021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 21,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس شهریور 1401

قیمت از 23,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

بهترین محله های دیدنی استانبول

گردشگری م.مقیمی 23 شهریور ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
بهترین محله های استانبول برای گردشگران و کسانی که قصد زندگی در آن را دارند، اهمیت دارد. محله های دیدنی استانبول و مناطق معروف آن را در این مطلب معرفی می کنیم.

بهترین محله های استانبول را بشناسید

استانبول شهر بزرگی است و بالطبع مناطق و محله های مختلفی دارد. اما مسلم است که هیچ کسی در سه روز و چهار روز و یا حتی یک هفته نمی تواند از همه مناطق استانبول دیدن کند و بهتر است که به بازدید از گلچین دیدنی ترین مناطق و محله های استانبول اکتفا کند. اگر شما هم برنامه سفر به استانبول را پیش رو دارید، بهتر است که این مطلب را مطالعه کنید تا با جذاب ترین محله های دیدنی استانبول برای تفریح و گشت و گذار آشنا شوید. با خواندن این مطلب متوجه می شوید که زمانتان در استانبول را باید به بازدید از کدام مناطق استانبول اختصاص دهید.

محله های دیدنی استانبول

در ادامه محله های دیدنی استانبول که برای بازدید مناسب هستند را بررسی می کنیم.

منطقه سلطان احمد در استانبول

منطقه سلطان احمد بهترین منطقه استانبول برای بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی استانبول است. این منطقه جایی است که رد پای امپراتوری های مختلف ترکیه در آن دیده می شود و اماکن تاریخی مختلفی در کوچه پس کوچه ها و خیابان های زیبای آن به چشم می خورند. به شما توصیه می کنیم که یک روز یا حداقل یک نیم روز را به بازدید از این منطقه دیدنی در استانبول اختصاص دهید و حتما از جاهای دیدنی مختلف آن از جمله ایاصوفیه، کاخ توپکاپی و مسجد آبی دیدن کنید.

منطقه سلطان احمد در استانبول

محله تکسیم استانبول

اگر فقط بخواهید برای خرید لباس به یکی از محله های استانبول مراجعه کنید، قطعا باید آن محله، محله تکسیم باشد. اگر هم بخواهید در یک محله شب نشینی را تجربه کنید و یا از گالری های هنری دیدن کنید و یا حتی دلتان بخواهد که در یک محله رستوران گردی کنید، باز هم باید حتما از محله تکسیم استانبول دیدن کنید. این محله با آن تراموا قرمز رنگی که دارد و همیشه از قدیم الایام در تصاویر استانبول به چشم می خورد، یکی از محبوب ترین و دیدنی ترین محله های استانبول است و با این حساب بهتر است که شما هم از تفریح در آن چشم پوشی نکنید.

محله تکسیم استانبول

محله گالاتا در استانبول

محله گالاتا که جزئی از منطقه بی اوغلو است، یکی دیگر از محله های دیدنی استانبول است. این محله یک برج بسیار معروف به نام گالاتا دارد که به خیابان های سنگ فرش شده این محله و همین طور ساختمان های نئوکلاسیک آن چشم انداز زیبایی دارد. در اطراف این برج خیابان هایی وجود دارد که هر کدامشان پر از فروشگاه ها و مازه های کوچک و همین طور کافه های دنج هستند و یکی از یکی دیدنی تر و جذاب تر هستند.

محله گالاتا در استانبول

منطقه کاراکوی در استانبول

منطقه کاراکوی با خیابان های تو در تویی که دارد و با وجود کلیساها و کنیسه هایی که در خود جای داده است، به عنوان یک منطقه جذاب تاریخی در استانبول شناخته می شود. این منطقه که زمانی در حوالی قرن 19 میلادی یک مطنقه تجاری بوده است، یکی از دیدنی ترین مناطق استانبول محسوب می شود و پر از کافه ها، رستوران ها، اماکن دیدنی و گالری های هنری خاص و منحصر به فرد است.

منطقه بشیکتاش در استانبول

بشیکتاش یکی از قدیمی ترین مناطق استانبول است. در این منطقه سه دانشگاه مهم وجود دارد و دانشجویان زیادی در آن رفت و آمد می کنند. اتفاقا به خاطر حضور همین دانشجویان، این منطقه حال و هوای خاص و جالبی پیدا کرده است. در این منطقه کافی شاپ های زیبایی وجود دارد که جوان های ترکیه ای و خارجی متعددی در پشت میز آن ها دیده می شوند. اگر شما هم عاشق کافه و کافه گردی هستید، نام منطقه بشیکتاش را به خاطر بسپارید و حتما برای گشت و گذار در آن وقت بگذارید.

منطقه بشیکتاش در استانبول

محله بالات در استانبول

محله بالات که از آن به عنوان رنگارنگ ترین و زیباترین محله استانبول یاد می شود، پر از خانه های رنگارنگ و کلیساهای قدیمی است. در این محله زیبا یک بازار جذاب هم وجود دارد که در آن آثار هنری زیبایی به فروش می رسند. این محله با ساختمان ها و خانه های جذابی که دارد، یک محله بسیار جالب برای گشت و گذار، تفریح و البته عکاسی محسوب می شود و با اطمینان این را به شما می گوییم که اگر شما هم از محله دیدنی بالات دیدن کنید، عاشق خیابان ها و خانه های آن خواهید شد.

محله بالات در استانبول

محله آرناووت کوی در استانبول

این محله که شب های بسیار سرزنده ای دارد، بیشتر برای عمارت های زیبای عثمانی جالبش که در کنار تنگه بسفر قرار گرفته اند و همین طور رستوران های دریایی که دارد، معروف شده است. این محله که درست کنار تنگه بسفر قرار گرفته است، فضای بسیار خوبی برای تفریح جوانترها دارد.

برای رزرو تور ارزان استانبول می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی پرواز خارجی مهرپرواز تماس بگیرید. راستی اگر تا به حال به استانبول سفر کرده اید و محله زیبا و جذابی را در این شهر می شناسید، خوشحال می شویم که این محله را به ما و دیگر همراهان وب سایت مهرپرواز معرفی کنید. همچنین می توانید تور استانبول ارزان را با قیمت مناسب در مهرپرواز رزرو کنید.


درباره استانبول بیشتر بخوانید:

تنگه بسفر استانبول را بشناسید

تفاوت قسمت آسیایی و اروپایی استانبول

استانبول برای زندگی بهتر است یا آنتالیا؟

مقالات پربازدید