021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 21,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس شهریور 1401

قیمت از 23,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

دریاچه شورمست طبیعتی زیبا در سوادکوه

گردشگری م.مقیمی 12 تیر ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
دریاچه شورمست کجاست؟ اگر شما هم به طبیعت گردی علاقه دارید این جاذبه طبیعی را به شما معرفی می کنیم. همچنین مسیر دریاچه شورمست و کمپ در آن را نیز بررسی می کنیم.

دریاچه شورمست کجاست؟

اگر شما هم به طبیعت گردی علاقه دارید و یا دوست دارید که طبیعت گردی را به لایف استایل خود اضافه کنید، حتما این مطلب برایتان جالب خواهد بود چراکه ما امروز می خواهیم یکی از دیدنی ترین جاذبه های طبیعی ایران به نام دریاچه شورمست را به شما معرفی کنیم. در ادامه به شما می گوییم که دریاچه شورمست کجاست؟ دریاچه شورمست چه جور جایی است و چه زیبایی هایی دارد؟ چگونه می توانید به دریاچه شورمست سفر کنید؟ چگونه می توانید در دریاچه شورمست اقامت کنید و شب را بمانید؟ چه تفریحاتی می توانید در دریاچه شورمست داشته باشید؟ پس با ما همراه باشید. 

راهنمای طبیعت گردی و بازدید از دریاچه شورمست

دریاچه شورمست در کدام شهرستان واقع است؟

اگر می خواهید بدانید که به طور دقیق دریاچه شورمست در کدام شهرستان واقع است باید بگوییم که در استان زیبای مازندران و شهرستان سوادکوه قرار دارد. مسیر دسترسی و شرایط دیگر آن را در ادامه بررسی می کنیم.

مسیر دریاچه شورمست

دریاچه شورمست یکی از زیباترین دریاچه های کشورمان است که در استان مازندران قرار گرفته است. این دریاچه در نزدیکی شهرستان سوادکوه و شهر پل سفید واقع شده است. مسیر دریاچه شورمست به این صورت است که شما به راحتی از طریق جاده فیروزکوه می توانید به آن دسترسی پیدا کنید. کافی است که در راه جاده فیروزکوه بیفتید و وقتی به فیروزکوه رسدید، به سمت شهر پل سفید بروید. در شهر پل سفید باید به دنبال جاده شورمست بگردید و بدین ترتیب با رانندگی در مسیر 5 کیلومتری آن که قسمتی از آن آسفالتی و قسمتی از آن خاکی است، خودتان را به دریاچه شورمست برسانید.

دریاچه شورمست چه جور جایی است؟

دریاچه شورمست که داخل یک جنگل بسیار سرسبز قرار گرفته است، طبیعت بسیار سحرآمیزی دارد. وقتی که به دریاچه شورمست برسید، تا چشمتان کار می کند، فقط و فقط زیبایی را می بینید و مسلما از تنفس در هوای این دریاچه و جنگل زیبایش که مملوء از اکسیژن است، لذت خواهید برد. دریاچه ای که در آن فقط صدای سکوت و گاه صدای پرندگان به گوش می رسد و آرامش تنها احساسی است که در محوطه این دریاچه تحربه اش خواهید کرد.

اقامتگاه دریاچه شورمست

شما می توانید یک روزه از دریاچه شورمست دیدن کنید و یا اینکه شب را در حوالی دریاچه شورمست سپری کنید. برای اقامت در دریاچه شورمست سه انتخاب پیش رو دارید. اول اینکه از دریاچه شورمست به روستای شورمست بروید و شب را در یکی از خانه های روستایی و اقامتگاه دریاچه شورمست سپری کنید. دوم اینکه یکی از کلبه های اطراف دریاچه شورمست را برای خود اجاره کنید و سوم اینکه خودتان در طبیعت اطراف دریاچه شورمست چادر بزنید و کمپ در دریاچه شورمست را تجربه کنید و بدین ترتیب شب را در دریاچه شورمست به صبح برسانید. واقعیت این است که روش سوم برای اقامت در دریاچه شورمست تجربه جالب تری را برای شما رقم می زند. اما به شرطی که اولا تجهیزات لازم برای کمپ کردن را داشته باشید و دوما اینکه خودتان اهل تجربه سفرهای این چنینی باشید و نداشتن امکانات کامل رفاهی اذیتتان نکند.

امکانات رفاهی دریاچه شورمست و تفریحات آن

دریاچه شورمست به قدری زیباست که حتی اگر در آن در گوشه ای بنشینید و محو تماشای محیط اطرافتان شوید، باز هم به شما در این دریاچه خوش خواهد گذشت. اما برای اینکه خیالتان راحت شود که در این دریاچه حوصله تان سر نمی رود، باید به شما بگوییم که شما می توانید انواع و اقسام امکانات رفاهی و تفریحات از قایق سواری گرفته تا دوچرخه سواری، ماهیگیری و اسب سواری را در دریاچه شورمست تجربه کنید. ضمن اینکه اگر یک دوربین عکاسی یا یک گوشی تلفن همراه خوب با دوربین با کیفیت داشته باشید، مسلما می توانید ساعت ها در اطراف دریاچه شورمست گشت بزنید و از خودتان عکس بگیرید. 

چه تفریحاتی را می توانیم در دریاچه شورمست تجربه کنیم

بهترین فصل برای بازدید از دریاچه شورمست کدام فصل است؟

شما در هر فصلی می توانید از دریاچه شورمست بازدید داشته باشید. اما اگر به دنبال هوای مطبوع هستید، ما به شما سفر به دریاچه شورمست در نیمه دوم فصل بهار یا نیمه اول فصل تابستان را پیشنهاد می کنیم. اگر هم عکاسی برایتان مهم است و به مناظر پاییزی علاقه دارید، به شما توصیه می کنیم که در فصل پاییز راهی دریاچه شورمست شوید و مطمئن باشید که شما هم از دیدن زیبایی خارق العاده دریاچه شورمست در فصل رنگارنگ پاییز غافلگیر می شوید.

سخن پایانی

راستی شما تا به حال تجربه بازدید از دریاچه شورمست یا هر دریاچه زیبای دیگری را در ایران داشته اید؟ اگر چنین است، ممنون می شویم که در بخش نظرات تجربه های خود را در اختیار ما و دیگر همراهان عزیز وب سایت آژانس مسافرتی مهرپرواز قرار دهید. در آخر برای شما عزیزان سفری خاطره انگیز را به دریاچه شورمست آرزو می کنیم. شما همچنین می توانید برای رزرو تور ارزان با ما تماس بگیرید.


درباره جاذبه های طبییعی ایران بیشتر بخوانید:

مرداب هسل کجاست، طبیعتی که حتما باید ببینید

جذاب ترین شگفتی های طبیعی ایران

هفت آبشار تیرکن طبیعتی زیبا در شمال ایران

مقالات پربازدید