاریخی استانبول که از دوران رومیان و عثمانیان به یادگار باقی مانده، در همان بخش اروپایی استانبول یافت می شوند.

  در کل می توان گفت که بخش اروپایی استانبول از بخش آسیایی آن معروف تر است و محبوبیت بیشتری دارد. اما به هر حال بخش آسیایی استانبول نیز زیباست و اگر کسی به دنبال آرامش باشد، مطمئنا از بخش آسیایی استانبول بیشتر از بخش اروپایی آن خوشش می آید. گفتنی است که بخش اروپایی و استانبول استانبول با سه پل و از طریق تنگه ای به نام بسفر به هم متصل شده اند و اتوبوس ها، قطارها و قایق های متعددی برای دسترسی از این سو به آن سوی آن وجود دارد. در ادامه برایتان بیان می کنیم که تفاوت های این دو بخش دقیقا چه هستند و تفاوت های این سمت تنگه بسفر با آن سمت آن چیست.

  قسمت آسیایی استانبول

  قسمت آسیایی استانبول به نسبت بخش اروپایی آن سرسبزتر است و ضمنا خلوت تر نیز هست و در نتیجه آرامش بیشتری دارد. جالب است بدانید که خیلی خانواده های قدیمی و اصیل استانبولی بخش آسیایی استانبول را به بخش اروپایی آن برای زندگی ترجیح می دهند. دلیلش هم این است که بخش آسیایی استانبول حال و هوای بومی تری به نسبت بخش اروپایی دارد و مثل بخش اروپایی توریستی نشده است و این مساله برای خیلی از خانواده های اصیل استانبولی دلنشین تر است.

  اگر بخواهیم در یک جمله خدمتتان عرض کنیم، باید بگوییم که در بخش آسیایی استانبول بیشتر ترک ها زندگی می کنند و بخش اروپایی استانبول بیشتر محل زندگی خارجی ها و اروپایی هاست. ضمن اینکه تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزشی بخش آسیایی استانبول بیشتر از بخش اروپایی آن است. البته بخش آسیایی استانبول مراکز تفریحی متعددی نیز دارد.

  اما اگر بحث مقایسه در میان باشد، مشخص است که تعداد مراکز توریستی منطقه آسیایی استانبول کمتر از بخش اروپایی این شهر است. اما این بدین معنی نیست که بخش آسیایی استانبول کم و کاستی دارد. چراکه بخش آسیایی استانبول نیز مزیت هایی دارد و یکی از آن ها این است که تفرجگاه های ساحلی بخش آسیایی از تفرجگاه ای بخش اروپایی استانبول بهتر هستند و کیفیت بهتری دارند.

  قسمت آسیایی استانبول

  نمایی از قسمت آسیایی استانبول

  قسمت اروپایی استانبول

  بخش اروپایی استانبول به نسبت بخش آسیایی جمعیت بیشتری دارد. جذابیت منطقه اروپایی به این است که خیلی از مراکز خرید معروف استانبول و خیلی از جاذبه های گردشگری استانبول در آن قرار گرفته است. اما مشکلی که این بخش دارد، این است که نرخ جرم و جنایات در این بخش از بخش آسیایی استانبول بیشتر است. یکی از تفاوت های بخش اروپایی استانبول با بخش آسیایی در این است که خطوط اتوبوسرانی بخش اروپایی تقریبا دو برابر بخش آسیایی است و شبکه دسترسی بهتری دارد.

  نکته دیگر اینکه محله اروپایی استانبول شرایط بهتری برای گشت و گذار و تفریح دارد و تا دلتان بخواهد مراکز تفریحی و مراکز تجاری در آن ساخته شده است. البته بخش آسیایی استانبول نیز مراکز خرید متعددی دارد. اما مطمئنا مراکز خرید بخش اروپایی استانبول محبوبیت بیشتری دارد و به نسبت معروف تر هستند. گذشته از همه این ها، مراکز ورزشی و استادیوم های استانبول بیشترشان در بخش اروپایی این شهر قرار گرفته اند. با همه این اوصاف می توان گفت که بخش اروپایی استانبول شلوغ تر از بخش آسیایی است و تعداد توریستانی که در مناطق آن در هر زمان از سال به چشم می خورند، بسیار بیشتر است.
  در آخر جالب است بدانید که یک دانشگاه به نام مرمره در استانبول وجود دارد که در هر دو قاره آسیا و اروپا قرار گرفته است و تنها دانشگاهی در دنیاست که این شرایط را دارد.

  بخش اروپایی استانبول

  قسمت اروپایی استانبول

  سخن پایانی

  راستی شما با توجه به گفته های این مطلب، بخش آسیایی استانبول را می پسندید یا بخش اروپایی آن را؟ اگر شما بخواهید به استانبول سفر کنید یا به استانبول مهاجرت کنید، ترجیح می دهید که در بخش آسیایی استانبول اقامت کنید یا در بخش اروپایی آن؟ راستی اگر تجربه سفر به این شهر زیبا و دیدنی را دارید، خوشحال می شویم که برایمان بنویسید که در کدام بخش این شهر اقامت کرده اید و چه تجربه ای از اقامت در استانبول داشته اید؟ به نظر شما کدام قسمت استانبول بهتر است؟ برای رزرو تور ارزان استانبول می توانید با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهر پرواز تماس بگیرید.


  درباره استانبول بیشتر بخوانید:

  راهنمای سفر به استانبول

  چگونه می توان از استانبول به آنتالیا رفت؟

  هزینه سفر به استانبول به چه صورت می باشد

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW